Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Oss

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Oss
CiteertitelVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Oss
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De raad van de nieuwe gemeente Oss heeft in het kader van de samenvoeging Oss-Lith deze regeling op 03-01-2011 geldend verklaard voor de nieuwe gemeente Oss

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 1 van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2010Onbekend

20-05-2010

Oss Actueel 26-5-2010

Stadsbeleid / CEMO

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Oss

 

 

 

Gemeenteraad

 

 

 

 

 

 

Onderwerp:

 

Volgnummer

 

Verordening inrichting antidiscriminatievoorzieningen gemeente Oss

 

Dienst/afdeling

Stadsbeleid/CEMO

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2010 ;

gelet op het advies van de raadscommissie Maatschappelijke Participatie van 27 april 2010 ;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;

besluit:

Vast te stellen de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Oss

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • b.

  besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • c.

  antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • d.

  klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • e.

  klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • f.

  klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit; g. ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet;

 • h.

  protocol: afspraken hoe er omgesprongen moet worden met klachten.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden: - per post; - per e-mail; - telefonisch; - op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder

geval:

 • a.

  de afdoeningtermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 4.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 10 juni 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Oss.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 mei 2010 .

Coll: