Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Bekostigingsbesluiten ten behoeve van "Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder" Bekostigingsbesluit "Pilotenweg 5"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekostigingsbesluiten ten behoeve van "Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder" Bekostigingsbesluit "Pilotenweg 5"
Citeertitel"Bekostigingsbesluit ‘Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder’ 2004"
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 222

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2004Nieuwe regeling

23-09-2004

Gemeenteblad 86 en Noordoostpolder 28-09-2010

11544-5

Tekst van de regeling

Intitulé

"Bekostigingsbesluit ‘Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder’ 2004"

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2004, nr. 11544-1.

dat de kosten in verband met aanleg van voorzieningen van openbaar nut, voortvloeiende uit de realisering van het plan ‘Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder’ zoveel mogelijk naar evenredigheid van verkregen profijt dienen te worden omgeslagen over die onroerende zaken, die als gevolg van deze voorzieningen gebaat zijn;

dat kostenverhaal voor de aanleg van de riolering conform het plan bij voorkeur plaatsvindt op basis van het sluiten van een exploitatieovereenkomst met de eigenaren van betrokken gronden;

dat betrokken eigenaren een aanbod zullen ontvangen om met de gemeente een exploitatieovereenkomst aan te gaan;

dat, wanneer eigenaren, bezitters of beperkt gerechtigden niet komen tot een exploitatieovereenkomst met de gemeente, het verhaal van de hiervoor aangeduide kosten gerealiseerd kan worden via het heffen van een baatbelasting, waarvoor dit bekostigingsbesluit op grond van artikel 222 van de gemeentewet een voorwaarde is;

dat kostenverhaal via baatbelasting alleen mogelijk is voorzover de aangelegde voorzieningen zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Noordoostpolder bevinden;

gelet op artikel 222 van de gemeentewet en het bepaalde in artikel 3 van de Exploitatieverordening gemeente Noordoostpolder 2004.

 

BESLUIT

Artikel a  

Dat het gebied waarbinnen het plan ‘Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder’ gerealiseerd wordt en waarbinnen zich de onroerende zaken bevinden die gebaat worden door met medewerking van de gemeente of door de gemeente te treffen voorzieningen van openbaar nut, staat aangegeven op de bij dit bekostigingsbesluit behorende gewaarmerkte kaart. 

Artikel b  

Dat ingeval het onroerende zaken betreft welke niet in eigendom zijn van de gemeente Noordoostpolder, het verhaal van kosten van voorzieningen van openbaar nut zal plaatsvinden op basis van een exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 6 van de "Exploitatieverordening Noordoostpolder 2004" welke aan betrokken eigenaren bezitters of beperkt gerechtigden voor 18 november 2004 zal worden aangeboden, dan wel, ingeval niet kan worden gekomen tot een exploitatieovereenkomst, via de heffing van een baatbelasting krachtens artikel 222 gemeentewet.

Artikel c  

Dat de mate waarin de ten laste van de gemeente blijvende kosten via een baatbelasting of exploitatieovereenkomst over deze genothebbenden kan worden omgeslagen maximaal 100% zal bedragen, maar de bijdrage feitelijk EUR 2.700,00 per perceelaansluiting op een onroerende zaak zal bedragen, zodat de gemeente in totaal EUR 2.700,00 zal verhalen; aangezien de totale kosten worden begroot op EUR 2.773,00 zal de gemeente 97,37% van de kosten verhalen (zoals aangegeven in de bij dit besluit gevoegde (indicatieve) en periodiek bij te stellen kostenbegroting); voor baatbelasting geldt zulks onder de bij de toekomstige baatbelastingverordening vast te stellen regels met betrekking tot ondermeer de definitieve omvang en verdeling van kosten naar rato van de alsdan verkregen baat over de onder lid a bedoelde gebied gelegen onroerende zaken.

Artikel d  

Dat de kosten van voorzieningen als bedoeld onder a. de aanleg van de riolering met inbegrip van bijbehorende werken omvatten.

Artikel e  

Dat de inhoud van dit besluit kan worden aangehaald als "Bekostigingsbesluit ‘Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder’ 2004"; het besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 139 van de Gemeentewet.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Noordoostpolder

op 23 september 2004.

De griffier,                               de voorzitter,