Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Treasurystatuut Gemeente Oss

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTreasurystatuut Gemeente Oss
CiteertitelTreasurystatuut Gemeente Oss
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De raad van de nieuwe gemeente Oss heeft in het kader van de samenvoeging Oss-Lith deze regeling op 03-01-2011 geldend verklaard voor de nieuwe gemeente Oss. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-201001-01-2010Onbekend

08-10-2010

Oss actueel

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut Gemeente Oss

 

 

Treasurystatuut

I Begrippenkader

II Doelstellingen van de treasuryfunctie

Risicobeheer

III Uitgangspunten risicobeheer

IV Renterisicobeheer

V Koersrisicobeheer

VI Kredietrisicobeheer

VII Intern liquiditeitsrisicobeheer

VIII Valutarisicobeheer

Gemeentefinanciering

IX Financiering

X Langlopende uitzettingen

XI Relatiebeheer

Kasbeheer

XII Geldstromenbeheer

XIII Saldo- en liquiditeitenbeheer

Administratieve organisatie en interne controle

XIV Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

XV Verantwoordelijkheden

XVI Bevoegdheden

XVII Informatievoorziening

XVIII Inwerkingtreding

I Begrippenkader

Artikel 1.

In dit statuut wordt verstaan onder:

 • -

  Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarden kunnen financiële producten, zoals leningen of obligaties zijn. Derivaten worden onder andere gebruikt om renterisico's te sturen en financieringskosten te minimaliseren;

 • -

  Duurzaam bankieren (ook wel ethisch bankieren genoemd) Een vorm van bankieren waarbij expliciet aandacht wordt gegeven aan milieu en sociale gevolgen van investeringen en leningen;

 • -

  Financiering Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen;

 • -

  Geldstromenbeheer Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer);

 • -

  Intern liquiditeitsrisico De risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen;

 • -

  Kasgeldlimiet Een bedrag op basis van de Wet fido ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar;

 • -

  Koersrisico Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen;

 • -

  Kredietrisico De risico's op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit;

 • -

  Liquiditeitenbeheer Het aantrekken en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar;

 • -

  Liquiditeitenplanning Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld naar aard en tijdseenheid;

 • -

  Offerte Een mondelinge,schriftelijke of elektronische aanbieding voor een lening of derivaat;

 • -

  Rating De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier;

 • -

  Renterisico Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeente door rentewijzigingen;

 • -

  Renterisiconorm Een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet fido vastgesteld bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal ;

 • -

  Rentetypische looptijd Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare, constante rentevergoeding;

 • -

  Saldobeheer Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen;

 • -

  Rentevisie Toekomstverwachting over de renteontwikkeling;

 • -

  Solvabiliteitsratio van 0% Status die door een bancaire toezichthouder in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie uitgebreid met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) aan het schuldpapier van een instelling kan worden toegekend;

 • -

  Treasuryfunctie De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, gemeentefinanciering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer;

 • -

  Uitzetting Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer.

II Doelstellingen van de treasuryfunctie

Artikel 2.

De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:

 • 1.

  Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;

 • 2.

  Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;

 • 3.

  Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;

 • 4.

  Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

Risicobeheer

III Uitgangspunten risicobeheer

Artikel 3.

1.Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

Burgemeester en wethouders mogen leningen uit hoofde van de "publieke taak" uitsluitend verstrekken op voorwaarde dat:

 • a.

  Vóóraf de zienswijze van de gemeenteraad wordt gevraagd als het belang uitgaat boven € 250.000 ;

 • b.

  Financiering op normale condities via de reguliere markt zonder gemeentegarantie niet mogelijk is;

 • c.

  Betaling van rente- en aflossing redelijkerwijs is verzekerd;

 • d.

  Zoveel mogelijk zekerheden worden gesteld;

 • e.

  De lening dient tot een doel dat ondersteuning door de gemeente rechtvaardigt;

 • f.

  Op het voor de gemeente geldende marktpercentage een opslag van 0,2% wordt betaald;

 • g.

  De raadscommissie zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over de verstrekking.

  • 2.

   Middelen kunnen worden uitgezet uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;

  • 3.

   Het gebruik van derivaten is toegestaan maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico's;

  • 4.

   Waar mogelijk wordt bij uitzettingen langer dan een jaar eerst gekeken naar de mogelijkheden tot het beleggen van de middelen bij duurzame fondsen. Waarbij de vergelijking wordt gemaakt tussen “traditionele beleggingen en duurzame beleggingen op het vlak van rendement.

IV Renterisicobeheer

Artikel 4.
 • 1.

  De bepalingen in de wet FIDO met betrekking tot de kasgeldlimiet worden in acht genomen;

 • 2.

  De in de wet FIDO opgenomen Rente-risiconorm wordt niet overschreden;

 • 3.

  Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning;

 • 4.

  De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting worden zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;

 • 5.

  Jaarlijks wordt een rentevisie opgesteld op basis van de rentevisie van minimaal 2 vooraanstaande financiële instellingen;

 • 6.

  Binnen de kaders gesteld onder lid 3 en lid 4, wordt tevens gestreefd naar spreiding in de rentetypische looptijden van leningen/uitzettingen.

V Koersrisicobeheer

Artikel 5
 • 1.

  De koersrisico’s op uitzettingen uit hoofde van treasury worden beperkt door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: Producten met een hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd en/of uitzettingen in vastrentende waarden.

 • 2.

  Tevens worden de koersrisico’s beperkt door conform artikel 7 de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitenplanning.

VI Kredietrisicobeheer

Artikel 6.
 • 1.

  Verbintenissen tot het aangaan van derivaten en uitzettingen van middelen uit hoofde van treasury vinden uitsluitend plaats bij instellingen die voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden zoals ministerieel vastgesteld op grond van artikel 2 ,lid 2, van de Wet financiering decentrale overheden;

 • 2.

  Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden ,indien mogelijk, zekerheden of garanties geëist.

 • 3.

  Indien de rating van één van de onder lid 1 genoemde financiële instellingen gedurende de looptijd van een uitzetting daalt onder de voorgeschreven minimumrating, zullen, indien mogelijk, maatregelen worden genomen. Nieuwe uitzettingen ,bij die instelling, zullen achterwege blijven.

VII Intern liquiditeitsrisicobeheer

Artikel 7.

De gemeente beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasuryactiviteiten te baseren op een liquiditeitenplanning die tenminste is afgestemd op de looptijd van de meerjarenbegroting.

VIII Valutarisicobeheer

Artikel 8

Valutarisico's worden uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro’s.

Gemeentefinanciering

IX Financiering

Artikel 9.

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;

 • 2.

  Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico's en het renteresultaat te optimaliseren;

 • 3.

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn: onderhandse leningen en medium term notes (MTN) ;

 • 4.

  Alvorens een financiering wordt aangetrokken wordt bij minimaal 2 instellingen offerte gevraagd. Telefonisch ontvangen offertes worden door de gemeente schriftelijk vastgelegd.

X Langlopende uitzettingen

Artikel 10

Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel 4, 5 en 6 genoemde voorwaarden;

 • 2.

  Er wordt bij minimaal 2 instellingen offerte gevraagd alvorens een langlopende uitzetting wordt gedaan. Telefonisch ontvangen offertes worden door de gemeente schriftelijk vastgelegd.

XI Relatiebeheer

Artikel 11.

Gestreefd wordt naar gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Bankrelaties en hun bancaire condities worden ten minste ééns in de 4 jaar beoordeeld;

 • 2.

  Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in artikel 6;

 • 3.

  Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht te vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer.

 • 4.

  Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

Kasbeheer

XII Geldstromenbeheer

Artikel 12.

Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt:

 • 1.

  Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.

 • 2.

  Het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd.

XIII Saldo- en liquiditeitenbeheer

Artikel 13.

Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

 • 1.

  Er wordt gestreefd naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;

 • 2.

  Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kunnen kortlopende middelen worden aangetrokken. Hierbij wordt- conform artikel 4 lid 1 - de kasgeldlimiet in acht genomen;

 • 3.

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en krediet in rekening courant;

 • 4.

  Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen, deposito's en certificates of deposit ;

 • 5.

  Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 6 genoemde tegenpartijen toegestaan;

 • 6.

  Er wordt bij minimaal 2 instellingen offerte opgevraagd alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een looptijd korter dan één jaar. Telefonisch ontvangen offertes worden door de gemeente schriftelijk vastgelegd.

Administratieve organisatie en interne controle

XIV Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

Artikel 14.

Ter aanvulling op de algemene regels in de Controleverordening en de Financiële verordening Gemeente Oss gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle.

 • 1.

  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van financieringsactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd;

 • 2.

  De administratieve organisatie en interne controle waarborgen dat:

  • a.

   de uitvoering rechtmatig en doelmatig is;

  • b.

   de treasury-activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd;

  • c.

   de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd zijn;

 • 3.

  Bij de uit te voeren financieringsactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:

  • a.

   iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd

   (het vier-ogen-principe)

  • b.

   de uitvoering en de controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen;

  • c.

   de uitvoering en de registratie in de financiële administratie geschiedt door

   afzonderlijke functionarissen.

 • 4.

  Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van iedere transactie te versturen naar de financiële administratie zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de transacties;

 • 5.

  Een transactie wordt onmiddellijk geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten en ter informatie en verwerking doorgegeven aan de kassier en de financiële administratie;

 • 6.

  Na ontvangst van de transactiebevestiging wordt de transactie direct gecontroleerd door de kassier en een van de medewerkers van de financiële administratie;

XV Verantwoordelijkheden

Artikel 15

.

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.

Functie

Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad

* Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid,

beleidskaders en limieten;

* Het vaststellen van treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening;

* het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;

* Het toetsen van rechtmatigheid en doelmatigheid van de treasuryfunctie aan de hand van de financiële verordening en het treasurystatuut;

* Het evalueren en als gevold daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.

Commissie Bestuur en Organisatie

* Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de Gemeenteraad.

College van B&W

* Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);

* Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties;

* Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.

Portefeuillehouder Financiën

* Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid)

Concerncontroller

* Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;

* Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;

* Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W.

Teamleider Financiën

* Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf;

* Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;

* Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;

* Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.

Directeuren

Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun sector aanlevert aan de afdeling Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten.

Functie

Verantwoordelijkheden

De afdelingshoofden c.q. budget-houders

* Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling Financiën;

* Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.

Beleidsmedewerkers van de afdeling Financiën belast met treasury/Treasurer

* Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deel functies: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door de teamleider Financiën;

* Het opstellen van de rentevisie;

* Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitsbeheer;

* Het beheren van de geldstromen;

* Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;

* Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;

* Het schriftelijke vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier en de financiële administratie;

* Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurybeleid;

* Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;

* Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeente- lijke administratie;

* Het afleggen van verantwoording aan de teamleider Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.

Kassier

* Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;

* Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;

* Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie;

* Het rapporteren aan de teamleider Financiële Administratie belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.

Medewerkers financiële administratie

* Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie.

XVI Bevoegdheden

Artikel 16

.

 

Bevoegd functionaris

(1e handtekening)

Autorisatie door

(2e handtekening)

Saldo- ,liquiditeiten- en geldstromenbeheer

 

 

1.Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening

Treasurer

Teamleider financiën

2.Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld

Treasurer

Teamleider financiën

3.Betalingsopdrachten ondertekenen

1 van de als 1e ondertekenaar aangewezen ambtenaren

Kassier c.q. diens vervanger

Bankrelatiebeheer

 

 

4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

Teamleider financiën

Concerncontroller

5.Bankcondities en tarieven afspreken

Teamleider financiën

Concerncontroller

Risicobeheer

 

 

6.Het afsluiten van derivatentransacties

Concerncontroller

College van B & W

Financiering en uitzetting

 

 

7.Het vaststellen van kredietfaciliteiten

Teamleider financiën

Concerncontroller

8.Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN's zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf

Teamleider financiën

Concerncontroller

9.Het uitzetten van overtollige middelen in vastrentende waarden zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf

Teamleider financiën

Concerncontroller

10.Het beleggen van overtollige middelen in producten met een hoofdsomgarantie

Concerncontroller

College van B & W

XVII Informatievoorziening

Artikel 17

.

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:

Informatie

Frequentie

Informatieverstrekker

Informatieontvanger

Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning

1 maal per jaar /incidenteel

Directeuren

Treasurer

Liquiditeitenplanning

1 maal per jaar /incidenteel

Treasurer

Teamleider financiën

Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van begroting

Jaarlijks

Teamleider financiën

Gemeenteraad

Evaluatie + verantwoording treasuryactiviteiten in treasuryparagraaf van de jaarrekening

Jaarlijks

Teamleider financiën

Gemeenteraad

Informatie aan derden (Toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art.8 Wet Fido

Kwartaal/

incidenteel

Teamleider financiën

Derden

Uitzettingsbesluiten

Binnen 30 dagen na besluit

College van B&w

Provincie

XVIII Inwerkingtreding

Artikel 18.

Dit treasurystatuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.