Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2019)
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
 6. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-201901-01-2020bijlage 1

21-05-2019

gmb-2019-132970

nummer 9
26-12-201831-05-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-278598

nummer 16

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2019)

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t:

 

Vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van leges 2019”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid moeten de leges, indien zij worden geheven voor de afgifte van een stuk of het verstrekken van inlichtingen, worden betaald bij de afgifte van dat stuk of het verstrekken van inlichtingen.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1 moeten de leges als bedoeld in titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze

verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2018’, alsmede de bijbehorende tarieventabel 2018, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2019

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2018,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1. bij de tarieventabel Legesverordening 2019 Ooststellingwerf (Richtlijn bouwkosten en legeskosten).

RICHTLIJN BOUWKOSTEN EN LEGESKOSTEN  

 

 

overeenkomstig NEN 2699 (excl. BTW)

inhoudsberekening volgens NEN 2580 

 

legesberekening

 

eenheid

richtprijs

WONINGEN

 

 

 

Geschakelde woningen, projectmatig

 

m3

€ 190

Geschakelde woningen

 

m3

€ 220

Halfvrijstaande woningen, projectmatig

 

m3

€ 250

Halfvrijstaande woningen

 

m3

€ 280

Vrijstaande woningen

 

m3

€ 290

Systeembouw woningen

 

m3

€ 175

Gestapeld, appartementen

 

m3

€ 325

 

 

 

 

BIJGEBOUWEN BIJ WONINGEN

 

 

 

Uitbreiding

woonruimte

m3

€ 325

Uitbreiding

bergruimte

m3

€ 130

Serre

woonruimte

m2

€ 400

Serre

geen woonruimte

m2

€ 350

Verandering intern

woonruimte

m3

€ 135

Garage / berging

hout

m3

€ 120

Garage / berging

halfsteens plat of kap

m3

€ 130

Garage / berging

spouw plat of kap

m3

€ 155

Kelder

prefab

m3

€ 300

Dakopbouw

breedte

m1

€ 1.200

Carport

open constructie

m2

€ 155

Tuinhuisje

prefab

m2

€ 165

Houten schutting/pergola

per lengte

m1

€ 65

Tuinmuur hout/metselwerk

per lengte

m1

€ 150

 

 

 

 

AGRARISCHE BOUWWERKEN

 

 

 

Bovengronds

mestsilo

m3

€ 50

Ondergronds

mestsilo

m3

€ 65

Kelder

los/onder gebouw

m3

€ 145

Werktuigenberging drie zijden gesloten

staalplaat

m3

€ 15

Werktuigenberging drie zijden gesloten

metselwerk

m3

€ 30

Werktuigenberging vier zijden gesloten

staalplaat

m3

€ 20

Werktuigenberging vier zijden gesloten

metselwerk

m3

€ 35

Stal voor melkkoeien

groen label

plaats

€ 4.300

Stal voor rundvee

groen label

plaats

€ 595

Stal voor kraamzeugen

groen label

plaats

€ 2.250

Stal voor vleesvarkens

groen label

plaats

€ 420

Stal voor dragende zeugen

groen label

plaats

€ 950

Stal voor biggen

groen label

plaats

€ 225

Stal voor kippen

groen label

plaats

€ 12

Kassen

enkel glas

m2

€ 30

Kassen

isolerend glas

m2

€ 50

Folietunnel

 

m2

€ 20

legesberekening

 

eenheid

richtprijs

 

 

 

 

KANTOREN

 

 

 

Kantoren nieuwbouw tot 4 lagen

 

m3

€ 345

Kantoren nieuwbouw vanaf 4 lagen

 

m3

€ 365

Kantoren verbouw

casco gehandhaafd

m3

€ 175

Kantoor bij bedrijfsgebouw

 

m3

€ 155

 

 

 

 

WINKELGEBOUWEN

 

 

 

Winkelruimte eenlaags

 

m3

€ 180

Winkelruimte gestapeld

 

m3

€ 225

Winkelruimte verbouw

casco gehandhaafd

m3

€ 175

 

 

 

 

SCHOOLGEBOUWEN

 

 

 

Schoolgebouw

 

m3

€ 250

Semi permanente voorziening

 

m3

€ 180

 

 

 

 

ZIEKENHUIZEN VERPLEEGHUIZEN

 

 

 

Ziekenhuis

m2/bvo

m2

€ 950

Zorginstelling

m2/bvo

m2

€ 550

Geestelijke/gehandicapten gezondheidszorg

m2/bvo

m2

€ 450

 

 

 

 

BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

 

Romneyloods

 

m3

€ 20

Hal plaatstaal damwand

<500m3

m3

€ 65

Hal plaatstaal damwand

>500m3

m3

€ 55

Hal plaatstaal geïsoleerd

<500m3

m3

€ 75

Hal plaatstaal geïsoleerd

>500m3

m3

€ 45

Hal metselwerk geïsoleerd

 

m3

€ 90

Semi permanente unit

 

m3

€ 230

 

 

 

 

THEATER- BIOSCOOPGEBOUWEN

 

 

 

Theatergebouw

 

m3

€ 375

Bioscoopgebouw

 

m3

€ 325

 

 

 

 

HOTEL- LOGIESGEBOUWEN

 

 

 

Hotelgebouw

 

m3

€ 350

Logiesgebouw

 

m3

€ 300

Multifunctioneel centrum

 

m3

€ 300

 

 

 

 

PARKEERGARAGES

 

 

 

Ondergronds

 

plaats

€   30.000

Half verdiept met gevel

 

plaats

€   20.000

Half verdiept zonder gevel

 

plaats

€   15.000

Bovengronds met gevel

 

plaats

€   12.500

Bovengronds zonder gevel

 

plaats

€ 8.500

 

 

 

 

SPORT- KLEEDGEBOUWEN

 

 

 

Gym zaal

 

m3

€ 240

Sporthal

 

m3

€ 225

Kleedgebouw (sportvereniging)

 

m3

€ 265

Semi permanente voorziening

 

m3

€ 180

legesberekening

 

eenheid

richtprijs

 

 

 

 

Toiletgebouw (camping)

 

m3

€ 125

 

 

 

 

BRONNEN: nen, woz, taxatie reed business

 

 

 

 

Bijlage 2 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2019

Indeling tarieventabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

Hoofdstuk 17

Telecommunnicatie

 

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

 

Hoofdstuk 19

Diversen

 

 

Hoofdstuk 20

In deze titel niet genoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning (anders dan op eigen verzoek)

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

 

Hoofstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

Hoofdstuk 2

Vergunningen/ontheffingen op grond van de APV

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

Hoofdstuk 4

Kleinschalige verblijfsrecreatie Ooststellingwerf

 

 

Hoofdstuk 5

Markten

 

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

 1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal van het gemeentehuis op:

 

 

1.1.1.1

werkdagen

384,10

 

1.1.1.2

zaterdag

469,10

 

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op:

 

 

1.1.2.1

werkdagen

289,10

 

1.1.2.2

zaterdag

289,10

 

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

 

1.1.3.1

op donderdagochtend 9.00 en 9:15 uur

0,00

 

 

 

 

 

1.1.3.2

in het gebouw Molenhoek 2 te Oldeberkoop ("Lunia") op:

 

 

1.1.3.2.1

werkdagen

687,80

 

1.1.3.2.1.1

als geen ondersteuning van een bode wordt gevraagd

505,95

 

1.1.3.2.2

zaterdag

687,80

 

1.1.3.2.2.1

als geen ondersteuning van een bode wordt gevraagd

505,95

 

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.1.4.1

het in behandeling nemen van een verzoek tot het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een andere ruimte dan onder 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 voor:

 

 

1.1.4.1.1

het bepalen van de geschiktheid van de locatie

156,15

 

1.1.4.1.2

het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een andere ruimte dan onder 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 (zonder dienstverlening van een bode) op:

 

 

1.1.4.1.2.1

werkdagen

296,50

 

1.1.4.1.2.2

zaterdag

296,50

 

1.1.4.2

het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een andere ruimte dan onder 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 met dienstverlening van een bode op:

 

 

1.1.4.2.1

werkdagen

473,90

 

1.1.4.2.2

zaterdag

473,90

 

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.1.5.1

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering bij kosteloze huwelijksvoltrekking

41,50

 

1.1.5.2

het verstrekken van een gekalligrafeerd trouwboekje of partnerschapsboekje ter zake van de voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie bij kosteloze huwelijksvoltrekking

53,50

 

1.1.5.3

gekalligrafeerd laten bijschrijven van kind in trouwboekje of partnerschapsboekje

24,75

 

1.1.5.4

het optreden van een ambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

28,30

 

 

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een door het bruidspaar aangewezen bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk of registratie partnerschap dan wel omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

127,50

 

 

 

 

 

1.1.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand is

het tarief volgens het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

 

 

 

 

1.2

De tarieven voor het in behandeling nemen van aanvragen bedoeld in dit hoofdstuk zijn de ten hoogste te heffen rechten zoals die zijn vastgesteld in artikel 6 van het Besluit Paspoortgelden, met uitzondering van die rechten die niet op een "0" of "5" eindigen. Bij rechten die niet op een "0"of "5" eindigen, wordt het gemeentedeel van het recht zoveel verlaagd als nodig is om het tarief wel op een "0" of "5" te laten eindigen. Derhalve bedraagt het tarief voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Volgens Besluit Paspoortgelden

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Volgens Besluit Paspoortgelden

 

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Volgens Besluit Paspoortgelden

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Volgens Besluit Paspoortgelden

 

 

 

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Volgens Besluit Paspoortgelden

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Volgens Besluit Paspoortgelden

 

 

 

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

Volgens Besluit Paspoortgelden

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Volgens Besluit Paspoortgelden

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Volgens Besluit Paspoortgelden

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag

Volgens Besluit Paspoortgelden

1.2.7

voor een aanvraag tot bezorging de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

6,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

1.3.1.1

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

30,05

 

1.3.1.2

Het tarief onder 1.3.1.1. wordt verhoogd met het door de RDW vastgestelde (en door het ministerie van Verkeer en Waterstaat geaccordeerde) tarief dat de gemeente op grond van de Regeling afdracht vergoeding rijbewijzen moet afdragen aan de RDW voor een afgifte rijbewijs regulier

 

 

1.3.1.3

Het tarief onder 1.3.1.1. wordt verhoogd met het door de RDW vastgestelde (en door het ministerie van Verkeer en Waterstaat geaccordeerde) tarief dat de gemeente op grond van de Regeling afdracht vergoeding rijbewijzen moet afdragen aan de RDW voor een spoedprocedure afgifte rijbewijs

 

 

 

 

 

 

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

17,00

 

 

 

 

 

1.3.3

Eigen verklaring CBR

 

 

1.3.3.1

Het verstrekken van het formulier "Eigen verklaring CBR"

2,00

 

1.3.3.2

Het tarief onder 1.3.3.1. wordt verhoogd met het door het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) vastgestelde tarief dat de gemeente voor een "Eigen verklaring CBR" is verschuldigd aan het CBR

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking:

7,50

 

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

8,50

 

 

 

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, 7e lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

 

 

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens na lezing van de GBA langs elektronische weg

56,70

 

 

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers voor ieder daaraan besteed kwartier:

21,25

 

 

 

 

 

1.4.8

Bij het tarief voor het afleggen van een optieverklaring en het tarief voor het indienen van een verzoek om naturalisatie geldt het tarief zoals dat is vastgelegd in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

 

 

 

niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

Vervallen

Naar aanleiding van de invoering van de AVG (Algemene verordening Gegegevensbescherming).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1

Openbare bestuurstukken zijn digitaal beschikbaar. Voor deze digitale stukken worden geen leges in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een kadastraal uittreksel, per inlichting

8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1

Het tarief onder 1.8.1 wordt verhoogd met het door de minister vastgestelde tarief dat de gemeente voor een kadastraal uittreksel verschuldigd is aan het kadaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een overzicht van Gemeentelijke Publieksrechterlijke Beperkingen, een Verklaring van Afwezigheid Publiekrechterlijke Beperkingen en een Vervallen Verklaring Publiekrechterlijke Beperkingen

8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een kopie van brondocumenten Gemeentelijke Publiekrechterlijke Beperkingen per pagina

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het tarief zoals dat is vastgesteld in de "Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent een persoon

8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.4

het ter legalisatie opsturen van een stuk naar een andere gemeente

8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.5

het waarmerken van registers en andere bescheiden:

8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. voor elke daarop te stellen handtekening

8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. voor elke daarop te stellen paraaf

8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar, voor ieder daaraan besteed kwartier of deel daarvan

21,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.1.1

het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.1.2

het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.1

het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

42,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervallen

Verplaatst naar Titel 3, hoofdstuk 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervallen

Verplaatst naar Titel 3, hoofdstuk 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

90,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

362,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden, of langer dan 12 maanden maar ten hoogste 4 jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden naar gelang het aantal maanden of gedeelte van een maand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

42,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Speelautomatenhallenverordening Ooststellingwerf 2016 (speelautomatenhallenvergunning):

1.020,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

212,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17.2

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en Vervoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing parkeerschijfzone centrum Oosterwolde

42,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.1

afschriften, doorslagen of fotokopiën van stukken, voor zover daarover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.2

voor het digitaal verstrekken van gegevens die schriftelijk beschikbaar zijn, per gescande pagina:

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.3

Bij toezending per post van de in de hoofdstukken 1 tot en met 18 omschreven aanvragen worden de leges verhoogd met de portokosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing,of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20

Het tarief bedraagt voor elke andere vergunning/ontheffing of niet uitdrukkelijk in deze titel genoemd stuk, per stuk

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten, exclusief omzetbelasting, die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken (zie bijlage 1, behorend bij deze tarieventabel).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3

sloopkosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5

Complex woningen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meerdere in elkaars nabijheid gelegen woningen die financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen en waarvoor door dezelfde rechtsperso(o)n(en) danwel natuurlijke perso(o)nen één of meerdere aanvra(a)g(en) is(zijn) ingediend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

Voor het in behandeling nemen van een schriftelijke of digitale aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, bedraagt het tarief:

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Voor het inwinnen van het benodigde advies van een daartoe aangewezen welstandscommissie betreffende een vooroverleg over de opzet van een plan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1

geldt een starttarief per advies van

43,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2

het tarief onder 2.2.2.1 wordt per adviseur vermeerderd met een uurtarief van:

102,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3

er wordt altijd tenminste 15 minuten in rekening gebracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd zoals hieronder aangegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 10.000,00 bedragen, een vast bedrag van

151,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 10.000,00 tot € 250.000,00 bedragen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 151,20, over de bouwkosten boven de € 10.000,00 te vermeerderen met per € 1.000,00 aan bouwkosten of een gedeelte daarvan:

33,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 250.000,00 en meer bedragen, € 8.215,20, over de bouwkosten boven de € 250.000,00 te vermeerderen met € 4,40 per € 1.000,00 bouwkosten of een gedeelte daarvan; het maximaal te betalen bedrag per aanvraag is € 500.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 250.000,00 en meer bedragen en indien de aanvraag betrekking heeft op een complex woningen, dan wel een gebouw waarin meerdere bedrijven worden ondergebracht, over de gehele bouwsom € 33,60 per € 1.000 bouwkosten plus € 4,40 per € 1.000 bouwkosten voor het deel van de bouwsom boven de € 250.000,00; het maximaal te betalen bedrag per aanvraag is € 500.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.5

Het overeenkomstig artikel 2.3.1 berekende bedrag wordt verhoogd met de publicatiekosten

30,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.6

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.7

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met dien verstande dat de leges minimaal € 100,00 en maximaal € 500,00 bedragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reproductie van (een) tekening(en) van een verleende vergunning:

14,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.9

Bouwkosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als richtlijn voor het vaststellen van de bouwkosten wordt de Richtlijn bouwkosten en legeskosten gehanteerd, die als bijlage 1 bij deze verordening is opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.10

Vrijstelling bouwleges bij monumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In gevallen waarbij sprake is van bouwactiviteiten bij een monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, (niet zijnde regulier onderhoud), waarbij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw verplicht is terwijl de bouwactiviteiten vergunningvrij zouden zijn wanneer er geen sprake is van een momument, worden voor de activiteit bouw geen leges in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2

Welstandsadviezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.1

Voor het inwinnen van het benodigde advies van een daartoe aangewezen welstandscommissie worden de onder 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.5 berekende rechten verhoogd met de kosten van advies van "Hûs en Hiem" Welstandsadvisering en Monumentenzorg, volgens onderstaande tabel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor welstandsadviezen berekend over de naar boven op € 500,00 afgeronde bouwsom van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 0,00 tot € 5.000,00

43,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 5.001 t/m € 25.000

43,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2,3 ‰ van de bouwsom boven € 5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 25.001 t/m € 100.000

89,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2,15 ‰ van de bouwsom boven € 25.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 100.001 t/m € 250.000,00

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2,05 ‰ van de bouwsom boven € 100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 250.001 t/m € 750.000,00

557,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1,14 ‰ van de bouwsom boven € 250.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 750.001 en hoger

1.127,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 0,78 ‰ van de bouwsom boven € 750.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met een maximum van € 2.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.2

In het geval het een ondergeschikte wijziging betreft van een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht, wordt in rekening gebracht

43,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.3

Wanneer het gaat om een aanzienlijke wijziging binnen het bestaande concept van een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht, dan worden de leges over de meerkosten/minderkosten in rekening gebracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3.4

Wanneer het gaat om een wezenlijk ander ontwerp/andere vormgever van een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht, dan worden de legeskosten over de bouwsom in rekening gebracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3.5

Tenzij in het geval van volledige omwerking door een andere ontwerper, dan wel in het geval er sprake is van een geheel ander opgezet plan in plaats van een eerder van een positief welstandsadvies voorzien ontwerp, is voor de voortgezette behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw geen extra vergoeding verschuldigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2

Indien de aanlegactiviteit uitsluitend betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedraagt het tarief:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) en indien een (voor) ontwerpbestemmingsplan reeds aanwezig is, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

2.125,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.4.1

en met de kosten die gemoeid zijn met het inwinnen van extern advies indien het een aanvraag is als bedoeld in artikel 2.3.3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking op basis van de “kruimellijst”):

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.9

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) indien een (voor) ontwerpbestemmingsplan reeds aanwezig is, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.125,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking op basis van de “kruimellijst”)

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.6.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.6.2

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, of de brandbeveiligingsverordening, bedraagt, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, het tarief voor bouwwerken dan wel inrichtingen met een bebouwd oppervlak van:

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. minder dan 100 m²

253,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 100 tot 500 m²

253,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over het aantal m² boven de 100 te vermeerderen met

1,52 per m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 500 tot 2000 m²

861,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over het aantal m² boven de 500 te vermeerderen met

0,63 per m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 2.000 tot 5.000 m²

1.806,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over het aantal m² boven de 2.000 te vermeerderen met

0,17 per m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 5.000 tot 50.000 m²

2.316,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over het aantal m² boven de 5.000 te vermeerderen met

0,02 per m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 50.000 m² of meer

3.216,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

over het aantal m² boven de 50.000 te vermeerderen met

0,01 per m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een bestaande omgevingsvergunning, activiteit gebruik

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.3

Voor het afgeven van een duplicaat van een geldige omgevingsvergunning, activiteit gebruik

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften of beperkingen die aan een vergunning zijn verbonden dan wel het alsnog verbinden van voorschriften of beperkingen aan een vergunning wordt aan leges een bedrag geheven met inachtneming van het gestelde onder 2.3.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.5

Indien een aanvraag wordt geweigerd dan wel van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt, is de helft van de berekende legeskosten verschuldigd. Op een daartoe strekkend verzoek van de aanvrager is restitutie van de helft van de betaalde leges mogelijk, mits even bedoeld verzoek om restitutie plaatsvindt uiterlijk binnen twee jaar na datum van afgifte van de vergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Ooststellingwerf, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

382,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

382,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

382,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 lid 1 (vergunning aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg) van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.2

Indien voor de aanvraag een advies van de provincie moet worden ingewonnen, worden de kosten die hiermee gemoeid zijn doorberekend aan de aanvrager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 (vergunning vellen houtopstand) van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (Natura 2000-activiteiten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Advies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

425,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.2

De leges berekend overeenkomstig het bepaalde in 2.3.1.2 van de legesverordening (welstand) blijven volledig verschuldigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het bevoegd gezag een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 wordt geweigerd, is de helft van de bijbehorende leges verschuldigd, tot een maximum van € 2500,00. De leges berekend overeenkomstig het bepaalde in 2.3.1.2 van de legesverordening (welstand) blijven volledig verschuldigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning (anders dan op eigen verzoek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning ten behoeve van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

4.675,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

3.825,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

3.825,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4

Indien voor een aanvraag als bedoeld in artikel 2.8.1, 2.8.2 en 2.8.3 extern advies wordt ingewonnen, worden de kosten die hiermee gemoeid zijn verhaald op de aanvrager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

680,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

170,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

170,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

63,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vergunningen/ontheffingen op grond van de APV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 (vergunning afleveren vuurwerk) van de Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 4:6, van de Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf wanneer dit verzoek niet betrekking heeft op evenementen als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf:

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning voor het aanbrengen en het hebben van reclame en aankondigingen op grond van artikel 4:16 van de Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag met betrekking tot artikel 5.18.1 (vergunning standplaats) van de Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf

51,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:25 (ligplaats woonschepen ed) van de Algemene plaatselijke verordening Ooststellingwerf:

42,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning ingevolge artikel 3:4 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening

765,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring ingevolge artikel 3:5 van de Algemene plaatselijke verordening

1.870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3

een verzoek tot het wijzigen of aanvullen van een exploitatievergunning ingevolge artikel 3:4, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening

382,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Kleinschalige Verblijfsrecreatie Ooststellingwerf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Verordening Kleinschalige Verblijfsrecreatie gemeente Ooststellingwerf (exploiteren kampeerterrein)

722,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Verordening Kleinschalige Verblijfsrecreatie gemeente Ooststellingwerf (tijdelijk kamperen buiten kampeerterrein)

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Markten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een organisatievergunning voor een markt als bedoeld in artikel 4, lid 1 van de Marktverordening gemeente Ooststellingwerf 2010

1.190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet en/of de verordening Winkeltijden Ooststellingwerf 2014:

63,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander:

63,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing:

63,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2

Artikel 3.7.1 is niet van toepassing op vergunningen/ontheffingen op basis van de Algemene Plaatselijke verordening Ooststellingwerf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besloten in de openbare vergadering van 18 december 2018

 

, griffier.

 

, voorzitter.