Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Oldebroek, 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Oldebroek, 2017
CiteertitelNadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Oldebroek, 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageNadere regels voor de begraafplaatsen in de gemeente Oldebroek, 2017.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2017, art. 18.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2017wijziging

09-03-2017

Gemeenteblad, 31-03-2017

263530/263803
01-01-199401-01-199401-04-2017nieuwe regeling

09-08-1994

Huis aan huis, 01-12-2009

AVV

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Oldebroek, 2017

Nr. 263530 / 263803

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

 

gelet op de ‘Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2017’.

 

Besluit

 

vast te stellen de volgende

 

‘Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Oldebroek, 2017’.

Begraafplaatsbeheer

Artikel 1. Openstelling en begraaftijden

 • 1.

  De openingstijden van de begraafplaats zijn van 9:00 tot zonsondergang.

 • 2.

  De tijd voor het begraven van een overledene en het bezorgen van de as is op maandag t/m zaterdag gedurende de periode 1 april tot en met 31 oktober van 9.00 uur tot 16.00 uur, en gedurende de periode van 1 november tot en met 31 maart van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Artikel 2. Register en plaatsregistratie

 • 1.

  De administratie bevat een openbaar register van diegenen die zijn begraven of waarvan de as is bezorgd. In dit register worden de naam, de geboortedatum en de datum van overlijden opgenomen en is de grafaanduiding en de dag van de begraving of de bijzetting vermeld. In de administratie zijn ook de gegevens van de rechthebbenden en de gebruikers van de graven met hun namen en adressen opgenomen.

 • 2.

  De rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht de wijziging van hun adres aan het college door te geven.

 • 3.

  Het college draagt er zorg voor dat er van elke begraafplaats een gewaarmerkte plattegrond

 • 4.

  bestaat waarop de indeling en de grafnummering van de begraafplaats is aangegeven.

   

Indeling en uitgifte der graven

Artikel 3 Gebruik van particuliere graven

 • 1.

  Op de begraafplaats aan de Oostendorperstraatweg te Oosterwolde wordt per graf niet meer dan één overledene of asbus begraven.

 • 2.

  Op de begraafplaatsen aan de Mheneweg Zuid te Oldebroek, de Bovenheigraaf en de Stationsweg te Wezep worden per graf twee overledenen of twee asbussen begraven.

 • 3.

  Op de begraafplaats Bovenheigraaf te Wezep kunnen met toestemming van het college:

 • a.

  per graf drie overledenen of asbussen worden begraven danwel drie asverstrooiingen plaatsvinden;

 • b.

  per urnennis maximaal twee asbussen met of zonder urn worden geborgen;

 • c.

  per urnnengraf maximaal twee asbussen met of zonder urn worden geborgen;

 • d.

  asverstrooiing plaatshebben op de verstrooiingsplaats.

 • 4.

  Ongeacht het in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bepaalde kan het college besluiten hiervan af te wijken.

   

Artikel 4 Aantal overledenen in algemene graven

In de algemene graven op de begraafplaats aan Oostendorperstraatweg te Oosterwolde wordt per graf niet meer dan één overledene en op de overige begraafplaatsen worden per graf niet meer dan twee overledenen begraven.

 

Grafbedekking en onderhoud

Artikel 5. Grafoppervlakten

De afmetingen van het grafoppervlak van de graven komen overeen met de afmetingen van de liggende gedenktekens, genoemd in artikel 5 (Afmetingen gedenkteken).

 

Artikel 6. Vereisten melding gedenkteken

 • 1.

  Een melding zoals aangegeven in artikel 18 lid 1 van de “Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2017” dient van een ontwerptekening te worden voorzien met een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.

 • 2.

  Op deze ontwerptekening dienen tenminste vermeld te worden:

 • a.

  een boven , voor en zijaanzicht met alle hoogte , breedte , dikte en lengtematen;

 • b.

  de tekst en figuratie;

 • c.

  de handtekening van de rechthebbende.

 • 3.

  De melding mag analoog of digitaal worden ingediend.

 • 4.

  Een melding wordt binnen 15 werkdagen beoordeeld en het resultaat van de beoordeling wordt, bij voorkeur digitaal, aan de melder doorgegeven.

 • 5.

  Het college kan de beoordeling voor ten hoogste 10 werkdagen verdagen.

   

Artikel 7. Afmetingen gedenktekens

 • 1.

  De maximum afmetingen voor gedenktekens op de gemeentelijke begraafplaats aan de Bovenheigraaf te Wezep en de nieuwe gedeelten van de begraafplaatsen aan de Mheneweg Zuid te Oldebroek en de

  Oostendorperstraatweg te Oosterwolde zijn:

   

  Soort graf Gedeelte Afmeting I (cm) Afmeting II (cm) Afmeting III (cm)

  Particulier kindergraf tot 1 jaar Liggend Lengte 70 Breedte 50 Diepte 10

  Particulier kindergraf tot 1 jaar Staand Breedte 50 Hoogte 70 Diepte 20

  Particulier kindergraf van 1 tot 12 jaar Liggend Lengte 100 Breedte 70 Diepte 10

  Particulier kindergraf van 1 tot 12 jaar Staand Breedte 70 Hoogte 80 Diepte 20

  Particulier graf voor personen van 12 jaar of ouder Liggend Lengte 190 Breedte 90 Diepte 10

  Particulier graf voor personen van 12 jaar of ouder Staand Breedte 90 Hoogte 105 Diepte 20

  Particulier graf voor personen van 12 jaar of ouder, paarsgewijs verbonden Liggend Lengte 190 Breedte 190 Diepte 10

  Particulier graf voor personen van 12 jaar of ouder Staand Breedte 190 Hoogte 105 Diepte 20

  Particulier urnengraf Afdekplaat Breedte 50 Diepte 50 Lengte 50

  Particuliere urnennis Afdekplaat Breedte 43 Hoogte 43 Diepte 3

  Gestapeld algemeen graf Liggend, twee gedenktekens met elk Breedte 45 Lengte 190 Diepte 10

  Gestapeld algemeen graf Staand, twee gedenktekens met elk Breedte 45 Hoogte 105 Diepte 20

   

 • 2.

  De maximum afmetingen voor gedenktekens op de gemeentelijke begraafplaats aan Stationsweg te Wezep en de oude gedeelten van de begraafplaatsen aan de Mheneweg Zuid te Oldebroek en de

  Oostendorperstraatweg te Oosterwolde zijn:

  Soort graf Gedeelte Afmeting I (cm) Afmeting II (cm) Afmeting III (cm)

  Particulier kindergraf tot 1 jaar Liggend Breedte 90 Lengte 190 Diepte 10

  Particulier kindergraf tot 1 jaar Staand Breedte 50 Hoogte 70 Diepte 20

  Particulier kindergraf van 1 tot 12 jaar Liggend Breedte 90 Lengte 190 Diepte 10

  Particulier kindergraf van 1 tot 12 jaar Staand Breedte 70 Hoogte 80 Diepte 20

  Particulier graf voor personen van 12 jaar of ouder Liggend Breedte 90 Lengte 190 Diepte 10

  Particulier graf voor personen van 12 jaar of ouder Staand Breedte 90 Hoogte 90 Diepte 20

  Particulier graf voor personen van 12 jaar of ouder, paarsgewijs verbonden Liggend Breedte 90 Lengte 190 Diepte 10

  Particulier graf voor personen van 12 jaar of ouder, paarsgewijs verbonden Staand Breedte 180 Hoogte 90 Diepte 20

  Particulier graf voor personen van 12 jaar of ouder, paarsgewijs verbonden Liggend Breedte 180 Lengte 190 Diepte 10

   

   

Artikel 8. Tijdstip van plaatsing

 • 1.

  Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken, ook ten behoeve van herstel of vervanging, dient tenminste één werkdag tevoren mondeling of schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder.

 • 2.

  Het plaatsen van een gedenkteken dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m vrijdag.

 • 3.

  De beheerder kan in bijzondere gevallen toestaan van deze tijden af te wijken.

   

Artikel 9. Overige grafbedekking

 • 1.

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst.

 • 2.

  Het is toegestaan op een graf losse bloemen of kransen te leggen.

 • 3.

  Potten, vazen of andere voorwerpen buiten de voor het graf beschikbare oppervlakte kunnen van gemeentewege verwijderd worden zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

   

Artikel 10. Reclame

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is niet toegestaan.

 

Artikel 11. Beplanting

 • 1.

  De oppervlakte van een particulier graf kan door de rechthebbende worden beplant met gewassen die de voor het graf beschikbare oppervlakte volgens artikel 5 (Afmetingen gedenkteken) niet overschrijden of die door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van deze gewas¬sen mag de voor het gedenkteken voorgeschreven hoogte op het graf niet overschrijden.

 • 2.

  Gewassen buiten in het eerste lid bedoelde afmetingen kunnen van gemeentewege tot de bedoelde proporties worden teruggebracht of worden verwijderd zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

Slotbepalingen

Artikel 12. Citeertitel

 • 1.

  Deze voorschriften treden in de plaats van alle voorafgaande nadere regels voor de gemeentelijke

  begraafplaatsen.

 • 2.

  Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen te Oldebroek, 2017’.

   

   

  Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 24 januari 2017 onder de bepaling dat deze voorschriften per 1 april 2017 in werking treden.

   

   

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek,

   

   

   

  de secretaris, de burgemeester,