Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijkerhout

Verordening regelende het instellen, het verlenen en het uitreiken van een erepenning der gemeente Noordwijkerhout

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijkerhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende het instellen, het verlenen en het uitreiken van een erepenning der gemeente Noordwijkerhout
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-1975Onbekend

05-08-1975

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende het instellen, het verlenen en het uitreiken van een erepenning der gemeente Noordwijkerhout

De raad der gemeente Noordwijkerhout; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 augustus 1975; gelet op artikel 168 der Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende verordening:

Verordening regelende het instellen, het verlenen en het uitreiken van een erepenning der gemeente Noordwijkerhout.

Artikel 1

Ingesteld wordt een erepenning van de gemeente Noordwijkerhout.

Artikel 2

De erepenning zal bestaan uit een bronzen plaque met een middellijn van 50 mm. en een dikte van ongeveer 3 mm., aan de ene zijde voorzien van het gemeentewapen en het randschrift: "Gemeente Noordwijkerhout" en aan de andere zijde voorzien van de inscriptie: "Wegens bijzondere verdiensten toegekend aan….”

Artikel 3
 • 1.

  Het verlenen van de erepenning geschiedt bij een met redenen omkleed, met een gekwalificeerde meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, genomen raadsbesluit, waarvan de tekst wordt vermeld op een oorkonde, welke tegelijkertijd met de erepenning wordt uitgereikt.

 • 2.

  Omtrent het verlenen van de erepenning wordt beraadslaagd en besloten in een besloten vergadering.

Artikel 4

De erepenning kan worden toegekend zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen der gemeente Noordwijkerhout.

Artikel 5

De erepenning kan worden toegekend:

 • a.

  als bewijs van waardering en dankbaarheid aan hen, die zich jegens de gemeente Noordwijkerhout in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;

 • b.

  als onderscheiding aan personen, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Artikel 6

Van elke toekenning van een erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, hetwelk de naam draagt: "Ereboek der gemeente Noordwijkerhout".

Naast de dagtekening van toekenning van de erepenning, de naam, voornamen, datum en plaats van geboorte en de woonplaats van de begiftigde , worden daarin de redenen vermeld die tot de toekenning der erepenning hebben geleid.

Artikel 7

De erepenning en de oorkonde worden de begiftigde aangeboden op een wijze en door de persoon, welke burgemeester en wethouders voor elk afzonderlijk geval het meest geëigend voorkomt.

Artikel 8

De erepenning wordt het eigendom van de begiftigde.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1975.