Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oirschot

Verordening geurhinder en veehouderij Oirschot 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOirschot
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij Oirschot 2012
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij Oirschot 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpgeurhinder en veehouderij, geurverordening, geurnormen
Externe bijlagenKaart bij geurverordening Geurverspreidingsmodel V-Stacks vergunning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling geurhinder en veehouderij

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2012nieuwe regeling

28-02-2012

Elektronisch gemeenteblad Officiële publicaties, 07-04-2012

DSL

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij Oirschot 2012

de Verordening geurhinder en veehouderij.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

veehouderij:

inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet:

de Wet geurhinder en veehouderij.

 

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebied(en) als bedoeld in artikel 6 van de Wet worden aangewezen de volgende gebieden:

A . Invloedsgebied van de woonkernen in de gemeente, te weten Oirschot, Middelbeers, Oostelbeers

     en Spoordonk.

B. De bufferzone van 250 meter rond de woonkernen Oirschot, Middelbeers, Oostelbeers en Spoordonk.

C. Bedrijventerrein Kanaalzone.

D. Buitengebied (uitgezonderd LOG Stille Wille)

De begrenzingen die de genoemde gebieden omsluiten zijn nader aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

 

Artikel 3 Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden

In gebied A als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor

de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geur gevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de

bebouwde kom: 2 ou/m3.

In gebied B als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor

de geurbelasting van een veehouderij op geurgevoelige objecten: 7 ou/m3.

In gebied C als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor

de geurbelasting van een veehouderij op geurgevoelige objecten: 7 ou/m3.

In gebied D als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde.

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor

de geurbelasting van een veehouderij op geurgevoelige objecten: 10 ou/m3.

 

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

Verordening geurhinder en veehouderij Oirschot 2012.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 28 februari 2012,

de gemeenteraad,

 

Han Struijs,                                 Ruud Severijns,

griffier                                           voorzitter

 

Geurverspreidingsmodel V-Stacks vergunning  

Geurverspreidingsmodel V-Stacks vergunning