Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Regeling betaald ouderschapsverlof gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betaald ouderschapsverlof gemeente Oldambt
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010-

02-02-2010

nieuwe regelgeving
01-01-2010geen

02-02-2010

geen

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betaald ouderschapsverlof gemeente Oldambt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

Besluiten:

Gelet op het gestelde in artikel 6:5 lid 1 en 6:5a lid 1 van de Collectieve

Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR)

Gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg;

Tot vaststelling van de navolgende

Regeling betaald ouderschapsverlof

Luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof heeft betrekking op de medewerker die op grond van de Wet

Arbeid en Zorg (Waz) recht heeft op ouderschapsverlof conform artikel 6:5 of 6:5a CAR.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze regeling biedt de grondslag voor bepalingen die afwijken van of een aanvulling zijn op

de Waz. Deze bepalingen zijn te vinden in artikel 6:5 en 6:5a CAR (hoogte van de aanspraak

op doorbetaling van de bezoldiging van de medewerker tijdens het ouderschapsverlof) en de

artikelen 6:5:1 t/m 6:5:7 en 6:5a:1 Uitwerkingsovereenkomst (UWO) (o.m.

terugbetalingsverplichting).

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een

bijzondere voorziening treffen.

Artikel 4 Intrekking oude regelingen

De geldende regels m.b.t. betaald ouderschapsverlof in de gemeenten Reiderland,

Scheemda en Winschoten en bij de I.G.S.D.-Oldambt en I.B.O.-Oldambt worden per 1

januari 2010 ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling betaald ouderschapsverlof gemeente

  Oldambt”.

 • 2

  Deze regeling treedt – na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking met ingang van 1

  januari 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

de gemeente Oldambt d.d. ………januari 2010.

De secretaris, De burgemeester,

H.J.J.Groothuis M.Zijlstra