Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Oss 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand gemeente Oss 2011
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand gemeente Oss 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet; artikel 33 van de Gemeentewet;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2011Onbekend

03-01-2011

Oss Actueel 12 januari 2011

2010-96

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Oss 2011

 

Gemeenteraad

 

 

 •  

   

   

   

  Onderwerp:

   

  Volgnummer

  2011-96

  Verordening ambtelijke bijstand 2011

   

  Dienst/afdeling

  Raadsgriffie

  De raad van de gemeente Oss;

Gelet op de Wet samenvoeging gemeente Lith en Oss;

Gezien het voorstel van de stuurgroep Oss-Lith van 23 november 2010;

Gelet op de artikelen 28 en 29 van de Wet algemene regels herindeling en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 33 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Oss 2011

Paragraaf 1: Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  informatie: feitelijke informatie van geringe omvang, zowel schriftelijk als mondeling.

 • b.

  (ambtelijke) bijstand: het verzamelen en verwerken van informatie, het geven van advies en het verlenen van hulp bij het formuleren van (sub-) amendementen, moties, initiatiefvoorstellen, schriftelijke vragen en inlichtingen aan de raad, de raadsfracties en elk van haar leden.

 • c.

  advies: het mondeling of schriftelijk kenbaar maken van een objectief inhoudelijk oordeel.

Paragraaf 2: Ambtelijke bijstand

Artikel 2 Indienen verzoek om bijstand

 • 1.

  Een raadslid en/of raadsfractie wendt zich tot een ambtenaar of eventueel tot de raadsgriffier met een verzoek om:

  • a.

   informatie;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • 2.

  Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het eerste lid stelt hij het afdelingshoofd daarvan in kennis. Het afdelingshoofd beslist.

 • 3.

  Een raadslid en/of raadsfractie wendt zich tot de raadsgriffier met een verzoek om bijstand.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de raadsgriffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de raadsgriffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de raadsgriffier het afdelingshoofd verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 3 Ambtelijke bijstand door een ambtenaar

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de raadsgriffier, via het afdelingshoofd, ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid en/of de raadsfractie niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   dit het werkbaar evenwicht als genoemd in artikel 6 verstoort;

  • d.

   de ambtenaar op grond van gewetensbezwaren daartoe niet bereid is. Dan is er sprake van een rechtspositioneel probleem dat binnen de ambtelijke organisatie door de gemeentesecretaris tot een oplossing dient te worden gebracht.

 • 2.

  De gemeentesecretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de gemeentesecretaris dit met redenen omkleed mee aan de raadsgriffier en aan het raadslid en/of de raadsfractie dat/die het verzoek heeft ingediend.

 • 4.

  Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de gemeentesecretaris wordt geweigerd kan de raadsgriffier of het betrokken raadslid en/of de raadsfractie het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek, doch uiterlijk binnen 30 dagen.

Artikel 4 Objectiviteit en onschendbaarheid

 • 1.

  Een ambtenaar verleent objectieve bijstand op basis van zijn deskundigheid en dient deze taak inhoud te geven volgens de normale gedragsnormen zoals een goed ambtenaar betaamt.

 • 2.

  Voor wat betreft de informatie die een ambtenaar geeft, de inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn die hij verzorgt of de overige bijstand die hij verleent, is hij, lid 1 in aanmerking genomen, onschendbaar.

Artikel 5 Oordeel over verleende ambtelijke bijstand

 • 1.

  Indien een raadslid en/of raadsfractie niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij/deze hiervan mededeling aan de gemeentesecretaris en de raadsgriffier. Daarnaast kan tevens de raadsgriffier hiervan mededeling doen aan de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de gemeentesecretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak, doch uiterlijk binnen 30 dagen.

Artikel 6 Beschikbare capaciteit voor verlenen van ambtelijke bijstand

 • 1.

  Indien de ambtenaar in een concrete situatie geen bijstand kan verlenen wegens verstoring van het werkbare evenwicht dient hij dit kenbaar te maken aan het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd draagt dan zorg voor een voor beide partijen bevredigende oplossing. Indien hij hiertoe geen mogelijkheid ziet of hiervoor onvoldoende middelen beschikbaar heeft, meldt hij dit aan de gemeentesecretaris en de raadsgriffier, die zorg dragen voor een voor beide partijen bevredigende oplossing.

 • 2.

  Het afdelingshoofd ziet toe op een werkbaar evenwicht tussen het aantal malen dat een beroep gedaan wordt op het verlenen van ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 2, derde lid, en de beschikbare capaciteit van de reguliere ambtelijke organisatie. Indien dit evenwicht structureel verstoord wordt, meldt hij dit aan de gemeentesecretaris en de raadsgriffier, die zorg dragen voor een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Artikel 7 Informatie over ingediende verzoeken om ambtelijke bijstand

De gemeentesecretaris verstrekt de desbetreffende portefeuillehouder in het college desgewenst informatie over ingediende verzoeken om ambtelijke bijstand.

Artikel 8 Informatie over verleende ambtelijke bijstand

Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid en/of de raadsfractie.

Artikel 9 Commissieleden niet-raadsleden

De in voorgaande artikelen geregelde ambtelijke bijstand geldt ook voor commissieleden die geen raadslid zijn.

Paragraaf 3: Slotbepalingen

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Oss 2011”

Artikel 11 Inwerkingtreding

Bekendmaking van deze voorschriften zal plaatsvinden in Oss Actueel d.d. 12 januari 2011,

waarna deze op 13 januari 2011 voor de nieuwe gemeente Oss in werking treden.

Artikel 12 Intrekking oude regelingen

De “Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Lith 2003” en de “Verordening ambtelijke bijstand” van de gemeente Oss van 12 februari 2004 worden ingetrokken.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 januari 2010.

De gemeenteraad voornoemd,

De raadsgriffier, De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker H.W.M. Klitsie.

Coll:

Bekend gemaakt d.d. 12 januari 2011

Bron: Oss Actueel

In werking getreden d.d. 13 januari 2011