Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening burgerinitiatief gemeente Oost Gelre 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief gemeente Oost Gelre 2007
CiteertitelVerordening burgerinitiatief gemeente Oost Gelre 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht
Externe bijlagenBijlage 1 Verzoek burgerinitiatief Bijlage 2 Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatief Toelichting Verordening Burgerinitiatief Oost Gelre 2007

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2010nieuwe regeling

10-07-2007

10-07-2007 / 15

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief gemeente Oost Gelre 2007

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van de commissie “Inrichting raad- en commissiestelsel” van 24 april 2007;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

overwegende:

dat het nodig is op basis van de notitie “Relatie burger bestuur”, welke in de raad van 19 oktober 2006 is vastgesteld, aan een aantal zaken een nadere uitwerking te geven;

dat een van die nader uit te werken zaken is de uitwerking van een burgerinitiatief;

BESLUIT:

vast te stellen:

Verordening burgerinitiatief gemeente Oost Gelre 2007

Artikel 1  

In deze verordening wordt onder een burgerinitiatief verstaan: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2  

1. De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

2. Ongeldig is het verzoek dat:

a. niet door ten minste 30 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

b. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

c. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3  

1. Initiatiefgerechtigd zijn alle ingezeten en belanghebbenden.

2. Voor de beoordeling of aan de vereisten, dat iemand initiatiefgerechtigde is, is voldaan, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4  

1. Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;

b. een vraag over de uitleg van het gemeentelijk beleid;

c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

e. een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode – waarin indiening van het initiatief plaatsvindt – door de raad een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden.

2. Een burgerinitiatief over een onderwerp of een voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, zal door de raad, eventueel vergezeld van zijn advies, worden doorgezonden naar het college of naar de burgemeester in de hoedanigheid van portefeuillehouder.

3. Het college of de burgemeester zal een onderwerp of voorstel als bedoeld in lid 2 behandelen als ware het een burgerinitiatief.

Artikel 5  

1. Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad. Formulieren voor indiening van een burgerinitiatief zijn bij de griffie verkrijgbaar en kunnen – na invulling – weer bij diezelfde griffie worden ingediend. De griffie zal de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure adviseren en begeleiden.

2. Het verzoek bevat ten minste:

a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;

b .een toelichting op het burgerinitiatief;

c. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s), en

d. een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

3. Voor de indiening van het verzoek conform lid 1 wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 van deze verordening opgenomen model, terwijl voor de lijst genoemd onder lid 2, sub d, bijlage 2 is voorgeschreven.

Artikel 6  

1. De raad agendeert het burgerinitiatief voor zijn eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het initiatief, indien het voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 5. Er dient ten minste twee weken te liggen tussen de dag van indiening van het burgerinitiatief en de dag van de vergadering waarin over het burgerinitiatief wordt beslist.

2. De voorzitter van de raad nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.

3. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

4. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de initiatiefnemer.

5. De initiatiefnemer wordt daarna ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.

Artikel 7  

De burgemeester brengt in het burgerjaarverslag verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8  

De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 9  

De verordening kan worden aangehaald als “Verordening burgerinitiatief gemeente Oost Gelre 2007”.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2007

De raad van de gemeente Oost Gelre,

de raadsgriffier,

mw. drs. M.A.H. Heffels

de voorzitter,

H.J. van der Woude