Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Ooststellingwerf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Ooststellingwerf
CiteertitelHandhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Ooststellingwerf
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wetboek van Strafrecht, artikel 437
 2. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel 1
 3. Algemene Plaatselijke Verordening Ooststellingwerf, artikelen 2.67 en 2.68
 4. Gemeentewet, artikel 174

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2018Nieuwe regeling

09-05-2018

Gemeenteblad nr. 18009, 16 mei 2018

Burgemeester, 9 mei 2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Ooststellingwerf

De burgemeester van Ooststellingwerf;

 

overwegende, dat:

 

 • ·

  opkopers en handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen verplicht zijn tot het registeren van alle gebruikte of ongeregelde goederen die worden ingekocht of verkocht;

 • ·

  heling het gevolg is van een high-impact-crime en grote impact heeft op het woon- en leefklimaat en de openbare orde;

 • ·

  een handelaar zich aan de wet- en regelgeving moet houden, om heling actief tegen te gaan;

 • ·

  het Digitaal Opkopers Register (DOR) middels het besluit van 29 maart 2016 als gewaarmerkt register is aangewezen en vervolgens beschikbaar gesteld is via https://opkopersregister.stopheling.nl/.

 

gelet op:

 

 • ·

  artikel 437 Wetboek van Strafrecht (WvSr);

 • ·

  artikel 1 van het uitvoeringsbesluit artikel 437 WvSr;

 • ·

  de artikelen 2.67 en 2.68 Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

 • ·

  artikel 174 Gemeentewet;

 

besluit:

 

het onderstaande “Handhavingsbeleid digitaal opkopersregister gemeente Ooststellingwerf” vast te stellen:

Inleiding

Straatroven, woninginbraken en overvallen hebben een grote impact op de slachtoffers (en andere betrokkenen) en vormen een gevaar voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat. De mate waarin deze misdaad loont, wordt bepaald door de afzetmogelijkheden voor buitgemaakte goederen. Opkopers en handelaren in tweedehands goederen kunnen daarom een aantrekkelijke afzetmarkt vormen. Uit het oogpunt van misdaadbestrijding en handhaving van de openbare orde is de aanpak van handel in goederen afkomstig van een misdrijf en hieraan gerelateerde strafbare feiten dus van groot belang. Heling is het bezitten of (bij zich)houden van zaken, verkregen door het plegen van een misdaad of wanbedrijf. Het is vaak het gevolg van de high-impact-crime. Daarom is het van belang om het doorverkopen van gestolen goederen zo moeilijk mogelijk te maken. In het Wetboek van Strafrecht zijn verplichtingen vastgesteld voor handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen. Onder handelaren wordt verstaan: opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen (waaronder legeringen en metalloïden), edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie. Ook in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan verplichtingen voor handelaren in voornoemde goederen. Het niet voldoen aan deze verplichtingen levert uiteindelijk een inbreuk op de openbare orde op. Om die openbare orde te beschermen kan de burgemeester bestuurlijke maatregelen nemen, zoals het tijdelijk sluiten van het pand van waaruit de overtreding plaatsvindt. Doel van die bestuurlijke maatregel is dat de handelaren de regels naleven om te bevorderen dat de afzetmarkt voor goederen die afkomstig zijn van een misdrijf te verkleinen. In deze beleidsregel staat hoe wordt gehandhaafd tegen dergelijke overtredingen.

 

Wettelijke verplichtingen

In dit kader zijn van belang artikel 174 Gemeentewet, de artikelen 437, 437 bis en 437 ter Wetboek van Strafrecht, artikel 1 Uitvoeringsbesluit art. 437 WvS en de artikelen 2.67 en 2.68 APV. In artikel 174 Gemeentewet is bepaald dat de burgemeester belast is met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven. Dit is de juridische basis voor het tijdelijk kunnen sluiten van panden van handelaren die zich niet aan de (anti-heling) regels houden. Wat de handel in gebruikte goederen betreft, beperkt het Wetboek van Strafrecht zich (in Titel II, Overtredingen betreffende de openbare orde) voornamelijk tot feiten die samenhangen met de inkoop van goederen. De handhaving van deze regels ligt primair bij politie en justitie. De Algemene plaatselijke verordening (APV) van deze gemeente richt zich in artikel 2.67, in aanvulling hierop, op de verkoop van goederen. In artikel 2.68 APV zijn voorschriften opgenomen die handelaren in acht moeten nemen bij vestiging, in de uitoefening en beëindiging van hun bedrijf. Deze combinatie van voorschriften is bedoeld om de handelaar een actieve rol te laten vervullen in het voorkómen van handel in gestolen goederen, alsmede door de registratieverplichtingen opsporingsonderzoeken van de politie naar deze goederen en het teruggeven ervan aan de rechtmatige eigenaar te faciliteren.

Een handelaar kan zich als zodanig aanmelden via het DOL (Digitaal Opkopers Loket). Voor het bijhouden van de administratie kan de handelaar gebruik maken van het DOR (Digitaal Opkopers Register).

 

Handhavingsmatrix

In bijlage 1 van deze beleidsregel is aangegeven welke maatregel volgt op welke overtreding. Die bijlage is onderdeel van deze beleidsregel. Voor het handhavingsarrangement geldt dat een volgende stap wordt gezet in het arrangement als binnen 12 maanden na een vorige constatering en/of overtreding (hierna: overtreding) opnieuw een overtreding plaatsvindt. Een overtreding blijft 60 maanden meetellen. Vindt een overtreding binnen 60 maanden na de vorige overtreding plaats, maar is de vorige keer langer dan 12 maanden geleden, dan wordt de handhavingsstap herhaald.

 

Afwijkingsbevoegdheid

De burgemeester heeft bij zijn besluitvorming over een te treffen maatregel een inherente afwijkingsbevoegdheid. De stappen in het handhavingsarrangement gelden daarbij als uitgangspunt. Als feiten en/of omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de burgemeester afwijken van het uitgangspunt, door te kiezen voor een zwaardere of minder zware sanctie. Bij het kiezen voor een zwaardere sanctie kan, bijvoorbeeld, worden besloten om een stap over te slaan en niet eerst te waarschuwen, terwijl dit wel als stap in het arrangement is opgenomen. Voorbeelden van verzwarende feiten en omstandigheden (niet limitatief) zijn:

 • -

  meerdere, al dan niet gelijktijdige, overtredingen uit de handhavingsmatrix, ook als niet eerder bestuurlijk is opgetreden;

 • -

  de constatering van andere strafbare feiten die aan de handelaar of het pand zijn gerelateerd;

 • -

  het voorhanden hebben van een goed afkomstig van een misdrijf;

 • -

  omvang en eventuele gevolgen van de overtreding;

 • -

  aanwijzingen/vermoedens van verwijtbaar gedrag v/d handelaar of degenen die voor hem werken.

 

Zorgvuldigheid

Voorafgaand aan een besluit tot het nemen van een eventuele maatregel wordt een vooraankondiging naar de handelaar verzonden en worden de handelaar en overige belanghebbenden uitgenodigd een zienswijze in te dienen, mondeling of schriftelijk. Na afloop van de zienswijzetermijn worden alle feiten en omstandigheden afgewogen ten opzichte van de wet- en regelgeving en het handhavingsarrangement. Vervolgens neemt de burgemeester een beslissing. Het besluit wordt bekendgemaakt aan de handelaar, de handhavingspartner en eventuele andere belanghebbenden, zoals de pandeigenaar.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register gemeente Ooststellingwerf”.

 

Inwerkingtreding

Dit handhavingsarrangement treedt in werking op 1 juni 2018

en is gepubliceerd op 16 mei 2018

 

 

 

……………………….. (handtekening burgemeester)

 

 

…………………….…. (naam burgemeester)

 

 

………………………. (plaats), …………………….. (datum).

 

 

 

 

 

Bijlage 1 Handhavingsmatrix

 

 

Overtreding

Eerste constatering

Tweede constatering

Derde constatering

Niet voldoen aan artikel 2.67 of 2.68 APV

Bestuurlijke waarschuwing

Bestuurlijke waarschuwing

Sluiting 4 weken

Niet correct bijhouden in en/of verkoopregister (waaronder identificatieplicht)

Bestuurlijke waarschuwing

Bestuurlijke waarschuwing

Sluiting 4 weken

Nalaten melding te doen als redelijkerwijs kan worden vermoed dat het goed van diefstal afkomstig is

Bestuurlijke waarschuwing

Bestuurlijke waarschuwing

Sluiting 4 weken

Ingekocht goed korter dan drie dagen onder zich houden

Bestuurlijke waarschuwing

Bestuurlijke waarschuwing

Sluiting 4 weken

Nalaten medewerking te verlenen aan de toezichthouder bij de controle van het in- en/of verkoopregister

Bestuurlijke waarschuwing

Sluiting 1 week

Sluiting 4 weken

Heling

Bestuurlijke waarschuwing

Sluiting 2 weken

Sluiting 4 weken