Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oirschot

Verordening Winkeltijden Oirschot 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOirschot
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Oirschot 2013
CiteertitelVerordening Winkeltijden Oirschot 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpVerordening Winkeltijden Oirschot 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-201301-01-2019Nieuwe verordening

24-09-2013

Elektronisch gemeenteblad, officiële bekendmaking, 02-10-2013

MME

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Oirschot 2013

De raad der gemeente Oirschot;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013;

gegeven de agendering door het Presidium d.d. 3 september 2013;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de na volgende “Verordening winkeltijden Oirschot 2013” en in te trekken de Verordening Winkeltijden 2011.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

b. werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

c. winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Vrijstelling openingsverbod op zon- en feestdagen

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op zon- en feestdagen tussen 06.00 en 22.00 uur.

Artikel 3 Ontheffing verbod openstelling op werkdagen, zon- en feestdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen en zon- en feestdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

2. De ontheffing kan worden geweigerd  indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel. 

Artikel 4 Beslistermijn

1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen

Artikel 5 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. in het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon -en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffingen geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

1. De Verordening Winkeltijden 2011 wordt ingetrokken.

2. Een krachtens de Verordening Winkeltijden 2011 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college van b urgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften. 

3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden 2011 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Deze verordening heet “Verordening Winkeltijden Oirschot 2013”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van

24 september 2013.

 

De gemeenteraad,

Han Struijs,      Ruud Severijns

griffier                voorzitter