Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening Vertrouwenscommissie inzake benoeming burgemeester gemeente Oss 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Vertrouwenscommissie inzake benoeming burgemeester gemeente Oss 2011
CiteertitelVerordening Vertrouwenscommissie inzake benoeming burgemeester gemeente Oss 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2011Onbekend

17-02-2011

Oss actueel 02-03-2011

2011-03

Tekst van de regeling

Intitulé

De gemeenteraad van Oss;

gelezen hebbende het voorstel van de raadsgriffier van 11 januari 2011;

gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur, Organisatie en Bedrijvigheid van 24 januari 2011;

gelet op de artikelen 61, 84, 86 en 147 van de Gemeentewet en de Handreiking benoemingsproces burgemeester van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van oktober 2007;

besluit:

vast te stellen de “Verordening Vertrouwenscommissie vervulling burgemeestersvacature in Oss; februari 2011”

artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;

 • 2.

  de commissaris: de Commissaris van de Koningin in Noord Brabant;

 • 3.

  de commissie: de Vertrouwenscommissie.

artikel 2. Instelling en taak

 • 1.

  De gemeenteraad stelt uit zijn midden een commissie samen die is belast met de beoordeling van kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente Oss;

 • 2.

  De Commissie heeft tot taak de geschiktheid van kandidaten voor het ambt van burgemeester van Oss te beoordelen en daarover een schriftelijk en gemotiveerd verslag uit te brengen aan de gemeenteraad en aan de commissaris. Het verslag wordt voorzien van een tweevoudige aanbeveling.

 • 3.

  De commissie voert daartoe gesprekken met de kandidaten die door de commissaris in beginsel geschikt worden geacht voor de benoeming.

 • 4.

  De commissie verschaft zich slechts door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten.

 • 5.

  De commissie brengt haar in het tweede lid bedoelde bevindingen uit op basis van de namen en eventuele verdere gegevens die de commissaris haar verstrekt en op basis van mondelinge en schriftelijke informatie die de door haar ontvangen kandidaten haar geven, zulks na weging van een en ander.

 • 6.

  Bij de beoordeling van de kandidaten laten de leden van de commissie zich leiden door de profielschets, zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld.

artikel 3. Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de voorzitters van alle fracties die deel uit maken van de gemeenteraad. Een fractie kan bepalen uit haar midden een ander lid dan de voorzitter voor te dragen als lid van de commissie.

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie is niet overdraagbaar. Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 4.

  De raadsgriffier fungeert als secretaris van de commissie en verleent, waar nodig, ambtelijke bijstand. Hij neemt als adviseur deel aan de beraadslagingen, doch heeft geen stemrecht.

 • 5a.

  Vanuit het college van burgemeester en wethouders wordt één wethouder in de gelegenheid gesteld aan de beraadslagingen van de commissie deel te nemen als adviseur; hij/zij is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

 • 5b.

  De gemeentesecretaris wordt in de gelegenheid gesteld aan de beraadslagingen van de commissie deel te nemen als adviseur; hij/zij is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

 • 6.

  De commissie kan besluiten te vergaderen zonder de in lid 5a en 5b genoemde adviseurs.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de commissie vervalt bij het verlies van het raadslidmaatschap. In dat geval blijft het bepaalde in artikel 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

artikel 4. Vergaderingen

 • 1.

  de vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 2 leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering ten minste 2 dagen tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, behoudens de situaties waarin sprake is of dient te zijn, van spoedberaad.

 • 4.

  De commissie vergadert niet als niet een meerderheid van het aantal leden aanwezig is, zijnde 6 van de 8 stemgerechtigde leden.

 • 5.

  Van de vergaderingen wordt een bondige weergave opgesteld, die niet openbaar wordt gemaakt.

 • 6.

  De commissie kan gebruik maken van externe deskundige ondersteuning in de voorbereiding op de sollicitatieprocedure.

 • 7.

  De commissie kan gebruik maken van externe deskundige ondersteuning voor het beoordelen van kandidaten ten aanzien van persoonskenmerken en bestuurstijlkenmerken.

artikel 5. Geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie, met inbegrip van de voorzitter, de secretaris en de adviseurs van de commissie, hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect als lid, voorzitter, secretaris of adviseur van de commissie, aan hen mondeling of schriftelijk ter kennis is gebracht.

 • 2.

  De commissie legt in elke vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding op omtrent de inhoud van stukken en omtrent het verhandelde tijdens de vergadering.

 • 3.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het eerste en tweede lid wordt voldaan.

 • 4.

  De commissie en haar leden verstrekken noch inzage in stukken, noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering, aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2.

 • 5.

  Noch de commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding, waartoe het tweede lid oproept, opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

artikel 6. Besluitvorming

 • 1.

  Het verslag en de bijbehorende aanbeveling, bedoeld in artikel 2, wordt vastgesteld bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij ieder lid van de commissie één stem heeft. De commissie streeft naar unanimiteit bij de besluitvorming.

 • 2.

  Het gevoel van de minderheid wordt desgewenst in het verslag gemeld.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen over het uit te brengen verslag wordt, als de commissie niet voltallig is, het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Staken de stemmen in een voltallige vergadering of is, bij een onvoltallige vergadering, uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in de volgende vergadering, dan worden geen opvattingen van de commissie, maar de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis gebracht van de gemeenteraad en de commissaris.

artikel 7. Ontbinding commissie

 • 1.

  De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag, volgende op de dag waarop aan de gemeenteraad is bekendgemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie draagt er samen met de secretaris zorg voor, dat op het in het eerste lid bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden die de commissie heeft opgemaakt, op last van burgemeester en wethouders onverwijld in verzegelde enveloppen en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de krachtens de wet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats. Hij draagt er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel.

 • 3.

  Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid, sub a. en sub b. van de Archiefwet gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor de periode van 75 jaren.

 • 4.

  De originele bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de commissaris of van de kandidaten, worden onmiddellijk aan dezen teruggezonden.

 • 5.

  Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

artikel 8. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de

commissie.

artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze verordening vervalt op de dag waarop de burgemeester is benoemd, behoudens het gestelde over de geheimhouding in artikel 5.

artikel 10. Citeertitel

1.Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening

1. Vertrouwenscommissie vervulling burgemeestersvacature in Oss,

1. februari 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2011

De gemeenteraad van Oss,

de raadsgriffier, de voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker H.W.M. Klitsie