Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs gemeente Nunspeet 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs gemeente Nunspeet 2015
CiteertitelBeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Nunspeet 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpbekostiging lokalen bewegingsonderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs, artikel 117
 2. Wet op het primair onderwijs, artikel 136
 3. Wet op de expertisecentra, artikel 115
 4. Wet op de expertisecentra, artikel 130

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-201501-01-2015nieuwe regeling

10-03-2015

Onbekend

A.0012883

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor speciaal basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Nunspeet 2015

Het college van de gemeente Nunspeet gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115 en 130 van de Wet op de expertisecentra;

gezien het gevoerd overleg met het bestuurlijk overleg onderwijs op 10 februari 2015;

besluit vast te stellen de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor speciaal basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Nunspeet 2015.

Artikel 1. Omvang en bekostiging gebruik

 • 1.

  Het bekostigingsbedrag voor een lokaal bewegingsonderwijs door een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week dat is opgenomen op het door het college vastgestelde rooster bewegingsonderwijs. Voor de berekening van het aantal uren is G4 net bepalend.

 • 2.

  Voor een school voor basisonderwijs, een school speciaal basisonderwijs wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 136, vierde lid, van de Wet op de primair onderwijs, respectievelijk artikel 14 van het Besluit bekostiging WPO vastgestelde aantal groepen.. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste het aantal klokuren zoals berekend in G 4 net.

 • 3.

  Voor een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 136, vierde lid, van de Wet op de primair onderwijs, respectievelijk artikel14 van het Besluit bekostiging WPO vastgestelde aantal groepen. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste het aantal klokuren zoals berekend in G 4 net.

 • 4.

  Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs dat eigenaar is van een lokaal bewegingsonderwijs ontvangt jaarlijks bekostiging. De hoogte van de bekostiging wordt vastgesteld volgens het bepaalde in de bijlage bij deze regeling op basis van het op grond van het eerste lid vastgesteld rooster bewegingsonderwijs. Wanneer er sprake is van medegebruik van het lokaal bewegingsonderwijs door een of meer andere scholen voor basisonderwijs, school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs wordt voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding het aantal klokuren getotaliseerd

 • 5.

  Het college keert de ingevolge het vierde lid vastgestelde jaarlijkse subsidie uiterlijk in december van elk kalenderjaar uit.

Artikel 2. Indexering

De in de bijlage gehanteerde normbedragen voor de klokuurvergoeding worden jaarlijks bijgesteld op basis van het jaarlijks door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bekostigingsstelsel opgenomen prijsindexcijfer.

Artikel 3. Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gemeente Nunspeet 2015

 • 2.

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 10 maart 2015

 

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

 

de secretaris, de burgemeester,

J.J. Kerkhof ir. D.H.A. van Hemmen

Bijlage – Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijk oefening

Algemeen

Het college is op grond van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de Expertisecentra verantwoordelijk voor het vaststellen van het aantal klokuren waarop een school voor speciale basisonderwijs en een school voor (voortgezet ) speciaal onderwijs aanspraak maakt. Voor het berekenen van het aantal klokuren is G4net bepalend. In de gemeente Nunspeet gaat het om sbao De Arend, SO Dr. A. Verschoorschool en (V)SO De Wingerd.

Bekostiging gebruik lokalen bewegingsonderwijs

De bekostigingsbedragen, bedoeld in de artikelen 117, derde lid en 136 eerste en tweede lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de artikelen 115, derde lid en 130, eerste en tweede lid van de Wet op de expertisecentra (WEC) worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in tabel 1. Een bekostigingsbedrag bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag per vastgesteld klokuur. De bedragen bevatten een vergoeding voor onderhoud van het gebouw, voor zover dit onderhoud niet valt onder het onderhoud als bedoeld in bijlage D van de Verordening financiële materiële gelijkstelling gemeente Nunspeet 2015. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het stichtingsjaar van het lokaal bewegingsonderwijs en de oppervlakte van de oefenzaal.

Tabel 1. Bekostigingsbedragen gebruik lokalen bewegingsonderwijs (prijspeil 2014). De bedragen worden jaarlijks door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangepast.

Stichtingsjaar een omvang

Vast bedrag

Variabel bedrag

Tot 1987

 

 

< 90 m2

€ 2.886,26

€ 350,69

90 tot 130 m2

€ 3.703,55

€ 443,77

130 – 170 m2

€ 4.049,55

€ 478,90

170 – 190 m2

€ 3.864,55

€ 523,97

190 – 230 m2

€ 3.701,22

€ 577,26

>230 m2

€ 4.188,91

€ 645,75

Vanaf 1987

 

 

>252 m2

€ 3.325,94

€ 587,22

Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening

Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is er tevens bewegingsonderwijs mogelijk in een bestaand lokaal bewegingsonderwijs door middel van medegebruik of huur van een andere school, de gemeente of een commerciële exploitant. Afhankelijk van de eigenaar van de accommodatie bestaat recht op de volgende vergoeding:

 • a.

  als een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gebruik maakt van het lokaal bewegingsonderwijs van de gemeente wordt dit lokaal door het college om niet aan de school in gebruik gegeven;

 • b.

  als een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijsgebruik maakt van een lokaal bewegingsonderwijs waarvan het bevoegd gezag juridisch eigenaar is, vergoedt het college aan het bevoegd gezag het vast deel van het klokuurbedrag en naar rato van het aantal klokuren het variabele deel van het klokuurbedrag;

 • c.

  als een school voor basisonderwijs gebruik maakt van het lokaal bewegingsonderwijs van een derde en het college deze investering niet heeft gefinancierd vergoedt het college aan de commerciële exploitant de huurprijs die is onderverdeeld in een vergoeding voor stichtingskosten en materiële intandhouding.