Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Verordening activiteitenbijdrage 2013-A

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening activiteitenbijdrage 2013-A
CiteertitelVerordening activiteitenbijdrage 2013-A
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerordening Activiteitenbijdrage 2013-A.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013wijziging

27-09-2012

Huis aan Huis, 09-10-2012

Onbekend.
01-01-201301-01-2013nieuwe regeling

31-05-2012

Huis aan Huis, 19-06-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening activiteitenbijdrage 2013-A

 

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012;

 

gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g, artikel 8 lid 2 onderdeel d en artikel 35 lid 5 van de Wet werk en bijstand en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Verordening activiteitenbijdrage 2013-A gemeente Oldebroek.

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de WWB.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek.

  • c.

   de raad: de gemeenteraad van Oldebroek.

  • d.

   het huishouden: de alleenstaande of de alleenstaande ouder met ten laste komende kinderen of gehuwden met al of niet ten laste komende kinderen

  • e.

   WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

  • f.

   WSF 2000: Wet studiefinanciering.

Artikel 2 Doelstelling

De activiteitenbijdrage is bedoeld om binnen een huishouden sociale uitsluiting te voorkomen en de mogelijkheden tot participatie in de samenleving te bevorderen.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Er wordt een bijdrage toegekend wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   de aanvrager staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Oldebroek;

  • b.

   de aanvrager heeft gedurende drie kalendermaanden voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend een inkomen dat gelijk of lager is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;

  • c.

   bij een wisselend inkomen wordt uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de laatste drie maanden;

  • d.

   de aanvrager heeft gedurende drie kalendermaanden voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend een vermogen dat gelijk of lager is dan de toepasselijke vermogensgrens van de WWB.

  • e.

   de aanvrager heeft in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan nog geen bijdrage voor bovengenoemde activiteiten ontvangen van de gemeente Oldebroek of een andere gemeente.

 • 2.

  Niet voor een bijdrage komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt in de zin van de WTOS dan wel een studie volgt genoemd in de WSF 2000.

Artikel 4 Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  De bijdrage bedraagt € 150,00 per lid van het huishouden per kalenderjaar en is niet overdraagbaar.

 • 2.

  Dit bedrag wordt elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm per 1 januari van dat jaar en de gehuwdennorm van het daar aan voorafgaande jaar. De bedragen worden op hele euro’s naar boven afgerond.

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag kan vanaf 1 januari van het betreffende kalenderjaar worden ingediend;

 • 2.

  De aanvraag kan tot en met 31 januari van het kalenderjaar erna worden ingediend.

Artikel 6 Betaling bijdrage

 • 1.

  Betaling van de bijdrage vindt plaats na toekenning van de bijdrage.

 • 2.

  Achteraf kan de besteding van de bijdrage steekproefsgewijs worden gecontroleerd. De aanvrager is derhalve verplicht:

  • a.

   alle bewijsstukken te overleggen die noodzakelijk worden geacht voor deze controle;

  • b.

   de bijdrage terug te betalen als deze niet is besteed aan het doel waarvoor het verstrekt is.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en vervangt de Verordening Activiteitenbijdrage 2013-A

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de Verordening Activiteitenbijdrage 2013-A gemeente Oldebroek.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 27 september 2012.

, voorzitter mr. A. Hoogendoorn,

, griffier J. Tabak.

Algemene toelichting Verordening activiteitenbijdrage 2013-A gemeente Oldebroek

 

De activiteitenbijdrage is een instrument in het kader van bestrijding van armoede en sociale

uitsluiting. De bedoeling van de activiteitenbijdrage is om te voorkomen dat alle leden van huishoudens met een besteedbaar inkomen op of rond het sociaal minimum in een sociaal isolement terecht komen. De bijdrage geldt daarmee nadrukkelijk ook voor kinderen.

 

De activiteitenbijdrage biedt een categoriale tegemoetkoming aan groepen burgers van wie

de gemeente vindt dat zij bepaalde uitgaven moeten kunnen doen, maar die deze uitgaven

niet uit hun eigen middelen kunnen voldoen. De doelstelling is verwoord in artikel 2.

 

 

Artikelsgewijze toelichting Verordening Activiteitenbijdrage 2013-A gemeente Oldebroek

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Bij de begripsomschrijving is aansluiting gezocht bij de omschrijving die gehanteerd wordt in

de Wet werk en bijstand (WWB). Als gevolg van de afschaffing van de huishoudinkomenstoets is de verordening aangepast op de actuele wettekst.

 

Artikel 2 Doelstelling

De bijdrage beoogt de deelname van minima aan maatschappelijk verkeer te bevorderen,

het sociaal isolement te doorbreken, dan wel te voorkomen dat men in een sociaal isolement

komt.

Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van:

contributies van verenigingen, van bijvoorbeeld een sportvereniging;

indirecte kosten van bijvoorbeeld kosten van openbaar vervoer en aanschaf van sportkleding (in combinatie met abonnement/contributie/entreegelden);

abonnementen van bijvoorbeeld bibliotheek, krant;

lidmaatschappen van bijvoorbeeld politieke partijen, belangenorganisaties;

lesgelden van bijvoorbeeld een computercursus, schoolreisje, werkweek;

entreegelden van bijvoorbeeld musea, bioscoop, theater, zwembad en pretpark;

mediakosten, zoals telefoon, kabel, internet.

 

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Om voor een bijdrage in aanmerking te komen wordt een inkomens- en vermogensgrens gesteld. Bij de beoordeling wat als inkomen en vermogen in aanmerking wordt genomen, wordt aangesloten bij de WWB. Beoordeling van deze grenzen vindt plaats over de drie kalendermaanden voorafgaand aan de aanvraag.

 • 2.

  In aansluiting op de WWB komt een aanvrager met studiefinanciering niet in aanmerking voor de bijdrage. Dit is gelegen in het perspectief op inkomensverbetering van studenten.

   

  Artikel 4 Hoogte van de bijdrage

  De bijdrage bedraagt € 150,00 per lid van het huishouden. Om niet jaarlijks de verordening aan te hoeven passen, is gekozen om de hoogte jaarlijks mee te laten bewegen met de bijstandsnorm. Omdat de bijstandsnormen in beginsel 2 maal per jaar worden geïndexeerd en de activiteitenbijdrage maar eenmaal, wordt steeds de vergelijking gemaakt met de bijstandsnormen per 1 januari van het voorafgaande jaar.

   

  Artikel 5 De aanvraag

  De bijdrage wordt toegekend voor een kalenderjaar. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 januari van dat jaar tot en met 31 januari van het jaar erna.

  De volgende groepen worden actief benaderd door middel van het opsturen van een aanvraagformulier:

 • a.

  aan uitkeringsgerechtigden die een uitkering ontvangen op grond van de WWB;

 • b.

  aan personen aan wie kwijtschelding is verleend voor de gemeentelijke belastingen over het desbetreffende kalenderjaar, en;

 • c.

  aan personen aan wie in het betreffende kalenderjaar bijzondere bijstand is toegekend en die in het lopende draagkrachtjaar geen draagkracht hebben.

Dit sluit aan bij de gedachte van administratieve lastenverlichting en de Wet eenmalige gegevensuitvraag.

 

Artikel 6 Betaling bijdrage

De aanvrager is verplicht alle bewijsstukken in te leveren die nodig zijn voor de steekproefsgewijze controle. Mocht blijken dat de bijdrage niet is besteed aan de kosten bedoeld in artikel 2, dan kan de reeds uitbetaalde bijdrage worden teruggevorderd.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Er is gekozen om de wijziging in te laten gaan per 1 januari, omdat het hier een regeling betreft waarop per kalenderjaar aanspraak kan worden gemaakt.

De tekstuele aanpassing als gevolg van de huishoudtoets leidt ertoe dat de in juni 2012 vastgestelde, maar nog niet in werking getreden, verordening moet worden vervangen.

 

Artikel 8 Citeertitel

In dit artikel is de citeertitel neergelegd van deze verordening.