Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Tab O Inhoudsopgave mandaten versie 2012 (nieuwe indeling)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTab O Inhoudsopgave mandaten versie 2012 (nieuwe indeling)
CiteertitelTab O Inhoudsopgave mandaten versie 2012 (nieuwe indeling) 
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-2012Onbekend

07-08-2012

Oss Actueel 29-08-2012

GMPO

Tekst van de regeling

Intitulé

Tab O Inhoudsopgave mandaten versie 2012 (nieuwe indeling)

 

 

Bijlage Tab O   inhoudsopgave MANDATEN vanuit P&O                  (versie 2012)  De mandaten waarvoor ondermandaat is verleend aan afdelingshoofden en teamleiders, zijn vet gedrukt. De bevoegdheid heeft aanvullende voorwaarden

 

 • 1.

  1.     Aanstelling / inhuur / detacheren / stage / ontslag

  • 1.

   de bevoegdheid tot het verlengen, dan wel beëindigen van proeftijden in positieve zin

  • 2.

   de bevoegdheid tot het verlenen van ontslag

  • 3.

   de bevoegdheid tot het inhuren, inlenen van personeel.

  • 4.

   de bevoegdheid tot het aanstellen van ambtenaren.

  • 5.

   de bevoegdheid tot het afsluiten van individuele detacheringsovereenkomsten met derden.

  • 6.

   de bevoegdheid tot het opstellen van een re-integratieplan bij ontslag.

  • 7.

   de bevoegdheid tot het uitbreiden van de omvang van aanstellin­gen.

  • 8.

   de bevoegdheid tot het verminderen van de omvang van aanstellin­gen.

  • 9.

   de bevoegdheid tot het vaststellen en besteden van het vacaturevoor­deel van hun dienst.

  • 10.

   de bevoegdheid tot het verlenen stageplaatsen en toekennen van een stagevergoeding.

 

 • 2.       Verlof

 • de bevoegdheid tot het toekennen van zwangerschaps- en be­vallingsverlof, ouderschapsverlof en

            adoptie- en pleegzorgverlof.

 • de bevoegdheid tot het verlenen van vakantie met behoud van bezoldiging en buitengewoon verlof.

 • de bevoegdheid tot het toekennen dan wel afwijzen van verzoeken tot koop/verkoop van verlofuren.

 

 • 3.     Opleiding

 • de bevoegdheid tot het toekennen van de studiefaciliteiten.

 • de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor het volgen van cursussen, seminars.

 

 • 4.     Salaris en vergoedingen

 • de bevoegdheid tot het wijzigen van de vergoeding Autokostenregeling Oss.

 • Vervallen

 • de bevoegdheid tot het wijzigen van salarisschalen en schaalbe­dragen.

 • de bevoegdheid tot het toekennen van jubileumgratificaties.

 • de bevoegdheid tot het toekennen van een toelage onregelmatige dienst.

 • de bevoegdheid tot het toekennen van een toelage gebroken dienst.

 • de bevoegdheid tot het verlenen van een toelage schadevrij rij­den.

 • de bevoegdheid tot het toekennen van een toelage wegens vermin­dering van toelagen.

 • de bevoegdheid tot het toekennen van een consignatievergoeding.

 • de bevoegdheid tot het opleggen van een verhuisplicht (op verzoek) en het toekennen van de               tegemoetkoming verhuiskosten, woon- werkverkeer en de pensionkosten.

 

 

 • 5.       ARBO

 • de bevoegdheid tot het maken van afspraken met de bedrijfsge­zondheids­dienst omtrent psychologische begeleiding van medewer­kers en het doen van beta­lin­gen op grond daarvan.

 

 • 6.       Werkzaamheden/werktijden

 • de bevoegdheid tot het vaststellen van werktijden en rooster­diensten.

 • de bevoegdheid tot het tijdelijk/structureel belasten met andere werkzaamheden/taken.

 • de bevoegdheid tot het verstrekken van opdracht tot waarneming en toekennen waarnemingstoelage.

 

 • 7.     Beoordelen

 • de bevoegdheid tot het opleggen van disciplinaire straffen.

 • de bevoegdheid tot het bevorderen van ambtenaren.

 • de bevoegdheid tot het toekennen van een extra salarisverhoging.

 

 • 8.     Overig

 • de bevoegdheid tot het uitgeven van legitimatiebewijzen.

 • vervallen

 • de bevoegdheid tot het nemen van een voorgenomen besluit ten aanzien van individuele

              personeelsaangelegenheden.

 • de bevoegdheid tot het verlengen van het contract met NS in het kader van gebruik openbaar vervoer.

 • de bevoegdheid tot het vaststellen van verschuivingen van de (mini)formatieplannen.

 

 

 • 9.     Mandaten gemeentesecretaris

 • de bevoegdheid tot het uitoefenen van alle mandaten die de dienstdirecteuren uit kunnen oefenen.

 • de bevoegdheid tot:

-   het aanstellen van dienstdirecteuren;

-   het bevorderen van dienstdirecteuren;

-   bevoegdheid tot afsluiten detacheringcontracten met dienstdirecteuren;

-   het uitbreiden van de omvang van de aanstelling van dienstdirecteuren.

 • de bevoegdheid tot het vaststellen van de besteding van het budget lokale arbeidsvoorwaarden.

 • de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels in het kader van arbo, interne bedrijfsvoering,

            personeelsbeleid.

 • de bevoegdheid tot het nemen van besluiten omtrent individuele afwijkingen in personele regelingen,

            waar mogelijkheid is om af te wijken.

 

 • 1.

  10.   Mandaten griffier

  • 1.

   de bevoegdheid tot het uitoefenen van alle mandaten die de dienstdirecteuren uit kunnen oefenen       (met uitzondering van de mandaten die de raad reeds direct aan de griffier heeft gemandateerd).

  • 2.

   de bevoegdheid tot:

 • 2.

  het nemen van besluiten met betrekking tot de aanstelling, overplaatsing, schorsing of het ontslag

    van medewerkers van de griffie (inrichting, aansturing van de griffie);

-   het vaststellen van instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de medewerkers van de griffie;

-   het verlenen van vakantie en verlof alsmede het vaststellen van de werktijden en het opdracht even tot het verrichten van overwerk aan de medewerkers van de griffie;

-   het nemen van besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van de           medewerkers van de griffie;

-   het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de medewerkers van de griffie.

      10.3.     de voorzitter van de raad de bevoegdheid tot:

-   het nemen van besluiten met betrekking tot overplaatsing of schorsing van de griffier;

-   het vaststellen van instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de griffier;

-   het verlenen van vakantie en verlof alsmede het vaststellen van de werktijden en het opdracht

    geven tot het verrichten van overwerk aan de griffier;

-   het nemen van besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van de           griffier;

-   het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de medewerkers van de griffie;

-   het uitoefenen van alle mandaten, alsmede alle toekomstige mandaten, die de dienstdirecteuren     uit kunnen oefenen, ten aanzien van de griffier.

 

VERVALLEN MANDATEN

 • Bromfietsvergoedingsregeling (voorheen mandaat 8)

 • Voor de uitoefening van de dienst gebruik maken van privé-vervoermiddel (voorheen mandaat 10)

 • Verstrekken van een gemeentehypotheek (voorheen mandaat 25)

 • Vaststellen van de beoordeling van een ambte­naar (voorheen mandaat 26)

 • Opschorten van FLO-ontslag voor leden van de vrijwillige brandweer (voorheen mandaat 45)