Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Achterhoek bespaart 2015
CiteertitelSubsidieverordening Achterhoek Bespaart 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201401-12-2014Onbekend

16-12-2014

Onbekend

16-12-2014/7

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2015

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 4 november 2014;

Gelet op:

 • ·

  Het besluit van 1 januari 2014 van het college van Provinciale Staten van de provincie Gelderland;

 • ·

  Artikel 147 van de Gemeentewet;

 • ·

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overwegende:

 • ·

  Dat de lopende subsidieregeling een succes is;

 • ·

  Dat het budget sinds 20 maart 2014 op is;

 • ·

  Dat de provincie Gelderland op 6 oktober 2014 heeft besloten een extra budget van € 250.000,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de subsidieregeling;

 • ·

  Dat een wijziging van de gemeentelijke subsidieregeling hiervoor noodzakelijk is.

BESLUIT:

Vast te stellen de ‘subsidieregeling Achterhoek Bespaart 2015’

 

SUBSIDIEVERORDENING ACHTERHOEK BESPAART 2015

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  provincie: Provincie Gelderland;

 • b.

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Gelderland;

 • c.

  Provinciale Staten: Provinciale Staten van Gelderland;

 • d.

  Burgemeester en Wethouders: Burgemeester en Wethouders van Oost Gelre;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening;

 • f.

  aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • g.

  bouwbesluit: het vigerende bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu,

 • h.

  Rd-waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag;

 • i.

  Eigenaar-bewoner: een zakelijk gerechtigde die op grond van boek 5 artikel 1 Burgerlijk Wetboek eigenaar is van een koopwoning en zelf deze koopwoning bewoont.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3. Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van energie besparende maatregelen en gebruik van duurzame energie in bestaande woningen die in bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond.

Artikel 4. Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5 Subsidiecriteria

Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 1/3 van de gemaakte en betaalde kosten door de particulier voor investeringen in energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van € 500,-- indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1.

  Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de eigenaar wordt bewoond.

 • 2.

  Iemand moet eigenaar én bewoner zijn van een huis. Een persoon of huishouden mag maximaal voor één huis subsidie aanvragen. Per woning kan maximaal €500,- subsidie uitgekeerd worden in het kader van deze regeling.

 • 3.

  Er moet minimaal 1 maatregel worden uitgevoerd uit onderstaande lijst.

 • 4.

  De woning bevindt zich in de gemeente Oost Gelre.

 • 5.

  De regeling geldt alleen voor woningen met een woonbestemming.

 • 6.

  Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

 • 7.

  Het aanvraag- en subsidie-uitkeringsformulier moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld.

 • 8.

  De maatregel moet worden uitgevoerd en het uitkeringsformulier moet zijn ingediend in de periode 1 december 2014 tot en met 1 november 2015 (de factuurdatum is hierbij bepalend). Het subsidie-uitkeringsformulier moet uiterlijk zo spoedig mogelijk na uitvoering van de maatregel en uiterlijk 1 november 2015 bij de gemeente binnen zijn.

 • 9.

  De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 1 oktober 2015. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de gemeente en indien het uitkeringsformulier uiterlijk 1 november 2015 bij de gemeente is.

 • 10.

  Bij het aanvraagformulier moeten daarop betrekking hebbende offertes worden overgelegd. Bij het subsidie-uitkeringsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 11.

  Uit de meegestuurde kopieën van offertes, facturen, en betaalbewijzen moet blijken:

  • a.

   dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt,

  • b.

   dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning. Indien nodig moeten foto’s of tekeningen worden meegestuurd.

 • 12.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de investering voor de in onderstaande tabel opgenomen maatregelen minimaal € 1.500,- te bedragen. Indien minder dan €1.500.- kosten worden gemaakt wordt 1/3 van de subsidiabele kosten vergoed.

 • 13.

  Het effect van de besparingsmaatregel moet aantoonbaar zijn gemaakt door het aangeven van de hoeveelheid vierkante meters dat geïsoleerd wordt.

 • 14.

  Kosten gemaakt vóór 1 januari 2013 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen;

Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

(De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).

Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het

 • §

  aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw (geen verplichte Rc-waarde);

 • §

  aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is

HR++-glas ter vervanging van bestaand glas

Artikel 6 Burenbonus

6 of meer eigenaar_bewoners die afkomstig zijn uit de gemeente Oost Gelre kunnen tegelijkertijd, door gebruikmaking van het bij het aanvraagformulier beschikbare adressenblad, subsidie aanvragen met Burenbonus. Hierbij bedraagt de totale subsidie maximaal 1/3 van de subsidiabele kosten per woning met een maximum van € 750,- per woning

Artikel 7 Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 8 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren

 • 1.

  Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd mogen door de eigenaar zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

 • 3.

  De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Artikel 9. Subsidieplafond van de regeling

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de periode 1 juni 2013 tot en met 31 november 2015 bedraagt € 400.000,00 tenzij de provincie een ander subsidiebedrag verleent.

 • 2.

  Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

Artikel 10. Aanvraag- en afhandelingprocedure

 • 1.

  Er dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  De woningeigenaar kan subsidie aanvragen door:

` (a. en b.)

 • a.

  het onder artikel 10 lid 1 bedoelde subsidieaanvraagformulier naar de gemeente Oost Gelre te sturen, en

 • b.

  een offerte van de uit te voeren maatregelen met uitleg. Uit de offerte moet blijken welke materialen er gebruikt worden en wat de isolatiewaarde hiervan is.

(of a. en c.)

 • c.

  of bij het zelf uitvoeren van maatregelen een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te sturen; hierin dienen de beoogde materiaalkwaliteit, hoeveelheid en de kostenbegroting te worden aangegeven.

  • 3.

   De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag zo spoedig mogelijk na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening.

  • 4.

   In het geval het onder artikel 10 lid 3 bedoelde besluit positief is, voert de woningeigenaar de maatregelen uit binnen de looptijd van deze subsidieregeling en dient het subsidie-uitkeringsformulier in bij de gemeente Oost Gelre. De facturen en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd.

  • 5.

   Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling

  • 6.

   Deze subsidieregeling mag gestapeld worden met andere subsidieregelingen.

  • 7.

   De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

  • 8.

   Met het aanvragen van de subsidie verklaart de woningeigenaar dat hij een door het collegeaangestelde toezichthouder, op verzoek, in de gelegenheid zal stellen om de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

  • 9.

   Met het ontvangen van de subsidie verklaart de woningeigenaar zich bereid om mee te werken aan publicitaire acties.

  • 10.

   De gemeente kan een subsidieverzoek afwijzen indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 11. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van deze verordening.

Artikel 12. Intrekken oude regeling

De Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2013-2014, vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2013, wordt per 1 december 2014 ingetrokken.

Artikel 13. Overgangsregeling

Aanvragen ingediend tussen 1 november 2014 en 1 december 2014 worden behandeld op grond van de verordening Achterhoek Bespaart 2015

Artikel 14. Citeertitel en Inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2015" en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 december 2014.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2014,

de raadsgriffier

J. Vinke

de voorzitter

A.H. Bronsvoort