Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Aanwijzing bebouwde kommen waar het verboden is langer dan drie dagen caravans etc. te plaatsen​

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing bebouwde kommen waar het verboden is langer dan drie dagen caravans etc. te plaatsen​
CiteertitelAanwijzing bebouwde kommen waar het verboden is langer dan drie dagen caravans etc. te plaatsen​
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder, art. 5.1.5.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-1996Nieuwe regeling

15-10-1996

Gemeenteblad 104 en De Noordoostpolder, 17-10-1996

1996-24393

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing bebouwde kommen waar het verboden is langer dan drie dagen caravans etc. te plaatsen​.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het verzoek d.d. 24 juli 1996 van de chef van het district noord van de politie Flevoland om - in het kader van noodzakelijk te voeren handhavingsbeleid - tot aanwijzing van de bebouwde kommen over te gaan als plaatsen, waar het niet toegestaan is gedurende langer dan drie achtereenvolgende dagen een kampeervoertuig te doen of laten staan;

 

overwegende, dat zij op grond van artikel 5.1.5. van de Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder bevoegd zijn wegen aan te wijzen als plaats waar het verboden is langer dan drie achtereenvolgende dagen een voertuig, als bedoeld in dit artikel, dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, te doen of laten staan;

 

dat zij, op grond van de hiervoor genoemde bepaling, daartoe slechts bevoegd zijn indien dit parkeren naar hun oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente of hinder of overlast oplevert voor derden;

 

dat zij van oordeel zijn, dat van het vorenstaande sprake is;

 

gelet op artikel 5.1.5. van de Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder;

B E S L U I T E N:

Artikel 1  

de wegen in alle bebouwde kommen aan te wijzen als plaats, waar het verboden is langer dan drie achtereenvolgende dagen een voertuig, als bedoeld in artikel 5.1.5. van de Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder, dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, te doen of laten staan;

Artikel 2  

te bepalen, dat onder bebouwde kommen dienen te worden verstaan de bebouwde kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, lid 2, van de Wegenwet.

Emmeloord, 15 oktober 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,              de burgemeester,