Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staanplaatsgelden gemeente Oldambt 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van markt- en staanplaatsgelden gemeente Oldambt 2013
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van markt- en staanplaatsgelden gemeente oldambt 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Tarieventabel 2012 stond erbij, nu juiste tarieventabel

19-12-2012

Streekblad

Vernieuwde regelgeving
01-01-2010-

04-01-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staanplaatsgelden gemeente Oldambt 2013

De raad van de gemeente Oldambt:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

B E S L U I T:

vast te stellen de  VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKT- EN STAANPLAATSGELDEN luidende als volgt:

Hoofdstuk 1  

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam "markt- en staanplaatsgelden" wordt een recht geheven voor:

  - het innemen van staanplaatsen op de Venne en het Burgemeester Schönfeldplein;

  - de wekelijkse markt in het dorp Scheemda of

  - andere daarvoor door het college van burgemeester en wethouders aangewezen openbare plaatsen ten behoeve van het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen.

   

 • 2

  Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing voor het innemen van staanplaatsen ten behoeve van het houden van kermissen, voor zover de staanplaatsen daarvoor niet worden verpacht.

 • 3

  Het staangeld, bedoeld onder A van de Tarieventabel, wordt berekend naar de totale ingenomen frontbreedte, daaronder begrepen de plaats voor kisten, karren of andere voorwerpen, gevuld of ongevuld.

 • 4

  Het staangeld, bedoeld onder B van de Tarieventabel, wordt berekend naar het aantal vierkante meters, dat verkregen wordt door vermenigvuldiging van het aantal strekkende meters van de grootste lengte der staanplaats met het aantal strekkende meters van de grootste breedte daarvan. Hieronder wordt begrepen het terrein benodigd voor overkapping door attributen of inrichtingen.

 • 5

  Voor de berekening van het staangeld wordt een gedeelte van een strekkende meter of vierkante meter voor een gehele strekkende meter of vierkante meter gerekend.

 • 6

  Onder kwartaal wordt verstaan een kalenderkwartaal.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven van degene, die van de staanplaatsen, bedoeld in artikel 1, gebruik maakt of, bij gebreke van deze, van degene, die in zijn plaats treedt.

Artikel 3 Belastingtarieven

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De rechten als bedoeld in onderdeel A 1a en A 1b van de tarieventabel moeten, voor zover het vaste staanplaatsen betreft, per kwartaal worden voldaan. Indien een vaste staanplaats in de loop van een kwartaal wordt ingenomen, worden de rechten voor dat gedeelte van het kwartaal voor elke marktdag volgens het dagtarief berekend.

 • 3

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van markt- en staanplaatsgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van markt- en staanplaatsgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De "Verordening markt- en staanplaatsgelden Oldambt 2012" van 21 december 2011 en de daarbij behorende Tarieventabel, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 5

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening markt- en staanplaatsgelden Oldambt 2013".

 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt d.d. 19 december 2012.

De griffier, De voorzitter,

P. Norder, P. Smit

Tarieventabel 2013 1  

Behorende bij de "Verordening markt- en staanplaatsgelden Oldambt 2013 ".

Als staangeld wordt geheven, per dag of gedeelte van de dag:

A. Voor elke kraam of uitstalling op de grond per strekkende meter:

1. a. op de (wekelijkse) markt te Winschoten € 2,10

b. op de (wekelijkse) markt te Scheemda € 1,20

 

2. op de Adrillen(jaar)markt per strekkende meter

a voor wat betreft kramen, die eetwaren verkopen € 9,70

b. voor wat betreft de overige kramen € 6,65

met dien verstande, dat voor een standplaats op de jaarmarkt een minimum geldt van: € 37,40

B. Voor een standplaats ten behoeve van kermissen:

1 in de kern Winschoten, per vierkante meter € 9,70

2 in de overige kernen van de gemeente Oldambt, een vast bedrag van: € 272,00

Behorende bij raadsbesluit van 19 december 2012.

De griffier van de gemeente Oldambt,

P. Norder