Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Reglement gegevensverstrekkingen basisregistratie personen (BRP) Oldebroek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekkingen basisregistratie personen (BRP) Oldebroek
CiteertitelReglement gegevensverstrekkingen basisregistratie personen (BRP) Oldebroek 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDit Reglement is een nadere regel die hoort bij de Verordening basisregistratie personen.
Externe bijlageToelichting en bijlagen Reglement gegevensverstrekkingen BRP Oldebroek 2014.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8.
  2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9.
  3. Wet bescherming persoonsgegevens.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2015Wijziging bijlage 1

14-07-2015

Gemeenteblad, 29-09-2015

Geen.
16-10-201406-01-201430-09-2015Wijziging

02-09-2014

Gemeenteblad, 15-10-2014

Geen.
01-12-201006-01-2014gewijzigde regeling

23-11-2010

Huis aan Huis, 30-11-2010

AVV
25-12-200701-12-2010nieuwe regeling

18-12-2007

Huis aan Huis, 24-12-2007

AVV

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekkingen basisregistratie personen (BRP) Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek

 

Gelet op de

• Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

• Wet bescherming persoonsgegevens

• Gelet op artikel 156 Gemeentewet

• Verordening basisregistratie personen Oldebroek 2014

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het volgende reglement:

 

Reglement gegevensverstrekkingen basisregistratie personen (BRP) gemeente Oldebroek:

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

1. Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Oldebroek worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

3. De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

 

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Oldebroek en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Oldebroek was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

2. Over een ingezetene van de gemeente Oldebroek kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van dit reglement;

2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2 van dit reglement.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit reglement treedt in werking op de 1e dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014, onder gelijktijdige intrekking van het op 23 november 2010 vastgestelde GBA-Privacyreglement;

2. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement gegevensverstrekkingen basisregistratie personen (BRP) Oldebroek 2014.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 september 2014.

 

 

De burgemeester, De secretaris,

 

De heer mr. A. Hoogendoorn De heer drs. B. Brand MCM

 

 

 

BIJLAGE 1 behorend bij artikel 1 Reglement BRP

 

Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid

 

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Oldebroek hebben

rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen (BRP):

 

Organisatieonderdeel, Wettelijk kader, Gegevensset, Afdeling Dienstverlening (medewerkers Burgerzaken KCC), De regelgeving waarop de door deze afdeling uit te voeren publiekrechterlijke taken zijn gebaseerd, Alle gegevens op PL en verwijsgegevens, Afdeling Dienstverlening (team Sociale Zaken), De regelgeving waarop de door deze afdeling uit te voeren publiekrechterlijke taken zijn gebaseerd, Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens, Afdeling Beleid en Ontwikkeling (team Samenleving), De regelgeving waarop de door deze afdeling uit te voeren publiekrechterlijke taken zijn gebaseerd, Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens, Afdeling Beleid en Ontwikkeling (team Ruimte),

De regelgeving waarop de door deze afdeling uit te voeren publiekrechterlijke taken zijn gebaseerd, Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens, Afdeling Bedrijfsvoering (team Financiën), De regelgeving waarop de door deze afdeling uit te voeren publiekrechterlijke taken zijn gebaseerd, Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens, Afdeling Bedrijfsvoering (team Secretariaat en DIV), De regelgeving waarop de door deze afdeling uit te voeren publiekrechterlijke taken zijn gebaseerd, Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens, Afdeling Beheer en Uitvoering (team Handhaving, Toezicht en BOR), De regelgeving waarop de door deze afdeling uit te voeren publiekrechterlijke taken zijn gebaseerd, Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens, Systeembeheer/I-dienst H2O, Het waarborgen van een juiste werking van de computer, het netwerk en de applicaties, Toegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens.

 

De verantwoordelijke (= het college van B&W) kan, indien noodzakelijk, nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke raadplegers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

 

Lijst van organen van de gemeente waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen (BRP)

 

Organisatieonderdeel, Waarvoor, Gegevensset, Afdeling Dienstverlening (team Sociale Zaken), De regelgeving waarop de door deze afdeling uit te voeren publiekrechtelijke taken zijn gebaseerd, Mutatiegegevens: vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, verblijfstitels, emigraties en overlijdens, Afdeling Beleid en Ontwikkeling (team Ruimte), De regelgeving waarop de door deze afdeling uit te voeren publiekrechtelijke taken zijn gebaseerd, Mutatiegegevens: vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijdens, Afdeling Bedrijfsvoering (team Financiën), De regelgeving waarop de door deze afdeling uit te voeren publiekrechtelijke taken zijn gebaseerd, Overleden personen.

 

Lijst van organen van de gemeente waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt middels de MakelaarSuite

 

Organisatieonderdeel/taak, Waarvoor, Gegevensset, MakelaarSuite Binnengemeentelijke informatievoorziening, Distributie van persoonsgegevens voor de aangesloten gegevensbestanden ter uitvoering van wettelijke taken, Persoonsgegevens

Ouder/kind persoonsgegevens, Burgerlijke staat, Verwijsgegevens, Verblijfstitel, Nationaliteiten, Verblijfadressen

 

 

BIJLAGE 2 behorend bij artikel 3 Reglement BRP

 

Lijst van instellingen met een gewichtig maatschappelijk belang aan wie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

Gewichtig maatschappelijk belang BRP Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)

Maatschappelijke dienstverlening Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg Ziekenhuizen

Bijhouden leerlingenadministratie Onderwijsinstellingen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet. Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid

 

Lijst van instellingen met een gewichtig maatschappelijk belang aan wie persoonsgegevens worden verstrekt

 

Wie Waarvoor Welke gegevens

DeltaWonen Wezep Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing Adresgegevens

Stichting Senioren Wezep Oldebroek (SWO) Ten behoeve van de bijhouding van de ledenadministratie Vestigingen, binnenverhuizingen, vertrokken personen, overleden personen en nieuwe instroom van 60 jaar en ouder