Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oosterhout

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oosterhout 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOosterhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oosterhout 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oosterhout 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.7 
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.8 
 3. Wet basisregistratie personen, art. 3.9 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-201406-01-2014nieuwe regeling

13-05-2014

Onbekend, 21-05-2014

BI.0140198

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oosterhout 2014

De raad van de gemeente Oosterhout;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 3.7, 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;  

Besluit:

vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oosterhout 2014:

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Oosterhout in het Reglement basisregistratie personen gemeente Oosterhout;

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.Het

  college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.  

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b. vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.  

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst in het Reglement basisregistratie personen gemeente Oosterhout aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oosterhout 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 mei 2014.

De griffier, De voorzitter,

J.M. Frankevijle mr. drs. S.W.Th. Huisman

Toelichting Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oosterhout 2014

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA (Wet GBA) vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Dit heeft tot gevolg dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet. Op basis van de Wet BRP komen landelijk gegevens beschikbaar van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

Op basis van de Wet GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wet BRP is de gemeenteraad enkel nog verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van de gemeenteraad over om al dan niet kaders te stellen voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt.

In de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oosterhout 2014 wordt bepaald dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Oosterhout. Daarnaast krijgt het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het aanwijzen van werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt en categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie. Daarmee voldoet de gemeente Oosterhout aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde voorzieningen en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Oosterhout.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.  

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Oosterhout woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Oosterhout op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

Zolang de Wet BRP door de gemeente Oosterhout wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de Wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Oosterhout beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan een groot aantal derden al voorzien in de Wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Oosterhout. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren. De aanwijzing van de hiervoor genoemde werkzaamheden en de categorieën van derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oosterhout 2014 treedt in werking op de dag dat de Wet BRP in werking treedt (6 januari 2014). Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk om deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.