Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent het Evenementenbeleid Ooststellingwerf 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent het Evenementenbeleid Ooststellingwerf 2018
CiteertitelEvenementenbeleid Ooststellingwerf 2018
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Ooststellingwerf 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2020Hoofdstuk 1.1, 2.1, 2.3, 5.4, 7.5

12-03-2020

gmb-2020-72479

25-01-201804-01-201801-04-2020Nieuw beleid

12-12-2017

Nieuwe Ooststellingwerver, 04-01-2018 / 24-01-2018

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent het Evenementenbeleid Ooststellingwerf 2018

   

Titel:                          EvenementenbeleidOoststellingwerf2018

Vastgesteld:               12 december 2017

Door:                         Burgemeester Oosterman en het college van B&W

Treedt in werking op:   4 januari 2018

 

Het “Evenementenbeleid Ooststellingwerf 2018” is vastgesteld op 12 december 2017 door H. Oosterman, burgemeester van Ooststellingwerf en door het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf en treedt in werking op 4 januari 2018. Het Evenementenbeleid Ooststellingwerf 2016, vastgesteld bij besluit van 20 december 2016 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van dit evenementenbeleid.

Inhoudsopgave

Inleiding 5

 • 1.

  Omschrijving evenement 6

  • 1.1

   Definitie evenement 6

  • 1.2

   Indelen van evenementen 6

 • 2.

  Wettelijk kader 7

  • 2.1

   De Algemene Plaatselijke Verordening Ooststellingwerf 2017 (APV) 7

  • 2.2

   Voorschriften en beperkingen 7

  • 2.3

   Ontvankelijkheid 7

  • 2.4

   Gemeentewet 8

  • 2.5

   Wet Veiligheidsregio’s 8

  • 2.6

   Zondagswet 8

  • 2.7

   Drank- en Horecawet 8

 • 3.

  Procedure 8

  • 3.1

   procedure 8

  • 3.2

   Evenementenkalender 9

 • 4.

  Eindtijden 9

 • 5.

  Openbare orde en veiligheid 9

  • 5.1

   Veiligheid/gezondheid/openbare orde 9

  • 5.2

   Geluid 10

   • 5.2.1

    Type geluidsevenementen 10

   • 5.2.2

    Uitzonderingen 10

   • 5.2.3

    Grenswaarden muziek bij bezoekers 10

   • 5.2.4

    overige uitgangspunten 11

  • 5.3

   Voor- en naschouw 11

  • 5.4

   Verkeersveiligheid 11

  • 5.5

   Opruimwerkzaamheden/schade 11

  • 5.7

   Alcohol 12

 • 6.

  Bijzondere evenementen 12

  • 6.1

   Kermissen 12

  • 6.2

   Auto- en motorcrosswedstrijden 12

 • 7.

  Locatieprofiel Boerestreek te Appelscha 13

  • 7.1

   Ambitie en programmering 13

  • 7.2

   Capaciteit Boerestreek 14

   • 7.2.1

    Fysieke kenmerken van de Boerestreek 14

   • 7.2.2

    Veiligheid 14

   • 7.2.3

    Verkeer 14

  • 7.3

   Tijden 15

  • 7.4

   Geluid 15

   • 7.4.1

    Soort evenement/optreden 15

   • 7.4.2

    Te beoordelen woningen voor muziekgeluid 15

  • 7.5

   Communicatie 16

  • 7.6

   Plattegrond met kenmerken Boerestreek 17

 

 

Inleiding

In de gemeente Ooststellingwerf worden jaarlijks tal van evenementen georganiseerd. Hierbij valt te denken aan de grotere evenementen zoals de kunst- en kijkroute ‘Open Stal’, de ‘Dolle nacht’ en diverse tentfeesten. Daarnaast zijn er kleinere evenementen zoals straatfeesten, buurtbarbecues en rommelmarkten. Veel van deze evenementen vinden jaarlijks of tweejaarlijks plaats. Daarnaast zijn er regelmatig nieuwe of eenmalige initiatieven.

 

Gemeentelijke visie

Evenementen zorgen voor plezier en ontspanning, brengen mensen tot elkaar en hebben een positieve uitwerking op de samenhang in gemeenschappen. Daarnaast trekt een evenement bezoekers van buiten de gemeente aan. Hierdoor draagt een evenement bij aan het (positieve) imago van de gemeente en kan het een impuls geven aan de lokale economie.

 

Evenementen kunnen ook een minder positieve uitwerking hebben. Zo kunnen omwonenden overlast ondervinden zoals geluidshinder, parkeeroverlast of overlast door (tijdelijke) wegafzettingen. Het streven is de overlast zoveel mogelijk tot het minimum te beperken en tegelijkertijd zoveel mogelijk ruimte en vrijheid te geven aan de organisatie van het evenement. Dit wordt gerealiseerd door de gang van zaken rond evenementen adequaat te reguleren, maar ook door de gemeentelijke rol ten aanzien van het faciliteren en stimuleren van evenementen duidelijk in te vullen.

 

Gemeentelijke doelstelling

De doelstellingen die we nastreven met dit evenementenbeleid zijn:

 • Duidelijkheid. Het ontbreken van heldere afspraken en voorwaarden omtrent het houden van evenementen heeft tot gevolg dat er te veel ruimte is voor interpretatie. Dit beleid schept heldere kaders waarbinnen evenementen mogelijk zijn.

 • Veiligheid. Hoewel evenementen van alle tijden zijn, is de aandacht voor de risico’s die evenementen met zich mee brengen vergroot. Dit beleid biedt handvatten voor een veilig verloop van een evenement.

 • Integraliteit. Een integraal evenementenbeleid is essentieel om samenwerking en afstemming te bewerkstelligen tussen verschillende gemeentelijke afdelingen en teams, de hulpverleningsdiensten en organisatoren.

1. Omschrijving evenement

 

1.1 Definitie evenement

Onder een evenement wordt in de APV verstaan: ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Dit is een brede begripsomschrijving waarop een aantal uitzonderingen zijn gemaakt. De formele omschrijving van het begrip evenement staat in artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf (hierna: Apv).

 

1.2 Indelen van evenementen

De veiligheid voor alle betrokkenen bij een evenement is een belangrijke vereiste. Voor het classificeren van evenementen wordt de categorieënindeling van de Veiligheidsregio overgenomen. Dit heeft als voordeel dat we dezelfde terminologie gebruiken wat de communicatie tussen de gemeente, de Veiligheidsregio Fryslân en de politie eenvoudig en helder maakt. De Veiligheidsregio richt zich op de vergunningsplichtige evenementen en geeft aan dat de richtlijnen voor het reguleren van kleine evenementen een lokale aangelegenheid is. In dit kader hanteert Ooststellingwerf dan ook een extra categorie, te weten het vergunningsvrije evenement.

 

De Veiligheidsregio Fryslân hanteert de classificaties A-, B- en C-klasse evenement. Een A-klasse evenement is in hoofdzaak een lokale aangelegenheid en kan veelal vergund worden aan de hand van vaste voorschriften en maatregelen. De B- en C- klasse evenementen zijn grootschalige evenementen, welke onderverdeeld worden op risiconiveau.

 

A-evenementen: reguliere evenementen waarbij de aanwezigheid van risico’s (zeer) onwaarschijnlijk is;

B-evenementen: aandachtevenementen waarbij de aanwezigheid van risico’s aannemelijk is (evenement met verhoogde aandacht);

C-evenementen: risicovolle evenementen waarbij de aanwezigheid van risico’s zeer waarschijnlijk is (risicovol evenement).

 

Het vergunningsvrije evenement staat beschreven in de APV, artikel 2:25, lid 2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:

 • a.

  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;

 • b.

  het evenement tussen 6.00 en 00.00 uur (in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tussen 6.00 en 02.00) uur plaatsvindt;

 • c.

  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 06.00 uur of na 23.00 uur;

 • d.

  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

 • e.

  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van maximaal 10 m2 per object tot een maximum van 50 m2 per straat, danwel één tent geplaatst wordt die voldoet aan de brandveiligheidseisen (wat onder meer inhoudt dat daarin niet gelijktijdig meer dan 50 personen aanwezig zijn). Daarnaast is één springkussen toegestaan;

 • f.

  er een organisator is;

 • g.

  het een evenement in de open lucht betreft.

 

2. Wettelijk kader

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste regels die een rol kunnen spelen bij de besluitvorming rond evenementen.

 

2.1 Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf

De APV vormt de wettelijke basis. De APV maakt onderscheid tussen vergunningsvrije evenementen en vergunningsplichtige evenementen.

Op grond van artikel 2:25 van de APV is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Daarnaast zijn een aantal evenementen aangewezen als vergunningsvrij (zie 1.2).

Op grond van artikel 1:8 APV kan een evenementenvergunningaanvraag alleen geweigerd worden in het belang van de:

•  openbare orde;

•  openbare veiligheid;

•  volksgezondheid;

•  bescherming van het milieu.

 

De burgemeester heeft de bevoegdheid op basis van de APV om toestemming, door middel van afgifte van een vergunning, te geven voor het organiseren van een evenement.

Het afgeven van de evenementenvergunning is gemandateerd aan de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Ooststellingwerf.

Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

 

2.2 Voorschriften en beperkingen

Op grond van artikel 1:4 van de APV kunnen aan een vergunning voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist.

 

2.3 Ontvankelijkheid

Indien de aanvraag te laat of onvolledig wordt ingediend kan met inachtneming van een hersteltermijn besloten worden deze niet meer te behandelen (artikel 1:3 van de APV en 4:5 Algemene Wet Bestuursrecht). Een organisator dient er dus zorg voor te dragen dat de aanvraag compleet en op tijd wordt aangeleverd.

 

Op 19 mei 2015 heeft de burgemeester op grond van artikel 1:3 lid 2 en 3 APV, een aanwijzingsbesluit genomen betreffende de termijn waarop een aanvraag moet zijn ingediend:

 

In de volgende gevallen wordt de termijn als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 APV voor het aanvragen van de vergunning verlengd tot 8 weken:

 • aanvragen voor vergunningen terzake evenementen waarvoor ook andere vergunningen noodzakelijk zijn;

 • aanvragen voor vergunningen terzake evenementen die een voorbereidingstijd hebben van meer dan drie weken;

 • aanvragen voor vergunningen terzake evenementen die vallen onder de B en C- categorie.

 

De termijn voor het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 van de Apv Ooststellingwerf wordt verlengd tot 14 weken wanneer het gaat om:

 • aanvragen voor vergunningen terzake evenementen waarbij afstemming in de (veiligheids)keten noodzakelijk is.

 

2.4 Gemeentewet 

Toezicht houden

De evenementenvergunning wordt verleend namens de burgemeester. In beginsel is de burgemeester bevoegd om over te gaan tot handhaving van de vergunning(voorschriften). De wettelijke basis hiervoor is artikel 174 Gemeentewet. Onderdeel van die handhavingsactiviteiten is het uitoefenen van toezicht en controle.

 

Bevelen geven

De burgemeester heeft de bevoegdheid bevelen te geven als hij/zij denkt dat er een reële kans aanwezig is dat zich wanordelijkheden, oproerige bewegingen of zware ongevallen en rampen zullen voordoen. Deze bevoegdheid geldt ook indien deze situaties daadwerkelijk optreden gedurende het evenement.

 

2.5 Wet Veiligheidsregio’s

De Wet Veiligheidsregio’s regelt de organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur.

 

2.6 Zondagswet

Bij het organiseren van evenementen moet de Zondagswet in acht worden genomen. Dit heeft als gevolg dat het verboden is om op zondag voor 13.00 uur “openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen”. De burgemeester is bevoegd ontheffing te verlenen van dit verbod.

 

2.7 Drank- en Horecawet

Voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens evenementen buiten een horecabedrijf is een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. In deze ontheffing wordt een eindtijd gesteld aan het verstrekken van alcohol.

 

3. Procedure

De evenementen worden ingedeeld volgens de risicoanalysescan.

Afhankelijk van het totaal aantal risicopunten, wordt het evenement ingedeeld in klasse A, B of C. Voor een zorgvuldige behandeling en belangenafweging kan intern en extern advies ingewonnen worden. Tijdige aanlevering van de aanvraag en de bijbehorende stukken is daarbij van belang (zie paragraaf 2.3 ontvankelijkheid).

Als een aanvraag te laat wordt ingediend, dan kan de burgemeester besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen, omdat hij niet op tijd een verantwoorde beslissing kan nemen en er onvoldoende tijd is om het besluit bekend te maken. Het evenement mag dan niet doorgaan.

 

3.1 procedure

Voor het kunnen beoordelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning moet de organisator naast een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier een aantal documenten aanleveren die op de gemeentelijke website (www.ooststelllingwerf.nl) met de zoekvraag ”evenement” te vinden zijn.

 

Procedure A-evenementen

Bij een evenement uit de A-categorie moet de complete aanvraag minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement zijn ingediend.

 

Procedure B- en C-evenement

Bij een evenement uit de B- en C-categorie moet de complete aanvraag minimaal 14 weken voor aanvang van het evenement ingediend zijn. Bij een B-evenement zal in de meeste gevallen een overleg worden gepland tussen organisator, politie en gemeente en naar behoefte kunnen daar partners als brandweer en GHOR bij aansluiten. Omdat een C‑evenement een zogenaamd risicovol evenement is, waarbij de aanwezigheid van risico’s zeer waarschijnlijk zijn, wordt hiervoor een multidisciplinair advies gevraagd aan alle betrokken hulpdiensten. De Veiligheidsregio Fryslân is altijd betrokken bij de advisering en planvorming en de overheidsdiensten maken een repressief veiligheidsplan.

 

Na het ontvangen van de aanvraag en bijbehorende stukken wordt de aanvraag van de vergunning inhoudelijk beoordeeld. Wanneer de aanvraag voldoet dan kan de vergunning worden verleend. Dit houdt in dat de vergunning wordt opgesteld en verleend aan de aanvrager.

 

3.2 Evenementenkalender

De A-, B- en C-evenementen moeten jaarlijks vóór 1 december schriftelijk worden gemeld. Zo kunnen zij vervolgens worden opgenomen in de evenementenkalender van de Veiligheidsregio Fryslân. Deze evenementenkalender biedt de mogelijkheid om de vergunningverlening van evenementen te stroomlijnen. Het vermelden op de evenementenkalender houdt overigens niet in dat het te organiseren evenement per definitie doorgang kan vinden.

 

4 Eindtijden

Evenementen kunnen onder meer overlast bij omwonenden veroorzaken. Om deze overlast te beperken zijn voor evenementen eindtijden met betrekking tot het verstrekken van drank, gebruik van geluidsapparatuur en sluiting van het evenement bepaald.

 

De eindtijden van vergunningplichtige evenementen zijn als volgt:

 

 

Muziek uit

Tap dicht

Evenemententerrein leeg

Maandag t/m donderdag

23.30

00.00

00.30

Vrijdag en zaterdag

02.00

02.30

03.00

Zondag

00.30

01.00

01.30

 

Uitzondering :

 

Muziek uit

Tap dicht

Evenemententerrein leeg

Dag gevolgd door nationale feestdag

01.00

01.30

02.00

5. Openbare orde en veiligheid

Bij het organiseren van evenementen is de openbare orde en veiligheid een primair uitgangspunt waar rekening mee gehouden moet worden. In dit hoofdstuk komen diverse daarmee samenhangende punten aan de orde.

 

5.1 Veiligheid/gezondheid/openbare orde

De organisator/aanvrager is primair verantwoordelijk voor de veiligheid c.q. gezondheid van de bezoekers van het evenement. In de evenementenvergunningen staan hierover voorwaarden/voorschriften. Deze voorwaarden/voorschriften zijn afhankelijk van het soort evenement. Voor wat betreft de inzet van gecertificeerd beveiligingspersoneel geldt het volgende uitgangspunt: één gecertificeerde beveiliger op 250 toeschouwers/aanwezigen.

Alle panden en terreinen op en rond het evenemententerrein moeten zowel voor de brandweer als de geneeskundige dienst snel en eenvoudig bereikbaar zijn. Daarnaast treedt de politie controlerend en handhavend op met betrekking tot de openbare orde. Dit heeft echter niet als gevolg dat de organisator van een evenement geen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de openbare orde. De burgemeester kan om redenen van de openbare orde een evenement verbieden als hij de indruk heeft dat de organisator te weinig (beveiligings-)maatregelen neemt om het risico op overlast en een beroep op politie-inzet te beperken.

 

5.2 Geluid

In de gemeente Ooststellingwerf geldt een maximum geluidsnorm van 73 dB(A) en 85 dB(C). Dit is een geluidsnorm die gemeten wordt bij de gevel van een woonhuis op 1,5 meter hoogte. Het geluid wordt niet beoordeeld ter plaatse van gebouwen met een bijeenkomstfunctie of een logiesfunctie inclusief een eventueel daarbij behorende eigen bedrijfswoning. Woningen die een relatie hebben tot het evenement mogen worden uitgezonderd van beoordeling voor zover de bewoner daarvan hiermee instemt.

 

5.2.1 Type geluidsevenementen

In de tabel hieronder is te zien welke type evenementen (wat betreft geluid) we hanteren en welke grenswaarden daarbij horen. Hierbij is rekening gehouden met een standaard gevelisolatie van 23 dB(A). Om hinder van bastonen te voorkomen is een dB(C) grenswaarde toegevoegd. Deze is 12 dB(C) hoger gesteld dan de dB(A) grenswaarde.

 

Type geluidsevenement

Geluidsvermogen niveau in dB(A)

Grenswaarde geluidsniveau

bij de woningen

dB(A) dB(C)

evenement met een hoge geluidsproductie

Hoger dan 105

73

85

evenement met een middelhoge geluidsproductie

Tussen 95 en 105

63

75

evenement zonder relevante geluidsproductie

Niet hoger dan 95

-

-

 

Evenementen worden al naar gelang hun verwachte geluidsproductie door de burgemeester ingedeeld in een van de drie typen. Op deze manier wordt er niet meer geluid toegestaan dan nodig is voor het evenement. Om onnodige regelgeving te voorkomen, worden aan de evenementen type III (evenementen zonder relevante geluidsproductie) geen grenzen gesteld.

 

5.2.2 Uitzonderingen

In specifieke gevallen kunnen voor een evenement hogere grenswaarden worden vastgesteld. De aanvrager zal de noodzaak daarvoor bij de aanvraag moeten aangeven. De gemeente zal voor de vergunning een specifieke afweging maken en deze in zijn besluit motiveren. Onderstaande aspecten kunnen worden betrokken bij het stellen van een hogere grenswaarde (geen limitatieve opsomming):

 • het maatschappelijke of cultureel belang van het evenement;

 • de (on)mogelijkheden van te treffen maatregelen om het geluidsniveau zoveel mogelijk te beperken;

 • het profiel dat de gemeente met de locatie voor ogen heeft;

 • het jaarlijkse aantal evenementen op de locatie;

 • de eindtijd van de muziek;

 • de duur van de muziek;

 • het aantal woningen dat hinder ondervindt.

 

5.2.3 Grenswaarden muziek bij bezoekers 

In het Tweede Convenant preventie gehoorschade muzieksector1* zijn afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat bezoekers van evenementen op een veilige manier van muziek kunnen genieten. Ooststellingwerf volgt dit convenant.

Hiervoor zijn maatregelen afgesproken ten aanzien van:

 • de begrenzing van het geluidsniveau;

 • geluidsmetingen;

 • gehoorbescherming.

   

Doelgroep evenement

Grenswaarde voor het geluidsniveau ter plaatse van de bezoekers in dB(A)

Jonge kinderen t/m 13 jaar

91

Jonge kinderen 14 en 15 jaar

96

16 jaar en ouder

103

 

 

Het geluidsniveau wordt gemeten over 15 minuten aan de mengtafel op een hoogte van 2 meter boven de vloer. Wanneer in het overleg tussen de convenantpartners deze geluidsniveaus worden verlaagd, treden de lagere geluidsniveaus in de plaats van de genoemde waarden.

 

5.2.4 overige uitgangspunten 

Eén evenement per jaar zal minder hinder opleveren dan elke week een evenement. Op dit moment is het aantal evenementen met een hoge of middelhoge geluidsproductie beperkt: er zijn geen locaties met jaarlijks een hoog aantal van bijvoorbeeld 10 of meer zulke evenementen. Daarom acht de gemeente het op dit moment niet nodig om het aantal evenementen met hoge of middelhoge geluidsproductie te maximaliseren. Per locatie kan in een locatieprofiel wel een maximum aantal evenementen met hoge of middelhoge geluidsproductie opgelegd worden. Voor de locatie Boerestreek in Appelscha is dit al het geval.

 

Bij meerdere evenementen is de verdeling daarvan over het jaar van belang: gedurende de zomerperiode continu evenementen is over het algemeen hinderlijker dan dat deze over het jaar zijn verspreid.

Nadere bepalingen:

 • Na een type I-geluidsevenement dat 1 of 2 dagen duurt: ten minste 7 dagen

 • Na een type I-geluidsevenement dat 3 dagen of langer duurt: ten minste 14 dagen waarin géén geluidsevenement van type I of II plaatsvindt.

 

5.3 Voor- en naschouw

Om toe te zien op het naleven van de voorschriften van de verleende evenementenvergunning zal door de afdeling VTH bij B- en C-evenementen voorafgaand aan het evenement een voorschouw worden uitgevoerd om te beoordelen of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Ook bij A-evenementen kan een voorschouw plaatsvinden als dat nodig mocht zijn. De naschouw vindt plaats voor het constateren van schade als het evenement op gemeentegrond wordt gehouden.

 

5.4 Verkeersveiligheid

Bij evenementen zijn mogelijk verkeersmaatregelen nodig die de veiligheid van de bezoekers en/of weggebruikers garanderen. Wegafsluitingen en/of andere maatregelen bij grootschalige evenementen worden opgenomen in de evenementenvergunning.

Een wegafsluiting moet vooraf tijdig worden aangevraagd. Dit kan via het aanvraagformulier op de gemeentelijke website.

 

De organisator is verantwoordelijk voor het fysiek afsluiten van bijvoorbeeld de toegangswegen door middel van hekken en verkeersregelaars. De verkeersregelaars worden door de burgemeester aangesteld en moeten een e-learning module doorlopen.

 

5.5 Opruimwerkzaamheden/schade

De organisator van een evenement moet zorgen dat het terrein en/of straten, waar het evenement is gehouden, schoon en schadeloos wordt achtergelaten. Wanneer dit niet gebeurt zullen, indien het evenement op gemeentegrond wordt gehouden, de kosten voor het schoonmaken en/of het herstellen worden verhaald op de organisator van het betreffende evenement.

 

5.6 Sanitaire voorzieningen

De organisator van een evenement moet voor voldoende toiletgelegenheid zorgen. Deze moet verantwoord, hygiënisch en met handenwasgelegenheid zijn uitgevoerd.

 

5.7 Alcohol

Overmatig alcoholgebruik moet worden tegen gegaan. Alcoholverstrekking aan en gebruik door jeugdigen onder de 18 jaar is wettelijk niet toegestaan; de organisator dient daar op toe te zien.

 

Om alcoholhoudende dranken te kunnen verkopen moet in het kader van de Drank- en Horecawet een ontheffing worden aangevraagd. Deze kan in combinatie met de evenementenvergunning worden aangevraagd. De ontheffing wordt niet verleend indien het om een evenement voor jeugdigen gaat.

 

6. Bijzondere evenementen

6.1 Kermissen 

Om de overlast van kermissen te minimaliseren is de eindtijd van de kermis 23:00 uur.

De attractie- en speeltoestellen moeten voldoen aan de eisen uit het ‘Warenbesluit attractie- en speeltoestellen’. Volgens dit besluit moet een attractietoestel periodiek gekeurd worden door een keuringsinstantie. Voor een attractie- of speeltoestel dat voldoet aan de eisen verstrekt de keuringsinstantie een certificaat van goedkeuring. Dit certificaat dient de exploitant te kunnen tonen.

 

6.2 Auto- en motorcrosswedstrijden 

Een crosswedstrijd met auto’s of motoren wordt op basis van de begripsbepaling in de APV gezien als een evenement. In dezelfde APV (artikel 5.32, lid 1) staat dat het verboden is op een terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets een wedstrijd te houden. Tevens is het niet toegestaan om op een dergelijk terrein voor te bereiden op een wedstrijd, te trainen of een proefrit te houden.

 

Om motorcrossevenementen mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om van deze algemene regel af te wijken. Artikel 5.32 lid 2 van de APV stelt het college in staat om terreinen aan te wijzen waarop het verbod uit het eerste lid niet van toepassing is. Indien het college van deze bevoegdheid gebruik maakt worden er regels gesteld ten aanzien van het gebruik van deze (tijdelijke cross) terreinen. Dit in het belang van:

a. het voorkomen of beperken van overlast;

b. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

c. de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten en/of van het publiek.

 

Volledigheidshalve: voor een crosswedstrijd is dus zowel een evenementenvergunning als een aanwijzing van het college noodzakelijk. De aanwijzing van het college geldt per evenement. Het permanent aanwijzen van een crossterrein gebeurt niet op basis van de APV, maar door middel van een planologische procedure.

 

Veiligheid

Voor het houden van een autocross dienen voor de motorsport de voorschriften van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en de Motorsport Organisatie Nederland (MON) in acht genomen te worden. Voor de autosport gelden de voorschriften van de Koninklijke Nationale Autosport Federatie (KNAF).

 

7. Locatieprofiel Boerestreek te Appelscha

 

De gemeente wil de recreatieve functie van de Boerestreek stimuleren en de mogelijkheden tot het organiseren van publieksevenementen faciliteren. De kerngedachte hierbij is ondernemers op de locatie zoveel mogelijk ruimte en vrijheid te bieden om publieksactiviteiten te organiseren binnen afgesproken kaders.

 

Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering en ambitie en de beheersaspecten en fysieke eigenschappen van de locatie. Daarnaast heeft een locatieprofiel twee doelen: een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een profiel biedt organisatoren en de gemeente Ooststellingwerf de mogelijkheid te beoordelen of een evenement en locatie bij elkaar passen.

 

 

7.1 Ambitie en programmering 

De Boerestreek is met een rijk gevarieerd en sfeervol horeca-aanbod onmiskenbaar de huiskamer van Appelscha. Het multifunctionele karakter van het plein aan de Boerestreek leent zich bij uitstek voor publieksactiviteiten met een open uitstraling gericht op een breed publiek van alle leeftijden. De sfeervolle ligging aan de bosrand, pal aan het Nationaal Park het Drents Friese Wold met een breed scala aan recreatieve mogelijkheden, versterkt dit. Het is wenselijk dat op de locatie activiteiten worden georganiseerd die dit imago versterken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, streekproducten, natuurbeleving, sport- en outdoor-activiteiten. Aldus ontstaat een meer eenduidig profiel dat nieuwe evenementen en activiteiten inclusief bezoekers trekt. Het is aan de ondernemers en verenigingen om hier gezamenlijk verdere invulling aan te geven.

 

7.2 Capaciteit Boerestreek 

De onderstaande punten zorgen voor een ruimtelijk kader wat de Boerstreek aankan wat betreft het evenement en de hoeveelheid bezoekers:

 • ondergrond;

 • faciliteiten;

 • voorzieningen;

 • ligging;

 • grootte van het plein;

 • veiligheid;

 • verkeer.

 

7.2.1 Fysieke kenmerken van de Boerestreek 

Ondergrond

Gravel/verhard

Elektra

Ja, 4 punten met elk 3 x 25 ampère, 230 volt

Riolering

Ja, 1 centraal punt

Water

Nee

Ankers

Nee, en die mogen ook niet aangebracht worden

brandkraan

Ja

straatverlichting

Ja

 

Het totale bruto oppervlakte van de locatie is 6.000 m2. De gemeente Ooststellingwerf staat bij evenementen een maximale publiekscapaciteit toe van 2 personen per m² van het netto ruimtebeslag. Het beschikbare netto ruimtebeslag per evenement resteert na aftrek van de ruimte die nodig is voor de inrichting van het evenement, de benodigde facilitaire voorzieningen en de vrij te houden incident- en calamiteitenvoorzieningen. Het uitgangspunt is dat evenementen dusdanig worden ingericht dat daarmee willekeurige publieksbewegingen vanaf het evenemententerrein voorkomen worden en de op de Boerestreek liggende rijweg (30km-zone) niet behoeft te worden afgesloten voor (gemotoriseerd) verkeer.

 

7.2.2 Veiligheid

Bij calamiteiten bereiken de hulpdiensten de Boerestreek via de op de plattegrond aangegeven route. Deze route dient bij grotere evenementen altijd vrijgehouden te worden. In verband met de bereikbaarheid van het achterliggende gebied moeten ook de om de Boerestreek liggende wegen deels vrijgehouden worden. In het voorkomend geval kan dit leiden tot het instellen (tijdelijke) parkeerverboden in de omliggende straten (Boschlust, Miniatuurpark, Van Emstweg, etc.).

 

De aanwezige brandkraan (zie plattegrond) moet altijd bereikbaar blijven, net als de gehele rijweg (Boerestreek) naast het plein. Deze rijweg moet vrij blijven van obstakels zodat het aanrijden van de brandweer niet belemmerd wordt. De rijweg Boerestreek wordt bij voorkeur niet gebruikt voor evenementen.

 

7.2.3 Verkeer

Het plein aan de Boerestreek is goed bereikbaar met eigen vervoer. De aanrijroutes verlopen respectievelijk via de Wester Es (westzijde vanaf de N381), Bosberg (zuidzijde vanaf de N381) en de Oosterse Es, Drentseweg (oostzijde). Tijdelijke of gedeeltelijke afsluiting van deze wegen wordt in principe niet toegestaan.

 

Rondom de locatie is ruim voldoende openbare parkeergelegenheid. De beschikbare openbare parkeervoorzieningen grenzend aan de locatie kent een capaciteit van 350 parkeerplaatsen. Bij evenementen met een hogere verkeers- en parkeerintensiteit kan gebruik gemaakt worden van een aantal aanvullende parkeervoorzieningen in de onmiddellijke omgeving van de Boerestreek. De totale capaciteit van beschikbare parkeervoorzieningen op loopafstand van de locatie bedraagt zo’n 940 voertuigen.

 

De Boerestreek wordt idealiter niet afgesloten voor (gemotoriseerd) verkeer. Het uitgangspunt is dat evenementen dusdanig worden ingericht dat daarmee willekeurige publieksbewegingen vanaf het evenemententerrein voorkomen worden. Eventueel kan men overgaan tot het creëren van tijdelijke oversteekplaatsen.

 

7.3 Tijden 

De eindtijden van vergunningsplichtige evenementen op de Boerestreek zijn als volgt:

 

 

Muziek uit

Tap dicht

Evenemententerrein leeg

Maandag t/m donderdag

23.30

00.00

00.30

Vrijdag en zaterdag

02.00

02.30

03.00

Zondag

00.30

01.00

01.30

 

Uitzondering:

 

Muziek uit

Tap dicht

Evenemententerrein leeg

Dag gevolgd door nationale feestdag

01.00

01.30

02.00

 

7.4 Geluid

Hieronder staat het overzicht van type geluidsevenementen. In hoofdstuk 5.2 van het evenementenbeleid staat de uitleg over het geluid.

 

 

Type geluidsevenement

Geluidsvermogen niveau in dB(A)

Grenswaardegeluidsniveau bij de woningen dB (A)

 

 

 dB (C)

Maximaal aantal Per jaar

evenement met een hoge geluidsproductie

Hoger dan 105

73

85

5

evenement met een middelhoge geluidsproductie

Tussen 95 en 105

63

75

Geen max Behalve na type I

evenement zonder relevante geluidsproductie

Niet hoger dan 95

-

-

Geen max

 

 

Nadere bepalingen zijn:

 • Na een type I-geluidsevenement dat 1 of 2 dagen duurt: ten minste 7 dagen waarin géén geluidsevenement van type I of II plaatsvindt.

 • Een type I-geluidsevenement mag maximaal 2 dagen achtereen duren.

 

7.4.1 Soort evenement/optreden

Optredens zijn indicatief in te delen op geluidsniveau. Gezien de locatie van de Boerestreek en de grenswaarde van het geluidsniveau bij de woningen, kan gesteld worden dat optredens van het niveau “dansorkest” (105-115 dB(A)) het maximale zijn op de Boerestreek. Een poporkest of een popfestival (respectievelijk 115-125 dB(A) en 135-145 dB(A)) kunnen eventueel mogelijk zijn mits de geluidsstromen duidelijk gericht en/of afgebakend zijn, waardoor de grenswaardes alsnog gehaald worden (bijvoorbeeld door situering van podia e.d.). Een houseparty (>145 dB(A)) is uitgesloten.

 

7.4.2 Te beoordelen woningen voor muziekgeluid 

Het muziekgeluid wordt bepaald en beoordeeld ter plaatse van de gevel van geluidsgevoelige gebouwen, zoals woningen en scholen. Het geluid wordt niet beoordeeld ter plaatse van gebouwen met een bijeenkomstfunctie of een logiesfunctie, inclusief een eventueel daarbij behorende eigen bedrijfswoning. Woningen die een relatie hebben tot het evenement mogen worden uitgezonderd van beoordeling, voor zover de bewoner daarvan hiermee instemt.

 

7.5 Communicatie

Goede communicatie is cruciaal voor het hebben en houden van draagvlak voor evenementen. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van de Boerstreek voor geluidsevenementen type I en II nadat omwonenden en ondernemers in de directe omgeving ruim van te voren op de hoogte zijn gesteld. Ditzelfde geldt voor evenementen waarvoor wegafzettingen vereist zijn

 

De organisatie van een evenement stuurt schriftelijk informatie over het evenement aan de omwonenden en omringende bedrijven. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na het evenement.

 

De volgende straten ontvangen deze informatie:

- Boerestreek, alle nummers;

- Boschlust, alle nummers;

- Aenboomsteegde, nummers 14 t/m 24 (even) en 1 t/m 15 (oneven);

- Van Emstweg, nummers 48 t/m 56 (even) en 85 t/m 87 (oneven);

- Het Oldehof, alle numers.

 

De gemeente kan een organisator vragen om aanvullende specifieke informatie op te nemen in de bewonersbrief.

                                    

7.6 Plattegrond met kenmerken Boerestreek 

  


1
*

zie Staatscourant nr. 36467 d.d. 13 juli 2016.