Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Aanwijzingsbesluit categorieën winkels waarvoor winkeltijden niet gelden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit categorieën winkels waarvoor winkeltijden niet gelden
CiteertitelAanwijzingsbesluit categorieën winkels waarvoor winkeltijden niet gelden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering bepaald

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenwet, art. 2
  2. Verordening winkeltijden, art. 7, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-1998Nieuwe regeling

27-01-1998

Gemeenteblad 48

1998-1267

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing categorieën winkels waarvoor winkeltijden niet gelden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder;

overwegende dat, op basis van de Winkelsluitingswet 1976 tot 1 juni 1996 een landelijke vrijstelling gold van het verplichte sluitingsuur voor ondermeer winkels waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren of alcoholvrije dranken worden verkocht, alsmede voor winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers;

 

dat thans, op grond van de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingbesluit Winkeltijdenwet geldt, waarin ten behoeve van ondermeer de hiervoor genoemde winkels een landelijke vrijstelling van het verplichte sluitingstijdstip is opgenomen die uitsluitend geldt voor zon- en feestdagen;

 

dat hun college van oordeel is dat, evenals onder de tot 1 juni 1996 geldende landelijke vrijstelling mogelijk was, en gelet op de plaatselijke behoefte aan verruimde openstelling van de genoemde categorieën winkels, onbeperkte opening van deze winkels tevens op werkdagen mogelijk moet blijven;

 

dat zij, op grond van artikel 7, lid 3, van de Verordening winkeltijden Noordoostpolder bevoegd zijn categorieën winkels en overige vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, niet gelden;

 

dat hun college van oordeel is dat, evenals onder de tot 1 juni 1996 geldende landelijke vrijstelling mogelijk was, en gelet op de plaatselijke behoefte aan verruimde openstelling van de genoemde categorieën winkels, onbeperkte opening van deze winkels tevens op werkdagen mogelijk moet blijven;

 

dat zij, op grond van artikel 7, lid 3, van de Verordening winkeltijden Noordoostpolder bevoegd zijn categorieën winkels en overige vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, niet gelden;

 

dat zij bij besluit van 2 december 1997 het voornemen hebben uitgesproken om met toepassing van dit artikel terzake aan te wijzen winkels waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren of alcoholvrije dranken worden verkocht, en winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers;

 

dat van de gelegenheid om met betrekking tot dit voornemen een zienswijze naar voren te brengen geen gebruik is gemaakt;

gelet op de Winkeltijdenwet, alsmede gelet op artikel 7, lid 3, van de Verordening Winkeltijden Noordoostpolder;

 

B E S L U I T E N:

Artikel A

De volgende categorieën winkels aan te wijzen, waarvoor de verboden van artikel 2 van de Winkeltijdenwet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur, niet gelden:

  • 1.

    winkels waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren of alcoholvrije dranken worden verkocht;

  • 2.

    winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden of andere voorbespeelde beelddragers.

Artikel B  

Te bepalen, dat besluit in werking treedt met ingang van 6 februari 1998.

Emmeloord, 27 januari 1998.

verz. d.d.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,             de burgemeester,