Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oirschot

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOirschot
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2020)
CiteertitelLegesverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2019.

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-312483

19.I001537

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2020)

De raad der gemeente Oirschot;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2019;

gegeven de agendering door het Presidium d.d. 3 december 2019;

 

besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening:

 

"Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020".

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, is de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor ene persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het aan openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het kader van het openbaar belang verstrekken van diensten als bedoeld in de tarieventabel onder hoofdstuk 20, artikelen 1.20.1 en 1.20.2, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 15, artikel 1.15.1.

 • b.

  het aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, verstrekken van diensten in de tarieventabel onder hoofdstuk 7, zulks tot een maximum van vijf exemplaren per politieke groepering.

 • c.

  het aan rijks- en provinciale ambtenaren in de uitoefening van hun functie verstrekken van diensten als bedoeld in de tarieventabel onder hoofdstuk 8.

 • d.

  vervallen

 • e.

  vervallen.

 • f.

  inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, die met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente Oirschot, haar organen en instellingen.

 • g.

  het verstrekken van dienst als bedoeld in de tarieventabel onder hoofdstuk 10, uitsluitend voor een wetenschappelijk doel of het algemeen belang.

 • h.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald

 • i.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • j.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 • k.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of melding van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening, welke zonder winstoogmerk wordt georganiseerd door een vereniging uit de gemeente Oirschot ten behoeve van inwoners uit de gemeente Oirschot

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 6 weken na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 2.1

  In afwijking van lid 1 kan voor de tarieven genoemd in de tarieventabel onder 1.19.3 (aanvraag invalidenparkeerkaart) en 1.19.6 (verlengen invalidenpaarkeerkaart) wel kwijtschelding worden verleend.

 • 2.2

  In afwijking van het bepaalde in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100%.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van de verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende onderdelen van de tarieventabel betreft:

  Titel 1:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijk stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • Titel 3:

  • 6.

   hoofdstuk 8 (kansspelen)

Artikel 11. Overgangsrecht

De legesverordening 2019 van 18 december 2018 en de daarbij tarieventabel wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

Artikel 12 Inwerkingtreding.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2020".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 17 december 2019.

De gemeenteraad,

Han Struijs,

griffier

Judith Keijzers - Verschelling

Voorzitter

Bijlage 1:  

 

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2020

(raadsbesluit 17 december 2019)

 

 

 

INHOUD TARIEVENTABEL

 

 

 

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

 

 

 

1

 

Algemene dienstverlening

 

1

Burgerlijke stand

 

2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

3

Rijbewijzen

 

4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

7

Bestuursstukken

 

8

Vastgoedinformatie

 

9

Overige publiekszaken

 

10

Gemeentearchief

 

11

Huisvestingswet

 

12

Leegstandwet

 

13

Gemeentegarantie (n.v.t.)

 

14

Markten (overgebracht naar titel 3 / hoofdstuk 6)

 

15

Winkeltijdenwet (overgebracht naar titel 3 / hoofdstuk 7)

 

16

Kansspelen (overgebracht naar titel 3 / hoofdstuk 8)

 

17

Kinderopvang (overgebracht naar titel 3 / hoofdstuk 9)

 

18

Telecommunicatie

 

19

Verkeer en vervoer

 

20

Diversen

 

 

 

2

 

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

1

Begripsomschrijvingen

 

2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

3

Omgevingsvergunning

 

4

Vermindering

 

5

Teruggaaf

 

6

Intrekking omgevingsvergunning (gereserveerd)

 

7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

9

Sloopmelding (gereserveerd)

 

10

Geluidhinder (vervallen)

 

11

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

3

 

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

1

Horeca

 

2

Toestemmingen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

3

Seksbedrijven

 

4

Huisvestingswet 2014

 

5

Brandbeveiligingsverordening (vervallen)

 

6

Standplaatsen

 

7

Winkeltijdenwet

 

8

Kansspelen

 

9

Kinderopvang

 

10

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Indeling

Omschrijving

Tarieven per 1 januari 2020

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

Huwelijksvoltrekking/registreren partnerschap

 

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, met cereomie :

 

1.1.1.1.

Op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur

379,20

1.1.1.2

Op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur

410,80

1.1.4.1.

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van een getuige, per getuige per kwartier

23,05

1.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het wijzigen dan wel annuleren van de huwelijks- of partnersregistratie - agenda

63,60

1.1.4.3

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een eigen ambtenaar van de burgerlijke stand, niet zijnde een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oirschot

93,15

1.1.4.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk, zonder ceremonie

93,15

 

 

 

 

Trouwboekje/partnerschapboekje

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor:

 

 

het afgeven van een (duplicaat) trouwboekje/partnerschapboekje in leder uitvoering

31,60

 

 

 

 

Burgerlijke stand

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de volgende tarieven

 

1.1.9.1

Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

13,65

1.1.9.2

Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

13,65

1.1.9.3

Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

24,00

1.1.9.4

Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

13,65

1.1.9.5

Voor elk meertalig uittreksel uit de akte van de burgerlijke stand

13,65

1.1.9.6

Voor een meertalig modelformulier van een onder 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.4 en 1.1.9.5 genoemd stuk

13,65

1.1.9.7

Voor een meertalig modelformulier van een onder 1.1.9.3 genoemd stuk

18,30

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart

 

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag conform de tarieven genoemd in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden :

 

1.2.1.1

Voor een Nationaal paspoort, een zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort :

 

1.2.1.1.1

Met een geldigheidsduur van 10 jaar

73,20

1.2.1.1.2

Met een geldigheidsduur van 5 jaar

55,35

1.2.1.3

Voor een Nederlandse Identiteitskaart :

 

1.2.1.3.1

Met een geldigheidsduur van 10 jaar

58,30

1.2.1.3.2

Met een geldigheidsduur van 5 jaar

30,70

1.2.1.4

Voor het met spoed in behandeling nemen van een document genoemd in artikel 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2, 1.2.1.3.1 of 1.2.1.3.2 wordt het daarvoor geldende tarief per document verhoogd met een spoedtoeslag van

49,85

1.2.1.5

Voor het bezorgen van een document genoemd in artikel 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2, 1.2.1.3.1 of 1.2.1.3.2 wordt het daarvoor geldende tarief per document verhoogd met een bezorgtoeslag van

15,70

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

40,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

11,60

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

11,60

1.4.5.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

7,65

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

23,05

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

Vervallen

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

Vervallen

 

met een maximum per bericht van

Vervallen

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

Vervallen

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

Vervallen

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

Vervallen

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

Vervallen

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

tot het verstrekken van een exemplaar van de CD-rom, met daarop de notulen van een vergadering van de raad, voor zover de voorraad strekt.

3,70

1.7.1.2

tot het afsluiten van een abonnement voor het op papier verstrekken van de agenda en de voorstellen van de raadsvergaderingen, per kalenderjaar

61,00

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.5.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

35,60

1.7.5.1.1

het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad

5,65

1.7.5.1.2

een exemplaar van de Bouwverordening

89,75

 

 

 

 

Kadernota, begroting en rekening

 

1.7.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het op papier verstrekken van:

 

1.7.6.2

een afschrift van het boekwerk kadernota

68,60

1.7.6.2

een afschrift van het boekwerk programmabegroting

68,60

1.7.6.3

een afschrift van het boekwerk programmaverantwoording / rekening

68,60

 

 

 

 

Bestemmingsplannen

 

1.7.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een kaart, tekening, fotokopie of lichtdruk behorende bij een bestemmingsplan de tarieven genoemd onder artikel 1.20.2

 

1.7.7.1.2

In afwijking van artikel 1.7.7.1 gelden voor plankaarten / bouwtekeningen de volgende tarieven:

 

1.7.7.1.2.1

Per pagina op papier A4 - formaat zwart -wit

4,30

1.7.7.1.2.2.

Per pagina op papier A4 - formaat kleur

5,55

1.7.7.1.2.3

Per pagina op papier A3 - formaat zwart -wit

4,90

1.7.7.1.2.4

Per pagina op papier A3 - formaat kleur

7,60

1.7.7.2

Voor het verstrekken van informatie van bestemmingsplannen (exclusief kopieën genoemd onder 1.7.7.1.2) geldt een vast tarief van

34,50

1.7.7.3.1

het verstrekken van een exemplaar van de voorschriften met toelichting, behorende bij een bestemmingsplan voor de eerste pagina

1,75

1.7.7.3.2

voor iedere volgende pagina van de voorschriften als bedoeld in 1.7.7.3.1

0,30

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.1.1

Door de gemeente ingemeten ondergronden:

 

1.8.1.1.1

- per hectare

101,25

1.8.1.1.2

- per (lucht)foto

128,35

1.8.1.2

Het tarief voor het verstrekken van (gewaarmerke) afschriften, uitreksels of stukken uit:

 

1.8.1.2.1

Hypothecair bericht object uit Kadaster on-line

11,70

1.8.1.2.2

Kadastraal bericht object uit Kadaster on-line

11,70

1.8.1.2.3

Kadastraal bericht persoon uit Kadaster on-line

11,70

1.8.1.2.4

Uittreksel kadastrale kaart uit Kadaster on-line

11,70

1.8.1.2.5

Het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

11,70

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.3

tot het verkrijgen van elke andere verklaring in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze niet afzonderlijk en met name in deze of een andere belastingverordening van deze gemeente zijn genoemd, per verklaring

11,60

1.9.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

11,60

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

23,05

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

6,30

 

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

1.11.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking op grond van de "huisvestingsverordening gemeente Oirschot 2020-2023" bedraagt het tarief

45,00

1.11.2

Het bepaalde in artikel 1.11.1 is niet van toepassing op of door namens statushouders als bedoeld in artikel 1, onder i, van de "huisvestingsverordening gemeente Oirschot 2020-2023" ingediende verzoeken om urgentiebeschikking

 

1.11.3

De in artikel 1.11.1 bedoelde leges worden gerestitueerd als de urgentie wordt verleend

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

294,45

.1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

147,25

 

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

 

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Markten

 

 

Met ingang van 2018 overgebracht naar titel 3, hoofdstuk 6

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

 

Met ingang van 2018 overgebracht naar titel 3, hoofdstuk 7

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

Met ingang van 2018 overgebracht naar titel 3, hoofdstuk 8

 

 

 

 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

 

Met ingang van 2018 overgebracht naar titel 3, hoofdstuk 9

 

 

 

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

 

 

 

1.18.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1. van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Oirschot 2015, waarbij de graaflengte <100 m1 is of een lasgat / montagegat met een oppervlakte van >2 m2

195,80

1.18.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1. van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Oirschot 2015, waarbij de graaflengte hoger of gelijk is aan 100 m1

391,60

1.18.3.1

Het tarief genoemd onder 1.18.1.1. en 1.18.2.1 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de kom gelegen, van

1,88

1.18.4.1

Het tarief genoemd onder 1.18.1.1. en 1.18.2.1 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de kom gelegen:

-

 

1. Over de eerste 2.000 m1, van

1,33

 

2. Over de lengte > 2.000 m1 en < of gelijk aan 5.000 m1 , van

0,79

 

3. Over de resterende totale lengte, van

0,70

 

 

-

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

-

 

 

-

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

-

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

121,20

1.19.4

tot het verkrijgen van een vergunning voor een invalidenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

247,50

1.19.5

tot het verkrijgen van toestemming voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen als bedoeld in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

43,75

1.19.6

tot het verlengen van een invaliden- of gehandicaptenparkeerkaart

57,55

1.19.7

tot het verkrijgen van een parkeerontheffing binnen de zogenaamde blauwe zone

101,25

1.19.8

tot het verlengen van een parkeerontheffing binnen de zogenaamde blauwe zone

80,25

1.19.9

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een periode van maximaal 72 uur

16,05

1.19.10

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een periode langer dan 72 uur, met een maximum van 5 jaren

80,70

1.19.11

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

43,75

 

 

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

1.20.2.1.1.

per pagina op papier van A4-formaat (zwart-wit)

2,15

1.20.2.1.2

per pagina op papier van een ander formaat (zwart-wit)

5,55

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat (zwartwit)

0,30

1.20.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat (zwartwit)

0,45

1.20.2.2.3

per pagina op papier van A2-formaat (zwartwit)

6,45

1.20.2.2.4

per pagina op papier van A1-formaat (zwartwit)

7,10

1.20.2.2.5

per pagina op papier van A0-formaat (zwartwit)

8,80

1.20.2.2.6

per pagina op papier van A4-formaat (kleur)

0,50

1.20.2.2.7

per pagina op papier van A3-formaat (kleur)

0,70

1.20.2.2.8

per pagina op papier van A2-formaat (kleur)

28,35

1.20.2.2.9

per pagina op papier van A1-formaat (kleur)

30,30

1.20.2.2.10

per pagina op papier van A0-formaat (kleur)

33,90

1.20.3.

 Indien stukken op aanvraag van de aanvrager moeten worden gescand

 

 

dan bedraagt het tarief, voor ieder daaraan besteed kwartier

23,05

 

 

 

 

Plattegronden

 

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een plattegrondtekening van de gemeente

5,25

 

Overig

 

1.20.6

Indien stukken op aanvraag van de aanvrager moeten worden

 

 

toegezonden per post of per fax dan wordt voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, het overeenkomstig deze tabel berekende bedrag verhoogd met

4,20

 

Publicatie

 

1.20.11

Onverminderd het in deze tabel bepaalde, wordt het tarief voor afgifte van een beschikking ten behoeve waarvan publicatie in een dag-, nieuws- of advertentie- blad is voorgeschreven op grond van de Algemene wet Bestuursrecht, verhoogd met de publicatiekosten

22,10

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Definities

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Gebruiksfunctie

 

 

de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben of categorie zijn en die samen een gebruikseenheid vormen.

 

2.1.1.2

Gebruiksoppervlakte:

 

 

De gebruiksoppervlakte (GO) van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte van alle bouwlagen en alle gebruiksfuncties, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Bij de bepaling van de GO worden niet meegerekend:

 

 

*de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1.5 m, met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.

 

 

*een liftschacht

 

 

*een trapgat, schalmgat, of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk aan 4m2

 

 

*een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap) indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2

 

 

*een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2

 

 

*een dragende binnenwand

 

2.1.1.3

Vooroverleg:

 

 

een vooroverleg volgende uit een verzoek hierom en daarmee als zodanig erkend door gemeente en aanvrager/verzoeker;

 

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

Vervallen m.i.v. 2019

 

2.2.2.

van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning 50% van de leges, zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld

 

2.2.3

om te beoordelen of een voorgenomen verzoek / project in het kader van de ruimtelijke ordening haalbaar is (principe verzoek)

3.515,00

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten

worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in

dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan

ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan. Wanneer een bouwactiviteit meer dan één gebruiksfunctie kent wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte.

 

 

Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie ook sprake zijn van activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne wijzigingen) plaatsvinden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard ongewijzigd.

 

 

Dit alles is te berekenen aan de hand van het onderstaande, waarbij het minimum bedrag € 205,-- is.

 

 

 

 

 

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfuncties:

 

 

wordt voor de betreffende gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de gebruiksoppervlakte of eenheid bepaald en aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

 

 

NIEUWBOUW, UITBREIDING EN VERBOUWING

 

2.3.1.1.1

Woningen, recreatiewoning, zorgwoning en woonwagens per m2

25,00

2.3.1.1.2

Uitbreiding/verbouw/kelder/serre/dakkapel etc bij categorie 2.3.1.1.1 per m2

27,15

2.3.1.1.3

Overige veranderingen bij categorie 2.3.1.1.1 (inpandig, constructie, dak etc) per m2

12,30

2.3.1.1.4

Gevelwijziging per m2

14,60

 

BIJGEBOUWEN, OVERKAPPINGEN EN TUINMEUBILAIR

 

2.3.1.1.5

Berging/garage/tuinhuis per m2

13,85

2.3.1.1.6

Carport/overkapping/zwembad per m2

10,25

2.3.1.1.7

Erfafscheiding.pergola per stuk

190,60

 

BEDRIJFSRUIMTEN (niet agrarisch)

 

2.3.1.1.8

Bedrijfshal / opslagruimte (dicht) per m2

10,00

2.3.1.1.9

Bedrijfskantoor in de bedrijfsruimte extra per m2

12,30

2.3.1.1.10

Open loods / overkapping bij bedrijfsruimten per m2

5,50

2.3.1.1.11

Gevelwijziging per m2

14,35

 

OVERIGE GEBOUWEN

 

2.3.1.1.12

Kantoor/showroom/winkel/horeca/sporthal/school/kinderdagverblijf per m2

25,65

2.3.1.1.13

Overige veranderingen bij categorie 2.3.1.1.12 (inpandig, constructie, dak etc) per m2

7,95

2.3.1.1.14

Gevelwijziging per m2

14,35

2.3.1.1.15

Tuinbouwkas per m2

1,75

2.3.1.1.16

(Parkeer)kelder (ondergronds en/of deel bovengronds) per m2

13,85

2.3.1.1.17

Semi-permanente unit per stuk

400,30

 

STALLEN, OVERIGE AGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN EN BOUWWERKEN

 

2.3.1.1.18

Alle stalen (varkens, koeien, kippen, paarden, nertsen etc) per m2

7,45

2.3.1.1.19

Wektuigenloods, aardappelloods, opslagloods, open loods (veldschuur) etcper m2

4,90

2.3.1.1.20

Mestsilo / kelder per m2

4,90

2.3.1.1.21

Sleufsilo per stuk

190,60

 

OVERIGE GEBOUWEN EN BOUWWERKEN

 

2.3.1.1.22

Windmolens, antennemasten en uitkijktorens per m2

221,20

2.3.1.1.25

Zonneparken (grootschalige grondgebonden veldsystemen) per hectare

2.049,00

 

Met een minimum van € 2.049,- en een maximum van € 10.000,- per aanvraag

 

2.3.1.1.26

Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde en niet eerder genoemd in dit hoofdstuk per m2

8,20

 

 

 

2.3.1.1.27

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen als bedoeld onder artikel 2.3.1. bedragen maximaal een bedrag van

517.653,15

 

 

 

2.3.1.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief:

1.000,75

 

 

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld

915,00

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Indien de aanvraag van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de onder 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.26 genoemde leges verhoogd met 50%. Voor deze verhoging geldt een minimum van € 88,15 en een maximum van € 2.500,-

 

 

 

 

2.3.1.6

Vervallen m.i.v. 2019

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wabo, al dan niet gepaard gaande met een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

429,00

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), voor zover het geen wijziging van gebruik betreft:

429,00

2.3.3.2.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), voor zover het een wijziging van het gebruik betreft:

600,35

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse grote afwijking):

9.405,00

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), voor zover het een tijdelijke activiteit betreft

443,00

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

9.405,00

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

9.950,00

2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

9.950,00

2.3.3.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, of artikel 3.3 van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

9.405,00

2.3.3.9

vervallen

 

2.3.3.10

vervallen

 

 

 

 

2.3.5

In gebruiknemen of gebruiken in verband met brandveiligheid

 

2.3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo:

878,00

 

 

 

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale erfgoedverordening of de Monumentenverordening Oirschot 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

435,00

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

435,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

435,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Oirschot 2010 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale erfgoedverordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

435,00

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

435,00

2.3.7.1.1

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

435,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

285,65

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

285,65

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een bestemmingsplan, een lokale verordening, een provinciale verordening of hogere wet-en regelgeving een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

87,00

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

87,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

87,00

 

 

 

2.3.12.

Wet natuurbescherming / Natura 2000-Activiteiten / Flora en Fauna

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in de Wet Natuurbescherming en een Natura 2000-activiteit of Flora-en Fauna-activiteit betreft bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

435,00

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1.1.

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

647,15

2.3.14.1.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

647,15

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, vermeerderd met:

219,50

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, vermeerderd met:

219,50

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

293,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

734,00

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien en daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

650,20

2.3.18.1.2.1

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

2.3.18.1.2.2

indien een begroting als bedoeld in artikel 2.3.18.1.2.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager te kennis gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18.1.3

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het indienen van een aanvraag om een verklaring van geen bedenkingen van Provincie Noord-Brabant in het kader van een natuurtoets voor

 

2.3.18.1.3.1

Gebiedsbescherming nieuw

4.921,00

2.3.18.1.3.2

Wijzigingen gebiedsbescherming

4.117,00

2.3.18.1.3.3

Intrekking aanvraag gebiedsbescherming

2.811,00

2.3.18.1.3.4

Soortenbescherming door burgers

2.336,00

2.3.18.1.3.5

Soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

6.586,00

2.3.18.1.3.6

Soortenbescherming overige

4.899,00

 

 

 

2.3.19

Toets Verordening Ruimte / BZV

 

2.3.19.1

Overminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag aan de Verordening Ruimte en/of Brabants Zorgvuldigheidsscore Veehouderij of daarmee gelijk te stellen regels van de provincie Noord-Brabant

1.843,50

 

 

 

2.3.20

Milieueffectrapportage

 

2.3.20.1

Overminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag voor een project waarvoor tevens een verplichte milieuefffectrapportage is opgesteld of aan de aanvraag is voorafgegaan, verhoogd met € 15.000,00, tenzij deze kosten anderszins in rekening zijn gebracht

 

2.3.20.2

Overminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief voor de beoordeling van de aanvraag voor een project waarvoor tevens een vrijwillige milieuefffectrapportage is opgesteld of aan de aanvraag is voorafgegaan, verhoogd met € 4.000,00, tenzij deze kosten anderszins in rekening zijn gebracht

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf (gereserveerd)

 

 

 

 

2.5.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

50 % indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het in behandeling nemen ervan

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

25 % indien de aanvraag wordt ingetrokken na 1 maand en binnen de termijn dat de vergunning is verleend.

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

N.v.t.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

 

25 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten :

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

25 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning (gereserveerd)

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

205,00

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning

41,40

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

16.910,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

9.405,00

 

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding (gereserveerd)

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Geluidhinder

 

 

Indien in het kader van hoofdstuk 2 of hoofdstuk 8 van deze titel artikel 83 en verder van de Wet geluidhinder moet worden toegepast, wordt het tarief verhoogd met:

335,00

 

 

 

Hoofdstuk 11

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

205,00

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

522,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet

183,40

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding tot het wijzigen van de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

183,40

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag/melding tot het wijzigen van het aanhangsel bij de vergunning als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

183,40

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

53,62

 

 

 

Hoofdstuk 2

Toestemmingen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

Voor de organisatie van een vergunningsplichtig evenement (score B ingevolge het evenementenbeleid)

857,00

3.2.1.2

Voor de organisatie van een vergunningsplichtig evenement (score C ingevolge het evenementenbeleid)

2.855,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening

749,90

3.2.3.

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg in strijd met de publieke functie ervan, als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemeen Plaatselijke Verordening

100,05

3.2.4

Vervallen

 

3.2.5

een collectevergunning als bedoeld in artikel 5:13 de Algemene Plaatselijke Verordening

66,35

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening

66,35

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een stookontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening

66,35

3.2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor kamperen als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemeen Plaatselijke Verordening

66,35

3.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van het sluitingsuur als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

105,60

3.2.10

Het tarief bdraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

202,35

3.2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ondergeschikte wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

101,20

3.2.12

Het tarief bedraagt vorde aanvraag van een vergunning op grond van artikel 4:15 en 4:15a van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het plaatsen van (handels)reclame

66,35

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

 

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een verlenging als bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

2.350,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

2.350,00

 

 

 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

3.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

Tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

32,75

3.4.2

Tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

32,75

3.4.3

Tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

32,75

3.4.4

Tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

32,75

3.4.5

Tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

32,75

 

 

 

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening ( vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Standplaatsen

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

een standplaatsvergunning, als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor:

 

3.6.1

een incidentele standplaats

52,00

3.6.2

een tijdelijke standplaats

106,00

3.6.3

een reguliere standplaats

212,00

 

 

 

Hoofdstuk 7

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.7.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

85,90

3.7.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.7.1 bedoelde ontheffing

39,83

 

 

 

Hoofdstuk 8

Kansspelen

 

 

 

 

3.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

3.8.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

3.8.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 

 

een basisbedrag van

34,00

 

vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

22,50

3.8.2.

voor een periode van 12 maanden tot en met 3 jaar wordt het tarief uit artikel 3.8.1.1 of 3.8.1.2 verdubbeld met het aantal jaren waarvoor vergunning wordt verleend

 

3.8.3.1

voor een periode van 4 jaar of voor onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

226,50

3.8.3.2

voor een periode van 4 jaar of voor onbepaalde tijd voor twee of meer kansspelautomaten een basisbedrag van

136,00

 

vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

90,50

3.8.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

49,00

 

 

 

Hoofdstuk 9

Kinderopvang

 

 

 

 

3.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang :

 

3.9.1.1

voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

958,35

3.9.1.2

voor gastouders (via gastouderbureau)

575,05

3.9.1.3

voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en gastouder bij een herinspectie door de GGD voor registratie

478,75

3.9.1.4

Voor gastouders bij een verkorte inspectie door de GGD voor registrtaie

478,75

 

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

3.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

249,65

 

 

 

3.10.2

Onverminderd het bepaalde in Titel 3 van deze verordening worden de leges met betrekking tot het verkrijgen van een evenementenvergunning, een vergunning of ontheffing Drank- en Horecawet en/of een andere vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening verhoogd met € 65,00 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, indien de aanvraag korter dan drie weken voor aanvang van de aangevraagde activiteit wordt ingediend.