Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijkerhout

Drank- en horecaverordening Noordwijkerhout 2014 (tweede wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijkerhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en horecaverordening Noordwijkerhout 2014 (tweede wijziging)
CiteertitelDrank- en horecaverordening Noordwijkerhout 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerptweede wijziging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Drank- en horecawet
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2016Onbekend

18-12-2014

onbekend

Onbekend
01-01-2014Onbekend

19-12-2013

onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en horecaverordening Noordwijkerhout 2014

De raad van de gemeente Noordwijkerhout,

gelezen het advies van de burgemeester en wethouders van 25 november 2014;

overwegende dat het op grond van artikel 4, eerste lid, van de Drank- en Horecawet noodzakelijk is een verordening op te stellen om voorschriften en beperkingen te verbinden aan vergunningen van paracommerciële rechtspersonen;

overwegende dat de Drank- en Horecawet daarnaast, in de artikelen 25a tot en met 25d, de mogelijkheid biedt om bij gemeentelijke verordening nadere regels te stellen;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende Drank- en horecaverordening Noordwijkerhout 2014.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  alcoholhoudende drank,

 • -

  horecabedrijf,

 • -

  horecalokaliteit,

 • -

  inrichting,

 • -

  paracommerciële rechtspersoon,

 • -

  sterke drank,

 • -

  zwak-alcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen, met uitzondering van de rechtspersonen bedoeld in het derde lid,mogen alcoholhoudende dranken verstrekken gedurende de periode beginnende een uur voor aanvang en eindigende twee uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving, met dien verstande dat geen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt voor 12.00 uur en na 23.00 uur.

 • 2.

  Ingeval bij paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid toernooien of veilingen plaatsvinden die passen binnen de statutaire doelomschrijving, mag alcoholhoudende drank worden verstrekt tot uiterlijk 01.00 uur.

 • 3.

  Paracommerciële rechtspersonen die zich krachtens hun statutaire doelomschrijving richten op het organiseren van activiteiten waarbij het faciliteren van sociale interactie tussen jongeren een voorname rol speelt, kunnen alcoholhoudende drank verstrekken op dagen en tijdstippen dat die activiteiten plaatsvinden, met dien verstande dat geen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt voor 19.00 uur en na 24.00 uur en de activiteiten geheel of in belangrijke mate zijn gericht op personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Artikel 3 Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden

Ter voorkoming van oneerlijke mededinging is het verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken:

 • a.

  tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;

 • b.

  tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende paracommerciële rechtspersoon betrokken zijn.

Artikel 4 Beperken verstrekken sterke drank

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting:

  • a.

   waarin, of in een onderdeel waarvan, uitsluitend of in hoofdzaak geringe etenswaren, zoals belegde broodjes, patat frites en snacks worden verkocht;

  • b.

   waarin uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs wordt gegeven;

  • c.

   die, of waarvan een onderdeel, uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een jeugdorganisatie of -instelling;

  • d.

   die, of waarvan een onderdeel, uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisatie of -instelling;

  • e.

   die gelegen is op een kampeer- of caravanterrein.

 • 2.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting als bedoeld in artikel 4 van de wet gedurende de tijd dat deze inrichting wordt gebruikt ten behoeve van activiteiten die geheel of in belangrijke mate gericht zijn op personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 5 Beperken verstrekken zwak-alcoholhoudende drank

 • 1.

  Het is verboden om in een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin hoofdzakelijk gerede eetwaren voor gebruik ter plaatse en elders dan voor gebruik ter plaatse plegen te worden verkocht, niet zijnde een horecalokaliteit, na 22.00 uur zwak-alcoholhoudende drank bedrijfsmatig of anders dan om niet voor gebruik elders dan ter plaatste te verstrekken.

 • 2.

  Het is verboden om in een inrichting als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b t/m e, bedrijfsmatig of anders dan om niet zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende de tijd dat deze inrichting wordt gebruikt ten behoeve van activiteiten, die geheel of in belangrijke mate gericht zijn op personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 6 (vervallen)

 

Artikel 7 Ontheffing verstrekkingsbeperkingen

 • 1.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 en 5 van deze verordening opgenomen verboden.

 • 2.

  Indien de aanvraag voor ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan de burgemeester besluiten om de aanvraag niet te behandelen.

 • 3.

  De burgemeester kan in het belang van het reguleren van het gebruik van alcoholhoudende drank voorschriften verbinden aan de in het eerste lid bedoelde ontheffing.

 • 4.

  De burgemeester kan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid intrekken indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   niet langer wordt voldaan aan de in het derde lid bedoelde voorschriften;

  • c.

   op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • d.

   zich feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar zou opleveren voor de openbare orde;

  • e.

   van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

  • f.

   de houder van de ontheffing dit verzoekt.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in dit artikel.

Artikel 8 Verbod ‘happy hours’

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 9 Ontheffing tijdelijk schenken zwak-alcoholhoudende drank

Voor het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet dient de leidinggevende te voldoen aan de in het eerste lid van dat artikel genoemde vereisten en daarnaast tevens te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, zoals bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Drank- en Horecawet.

Artikel 10 Intrekken oude regeling

Op de datum dat deze verordening in werking treedt wordt de ‘Drank- en Horecaverordening 1994’, zoals vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 mei 1994, ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangemerkt als ‘Drank- en horecaverordening Noordwijkerhout 2014’ (tweede wijziging) en treedt in werking op 1 januari 2015

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2014.

drs. E.A. Jellema drs. G. Goedhart

griffier voorzitter