Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Oss 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening outplacement gewezen wethouders gemeente Oss 2011
CiteertitelVerordening outplacement gewezen wethouders gemeente Oss 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet; artikel 147 van de Gemeentewet;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2011Onbekend

03-01-2011

Oss actueel, 12-01-2011

2010-96

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Oss 2011

 

 

 

Gemeenteraad

 

 

 

 

 

 

Onderwerp:

 

Volgnummer

 

Verordening outplacement gewezen wethouders 2011

 

Dienst/afdeling

Raadsgriffie

De raad van de gemeente Oss;

Gelet op de Wet samenvoeging gemeente Lith en Oss;

Gezien het voorstel van de stuurgroep Oss-Lith van 23 november 2010;

Gelet op de artikelen 28 en 29 van de Wet algemene regels herindeling en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende:

Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Oss 2011

ARTIKEL 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

 • 2.

  outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij de Nederlandse organisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

ARTIKEL 2 Toekenning outplacementfaciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 3.

  Eventuele reis- verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van de belanghebbende.

ARTIKEL 3 Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

ARTIKEL 4

Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze verordening niet of niet in redelijkheid voorziet, zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

ARTIKEL 5

Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Oss 2011".

 • 2.

  Bekendmaking van deze voorschriften zal plaatsvinden in Oss Actueel d.d. 12 januari 2011,

waarna deze op 13 januari 2011 voor de nieuwe gemeente Oss in werking treden.

3.De “Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Lith 2007” en de “Regeling outplacement gewezen wethouders Oss 1996” worden ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 januari 2011.

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker H.W.M. Klitsie.

Coll:

Bekend gemaakt d.d. 12 januari 2011

Bron: Oss Actueel

In werking getreden d.d. 13 januari 2011