Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Tijdelijke subsidieregeling financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege coronacrisis 2020 gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke subsidieregeling financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege coronacrisis 2020 gemeente Oost Gelre
CiteertitelTijdelijke subsidieregeling financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege coronacrisis 2020 gemeente Oost Gelre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2020nieuwe regeling

18-12-2020

gmb-2020-347844

18-12-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege coronacrisis 2020 gemeente Oost Gelre

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre;

 

gelet op artikel 160, lid 1, sub b van de Gemeentewet;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Oost Gelre;

 

overwegende dat:

- gezien de grote impact van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende coronamaatregelen het wenselijk is de non-profitorganisaties van Oost Gelre in 2020 financieel te ondersteunen, en hiervoor een bedrag van € 300.000,- beschikbaar wordt gesteld;

- voor de uitvoering hiervan het noodzakelijk is een tijdelijke subsidieregeling vast te stellen; zodat een ontvangen aanvraag om een financiële bijdrage zorgvuldig kan worden beoordeeld en voorwaarden worden geformuleerd die bij het verlenen van een financiële bijdrage van kracht zijn;

 

 

besluiten de Tijdelijke subsidieregeling financiële steun maatschappelijke organisaties vanwege coronacrisis 2020 gemeente Oost Gelre vast te stellen:

 

 

 

 

Artikel 1 Het doel

 • 1.

  De gemeente Oost Gelre wil voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten van non-profitorganisaties. De financiële problemen ontstaan door het wegvallen van inkomsten terwijl betalingsverplichtingen doorlopen.

 • 2.

  Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor

 • a.

  de aanpak van acute probleemsituaties en/of

 • b.

  het in stand houden van een minimum niveau van activiteiten in de periode tot en met december 2020.

 • c.

  het gaat om maatwerk per aanvrager.

 • 3.

  De bepalingen van de Algemene subsidieverordening Oost Gelre zijn van toepassing voor zover daarvan in deze Regeling niet wordt afgeweken.

 

Artikel 2 De doelgroep

 • 1.

  Non-profitorganisaties van maatschappelijk belang gericht op cultuur, sport en welzijnswerk, die aantoonbaar in acute financiële nood verkeren die door corona is veroorzaakt.

 • 2.

  Zij ontplooien activiteiten die:

 • zijn gericht op Oost Gelre,

 • bijdragen aan de maatschappelijke doelen van het college in het brede sociaal domein, en

 • ten goede komen aan hoofdzakelijk inwoners van Oost Gelre.

 • 3.

  Van maatschappelijk belang zijn de volgende activiteiten en voorzieningen:

 • basisvoorzieningen die een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van gemeentelijk beleid, namelijk dat

  • inwoners zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen,

  • kinderen gezond en veilig opgroeien,

  • inwoners kunnen meedoen aan de samenleving,

  • inwoners een gezonde leefstijl hebben, of

 • voor de gemeente karakteristieke en waardevolle culturele activiteiten en voorzieningen die een groot publiek bereiken.

 

Artikel 3 De voorwaarden

 • 1.

  De organisatie toont aan dat zij voor het doen van de aanvraag:

 • alle mogelijke andere regelingen heeft benut zoals regelingen van de Rijksoverheid en koepelorganisaties (zoals NOW, ToZo, TOGS e.d.),

 • alle maatregelen heeft genomen om niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal terug te brengen,

 • zelf heeft bijgedragen aan het verminderen van de financiële problemen, door bijvoorbeeld acties onder leden en inzet van eigen reserves.

 • 2.

  De organisatie is levensvatbaar (ook na de coronacrisis).

 • 3.

  De organisatie vraagt een bedrag aan dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan.

 • 4.

  De bijdrage moet betrekking hebben op 2020.

 

Artikel 4 Vorm en hoogte van de steun

 • 1.

  De steun is een eenmalige financiële bijdrage, die betaald wordt als voorschot en achteraf wordt afgerekend.

 • 2.

  Het gaat om maatwerk per aanvrager. De hoogte van de steun moet in verhouding staan tot de omvang van de financiële problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan.

 • 3.

  De hoogte van de bijdrage bedraagt niet meer dan € 20.000,- per aanvraag.

 • 4.

  Bij een aanvraag boven de € 20.000 ook: een liquiditeitsoverzicht 2020 en volgende jaren (cashflow), waarin rekening is gehouden met het schrappen/verschuiven van alle beïnvloedbare uitgaven die niet relevant zijn voor de financiële vitaliteit van de organisatie. Als er gebruik is gemaakt van steunmaatregelen vanuit het Rijk, dienen deze verwerkt te zijn in dit overzicht.

 

Artikel 5 Het aanvragen van steun

 • 1.

  Non-profitorganisaties kunnen een eenmalige bijdrage aanvragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren voor 31 januari 2021. Burgemeester en wethouders kunnen hiervoor een aanvraagformulier vaststellen.

 • 2.

  De aanvraag bevat:

 • doel, doelgroep en activiteiten van de organisatie,

 • gegevens contactpersoon,

 • of de organisatie in 2018, 2019 en 2020 subsidie heeft ontvangen, en zo ja: het totaalbedrag,

 • reden van de aanvraag,

 • uitleg van de ondernomen acties om kosten te minimaliseren, uit te stellen of inkomsten te behouden,

 • gewenste bijdrage,

 • IBAN bankrekeningnummer organisatie.

 • 3.

  De bijlagen bij de aanvraag:

 • bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen voor andere vangnetregelingen (indien van toepassing);

 • bewijs van huidige of komende betalingsverplichtingen waarvoor de aanvraag wordt gedaan;

 • (concept) jaarrekening 2019 met balans;

 • de begroting 2020 met daarbij inzicht in:

  • welke inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen,

  • welke kosten de organisatie heeft weten te verminderen of uit te stellen,

  • aan welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moeten worden,

  • welke inkomsten de organisatie van andere vangnetregelingen heeft ontvangen of verwacht

  • te ontvangen;

  • saldo-opgave van bankrekening (rekening courant/betaalrekening en overige (spaar)rekeningen per 16-03-2020.

 

Artikel 6 Beoordeling en besluit op aanvragen

 • 1.

  Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst en op grond van de in artikel 2, 3 en 5 genoemde voorwaarden.

 • 2.

  Aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd wanneer het budget welke beschikbaar is gesteld, dit toelaat.

 • 3.

  Het college besluit zo snel als mogelijk en in elk geval binnen 4 weken.

 

Artikel 7 Verantwoording en afrekening

 • 1.

  Organisaties die een bijdrage krijgen voor 2020 moeten de besteding verantwoorden voor 1 mei 2021.

 • 2.

  Daarvoor dient de organisatie in:

 • jaarrekening met indien aanwezig een accountantscontrole

 • toelichting op besteding van de bijdrage.

 • 3.

  Indien de organisatie al een jaarlijkse subsidie van de gemeente krijgt, voegt ze deze verantwoording toe aan de jaarlijkse subsidieverantwoording.

 • 4.

  Als uit de verantwoording blijkt dat het bedrag niet of niet volledig nodig was, dan betaalt de organisatie het overschot na schriftelijk verzoek van het college zo spoedig mogelijk terug.

 • 5.

  Verhoging van de bijdrage bij afrekening is niet mogelijk.

 

Artikel 8 Terugvordering

 • 1.

  Het college kan besluiten tot terugvordering van de verleende noodsteun in geval:

 • de aanvrager in het kader van (het verzoek om) de steun onrechtmatig heeft gehandeld;

 • steun ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt,

 • de aanvrager onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt dan wel informatie heeft

 • achtergehouden,

 • de aanvrager voldoet niet aan de verplichtingen vermeld in artikel 2, 3, 5 of 7.

 • 2.

  De aanvrager kan bij een terugvordering geen beroep doen op verrekening, korting of compensatie jegens de gemeente.

 

Artikel 9 Niet voorzienbare gevallen

 • 1.

  Het college kan een besluit nemen in afwijking van deze bepalingen in gevallen die niet voorzienbaar

 • 2.

  waren bij het vaststellen van deze tijdelijke subsidieregeling. Een en ander binnen het kader dan wel het doel van deze bepalingen.

 • 3.

  Over het verdelen van het budget onder de ontvangen aanvragen om een eenmalige bijdrage kunnen burgemeester en wethouders nadere regels vaststellen.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze tijdelijke subsidieregeling treedt in werking na publicatie.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 18 december 2020.

Het college van burgemeesters en wethouders van Oost Gelre,

de secretaris,

J. Heerkens

De burgemeester

A.H. Bronsvoort