Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
CiteertitelVerordening kwijtschelding oss 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

18-12-2014

Oss Actueel

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

 

 

 

Gemeenteraad

 

 

 

 

 

Onderwerp:

Volgnummer

 

Besluit tot vaststelling van de verordening Kwijtschelding Oss 2015

Dienst/afdeling

G/ID

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelet op het advies van de raadadviescommissie van 4 december 2014;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet en artikel 26 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015.

Artikel 1.

Toepassingsgebied.

 • 1.

  Kwijtschelding kan worden verleend van gemeentelijke fiscale heffingen die verschuldigd zijn op grond van :

  • a.

   verordening Onroerende-zaakbelastingen;

  • b.

   verordening Rioolheffing;

  • c.

   verordening Hondenbelasting.

 • 2.

  Geen kwijtschelding wordt verleend van gemeentelijke fiscale heffingen die verschuldigd zijn op grond van:

  • a.

   Legesverordening;

  • b.

   verordening Toeristenbelasting;

  • c.

   verordening Precariobelasting;

  • d.

   verordening Parkeerbelastingen;

  • e.

   verordening Scheepvaartrechten;

  • f.

   verordening Marktgeld;

  • g.

   verordening Brandweerrechten;

  • h.

   verordening Lijkbezorgingsrechten;

  • i.

   verordening Reclamebelasting;

  • j.

   verordening Watertoeristenbelasting.

 • 3.

  Kwijtschelding van belastingen die op grond van de verordening Afvalstoffenheffing worden geheven, wordt uitsluitend verleend voor de belastingen die op grond van artikel 4, lid 2, in rekening wordt gebracht.

Artikel 2.

Kosten van bestaan.

De kosten van bestaan bedragen 100% van de normuitkering van de bijstandsregelgeving per maand.

Artikel 3.

Kwijtschelding kleine ondernemers.

Kwijtschelding is ook opengesteld voor personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen, de zogenaamde kleine zelfstandigen.

Artikel 4.

Termijn van indiening.

 • 1.

  Een verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen moet uiterlijk binnen een jaar na de dagtekening van het aanslagbiljet zijn ingediend.

 • 2.

  De termijn als genoemd in lid 1 kan in zeer bijzondere omstandigheden in incidentele gevallen worden verlengd.

 • 3.

  Bij de beoordeling van het gestelde in lid 2, wordt uitgegaan van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager.

Artikel 5.

Informatie verplichting.

Indien de aanvrager om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen nalatig dan wel weigerachtig is in het verstrekken van informatie ten behoeve van de behandeling van het verzoek tot kwijtschelding, wordt negatief op het verzoek beslist.

Artikel 6

Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  De ’kwijtscheldingsregeling Oss 2014’ van 19 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op verzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Kwijtschelding Oss 2015'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2014.

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Coll: