Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oirschot

Standplaatsen beleid gemeente Oirschot

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOirschot
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStandplaatsen beleid gemeente Oirschot
CiteertitelStandplaatsen beleid gemeente Oirschot
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbeleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Beleidsregel standplaatsen 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

4:81 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-200924-03-2017nieuw beleid

30-12-2009

Elektronisch gemeenteblad, officiële bekendmakingen

MME

Tekst van de regeling

Intitulé

Standplaatsen beleid gemeente Oirschot

Aanleiding

1. Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (deregulering);

2. Een branche uitbreiding in Oostelbeers;

3. Opzegging van standplaats met vis in Oirschot op donderdagochtend;

4. Verplaatsing van standplaats met kaas in Oirschot van donderdagmiddag naar donderdagochtend.

Artikel 1  

Standplaatsen

Begrip

Standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van

goederen dan wel diensten aan te bieden, al dan niet gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;

Mogelijkheden

Oirschot:

Op het marktplein maximaal één standplaats op de volgende dagdelen:

- op donderdagochtend tussen 08.00 en 12.30 uur met kaas;

- op vrijdagochtend tussen 8.00 en 12.30 uur met vis.

Spoordonk:

Op het Bernadetteplein:

- maximaal vier standplaatsen op donderdagochtend tussen 8.00 en 12.30 uur;

- ter bescherming van een redelijk verzorgingsniveau voor de consument in Spoordonk kan vergunning worden

verleend voor: kaas, vis, brood, koek en banket, aardappelen groenten en fruit en bloemen/planten

Oostelbeers:

In de Kerkstraat:

- maximaal 4 standplaatsen op vrijdagochtend tussen 8.00 en 12.30 uur;

- ter bescherming van een redelijk verzorgingsniveau voor de consument in Oostelbeers kan vergunning worden

verleend voor: kaas, vis, brood, koek en banket, aardappelen groenten en fruit.

In Middelbeers:

Op het Doornboomplein:

- maximaal 6 standplaatsen op donderdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur;

- ter bescherming van een redelijk verzorgingsniveau voor de consument in Middelbeers kan vergunning worden

verleend voor: kaas, vis, aardappelen groenten en fruit en bloemen/planten en voor nog nader te bepalen producten.

Algemene criteria

1. De standplaatshouder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bij het Centraal Registratiekantoor

van detailhandel en ambachten (CRK); Bij een aanvraag om een vergunning moeten kopieën hiervan en

een legitimatiebewijs worden overlegd;

2. De standplaatshouder laat de standplaats steeds schoon en vrij van afval achter;

3. De standplaats wordt niet ingenomen als er een kermis op het betreffende terrein plaatsvindt;

4. De mogelijkheid bestaat dat de standplaats niet kan worden ingenomen tijdens evenementen;

5. De vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend en kan worden ingetrokken als hier aanleiding toe bestaat;

6. De standplaatshouder is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade aan derden. De gemeente

Oirschot is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade;

7. De standplaatshouder beperkt zich tot de verkoop van producten waarvoor vergunning is verleend;

8. De standplaatshouder voldoet aan de eisen van de Warenwet. Deze eisen kunnen worden gecontroleerd door

de Voedsel- en Waren autoriteit;

9. Als hier aanleiding toe bestaat worden de verkoopwagens, voertuigen, kramen e.d. op eerste aanzegging van

de gemeente politie of brandweer verwijderd;

10. De vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar. De standplaats wordt ingenomen door een natuurlijke

persoon aan wie de vergunning is verleend. Deze is zelf minimaal 75% van de tijd waarvoor de vergunning is

verleend aanwezig op de standplaats;

11. De vergunninghouder die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is om de vaste

standplaats in te nemen, deelt dit vooraf schriftelijk op per e-mail aan de gemeente Oirschot mede. Bij vakantie

geeft de vergunninghouder aan hoelang zijn afwezigheid zal duren (maximaal 4 weken);

12. In geval van overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

of bedrijfsbeëindiging van de vergunninghouder, kan de standplaatsvergunning worden overgeschreven op

de achterblijvend echtgeno(o)t(e)), de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie

hij duurzaam samenwoonde.

Als de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het bovenstaande, kan de vergunning aan

een kind of een werknemer van de vergunninghouder worden verleend, als deze tenminste drie jaar in loon-

dienst van het bedrijf heeft gewerkt of gedurende drie jaar als mede-eigenaar in het bedrijf heeft gefunctioneerd.

Overnamekandidaten moeten aan alle in deze nota gesteld criteria voldoen.

Tijdelijke standplaatsen voor het leveren van diensten

De vergunningen die verleend worden voor tijdelijke standplaatsen voor enkele dagen per jaar voor het leveren van

diensten en niet voor het verkopen van consumptieartikelen vallen niet onder dit beleid. Te denken hierbij valt aan de

CZ groep, onderzoekswagens ten behoeve van bevolkingsonderzoek, graveren van kentekens en autoruitreparaties.

Overige standplaatsen

Overige aanvragen voor standplaatsen (onder andere tijdens carnaval, as-woensdag, ijsverkoop in de mei maand bij

de Heilige Eik, oudejaarsdag) worden per geval bekeken.

Tarief

De tarieven vermeld in de Tarievenverordening zijn van toepassing.

Oirschot, 15 december 2009