Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)
CiteertitelBeleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpBeleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-201801-01-2018nieuwe regeling

03-04-2018

gmb-2018-97242

030241954

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 9 van de Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018;

overwegende dat het college een beleidsregel wil vaststellen voor de toekenning van een toeslag op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI);

b e s l u i t : vast te stellen de volgende: ‘Beleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)’

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders

 • b.

  kinderopvang: de opvang van kinderen woonachtig in de gemeente Nunspeet als bedoeld in de Wet kinderopvang

 • c.

  Wko: Wet kinderopvang

 • d.

  SMI (sociaal medische indicatie): indicatie dat kinderopvang vanwege sociaal-medische redenen noodzakelijk is om in aanmerking te kunnen komen voor een gemeentelijke tegemoetkoming in kosten voor kinderopvang.

 • e.

  Ouder(s): gezaghebbende ouder(s) / pleegouder(s) / verzorger(s) van het kind dat woonachtig is in Nunspeet.

Voor zover niet anders is bepaald worden overige begrippen in deze beleidsregels gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wko.

Hoofdstuk 2. Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van SMI

Artikel 2. Doelgroep SMI

Tot de doelgroep SMI behoort:

 • 1.

  een ouder met een aantoonbare lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking voor wie is vastgesteld dat een of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maakt; en/of

 • 2.

  een kind ten aanzien van wie is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind noodzakelijk is.

Hoofdstuk 3 Aanvraag tegemoetkoming kosten op basis van SMI

Artikel 3. Keukentafelgesprek

 • 1.

  De ouder meldt zich bij het CJG of bij het Wmo-loket met een vraag over een sociaal medische indicatie;

 • 2.

  De sociaal medische indicatie wordt middels een keukentafelgesprek vastgesteld door de Wmo-consulent en is in alle gevallen maatwerk;

 • 3.

  De sociaal medische indicatie wordt bepaald in samenspraak met het CJG en eventuele aanvullende expertise en wordt vastgelegd in een gespreksverslag;

 • 4.

  Het gespreksverslag wordt ondertekend door de Wmo-consulent en de ouder(s);

 • 5.

  Het gespreksverslag dient als advies voor de aanvraag voor een tegemoetkoming op basis van SMI.

 

Artikel 4. Aanvraag tegemoetkoming op basis van SMI

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten op basis van SMI wordt er een aanvraag voor een tegemoetkoming gedaan bij het Wmo-loket.

 • 2.

  Als de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner;

 • 3.

  Een aanvraag bevat in elk geval:

  • a.

   Het ondertekende gespreksverslag van het keukentafelgesprek;

  • b.

   een offerte of contract van de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen, waarin in ieder geval wordt aangegeven:

   • het aantal uren kinderopvang per kind,

   • de kostprijs per uur en

   • de aanvangsdatum van de opvang;

  • c.

   overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag voor een tegemoetkoming.

 • 4.

  De voorziening voor kinderopvang, zoals genoemd in lid 3 onder b, moet gevestigd zijn in de gemeente, tenzij het om sociaal-medische redenen meer in de rede ligt gebruik te maken van een voorziening buiten de gemeente.

Hoofdstuk 4 Toekenning tegemoetkoming op basis van SMI

Artikel 5. Besluit toekenning tegemoetkoming

 • 1.

  De sociaal medische indicatie is leidend voor de bepaling of ouder(s) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van kosten voor kinderopvang;

 • 2.

  De sociaal medische indicatie als bedoeld in het eerste lid heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden;

 • 3.

  Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming op basis van SMI wordt vastgelegd in een beschikking;

 • 4.

  Het college weigert de tegemoetkoming indien er sprake is van een voorliggende voorziening.

 

Artikel 6. Inhoud van de beschikking

 • 1.

  De beschikking bevat in ieder geval:

  • a.

   naam, adres en Burgerservicenummer van de ouder(s);

  • b.

   naam, geboortedatum en Burgerservicenummer van het kind of de kinderen voor wie de opvang is geïndiceerd;

  • c.

   de reden(en) voor de noodzaak van kinderopvang;

  • d.

   of er sprake is van een voorliggende voorziening;

  • e.

   de soort opvang;

  • f.

   noodzakelijke omvang en duur van de formele kinderopvang;

  • g.

   op welke wijze en op welke termijn de ouder weer in staat is zelf voor het kind of de kin-deren te zorgen;

  • h.

   de geldigheidsduur van het besluit;

  • i.

   de naam en het adres van de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau waar de opvang plaatsvindt;

  • j.

   de hoogte van de tegemoetkoming;

  • k.

   de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald;

  • l.

   de periodiciteit van de betaling

  • m.

   eventuele aanvullende afspraken die met ouder(s) zijn gemaakt.

 • 2.

  In geval van een (gedeeltelijke) afwijzing wordt de reden van (gedeeltelijke) afwijzing beargumenteerd.

Artikel 7. Ingangsdatum

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag door het college in ontvangst is genomen.

 • 2.

  Als op de datum als bedoeld in lid nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming toegekend met ingang van de datum waarop de geïndiceerde kinderopvang start.

 

Artikel 8. Omvang tegemoetkoming

Het college verleent een tegemoetkoming op basis van het in de SMI bepaalde noodzakelijke aantal uren of dagdelen opvang.

 

Artikel 9. Periode tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt toegekend voor maximaal 12 maanden.

 • 2.

  Personen als bedoeld in artikel 2 van deze beleidsregel kunnen periodiek opnieuw geïndiceerd worden. De herindicatie vindt plaats overeenkomstig artikel 3 en 4.

 

Artikel 10. Hoogte (voorlopige) tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming op basis van SMI is gelijk aan de fictieve kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst/Toeslagen op basis van het verzamelinkomen.

 

Artikel 11. Betaling

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt rechtstreeks betaald aan de ouder op voorwaarde dat deze een contract van kinderopvang kan overleggen.

 • 2.

  Het college kan op verzoek van de ouder(s) ook rechtstreeks uitbetalen aan de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau in de vorm van een SMI-toeslag.

 • 3.

  De tegemoetkoming wordt als voorschot verstrekt.

 

Artikel 12. Inlichtingenplicht

 • 1.

  De ouder of de partner doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van belang zijn.

 • 2.

  Het niet of onjuist informeren van het college kan gevolgen hebben voor de vaststelling van de tegemoetkoming.

 

Artikel 13. Vaststelling tegemoetkoming

 • 1.

  De ouder (of op verzoek van de ouder: de kinderopvangorganisatie) verstrekt binnen vier weken na afloop van de beschikking de facturen van de kinderopvangorganisatie of van het gastouderbureau, waarop zowel de kosten als de urenomvang zichtbaar zijn.

 • 2.

  Aan de hand van de verantwoording onder het eerste lid wordt de tegemoetkoming definitief vastgesteld.

 • 3.

  Teveel betaalde tegemoetkoming wordt teruggevorderd.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)’.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 april 2018

 

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

 

de burgemeester, de secretaris,