Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening tot wijziging van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Oss 2013 ( 1e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Oss 2013 ( 1e wijziging)
Citeertitelwijziging AVOI
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet nadeelcompensatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2014Onbekend

07-07-2014

Oss Actueel

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Oss 2013 ( 1e wijziging)

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Verordening tot wijziging van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Oss 2013 (1e wijziging)

 • I.

  de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Oss 2013 wordt gewijzigd als volgt.

 • A.

  Artikel 15 wordt aangevuld met een nieuw lid 7 dat luidt:

  • 7.

   Het college kent een netbeheerder die als gevolg van een gemeentelijk besluit dat noopt tot het verleggen van kabels of leidingen waardoor schade wordt veroorzaakt die uitgaat boven het normaal maatschappelijk risico en die de netbeheerder in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, desgevraagd een vergoeding toe. Het bepaalde in Titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, zoals dat komt te luiden na de inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten is, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de beslistermijn wordt bepaald op maximaal 6 maanden en dat deze met maximaal 6 maanden kan worden verlengd.

B Artikel 19 wordt aangevuld met een nieuw lid 3 dat luidt:

 • 3.

  Artikel 15, lid 7 van deze verordening vervalt zodra Titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.

  • II.

   Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.