Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oude IJsselstreek

BOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOude IJsselstreek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK
CiteertitelBomenverordening gemeente Oude IJsselstreek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBomenverordening, versie 2007, alfabetische bijzondere bomenlijst 2.pdf Bomenverordening, versie 2010, bijzondere bomenlijst.pdf Bomenverordening, wijziging 2 ivm Wabo, publicatie.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Bomenverordening Gemeente Oude IJsselstreek van 25 oktober 2007.

Het historisch overzicht van de regeling is niet compleet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010nieuwe regeling

22-06-2010

Gelderse Post, 30-06-2010

10int00612
04-01-200503-01-2008nieuwe regeling

03-01-2005

Gelderse Post, 12-01-2005

05int00138

Tekst van de regeling

Intitulé

BOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010, nr. 10int

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

 

gelet op artikel 2.2, lid 1 onder g van de Wabo,

 

besluit vast te stellen de

 

BOMENVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraagformulier: het aanvraagformulier is het door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen formulier “aanvraag kapvergunning”

 • b.

  bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente Oude IJsselstreek, vastgesteld op basis van artikel 1, vijfde lid van de Boswet

 • c.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning, vastgesteld op basis van artikel 1.1 Wabo

 • d.

  boom: een houtachtig, overblijvend gewas dat bestaat uit één of meerdere stammen die zich op zekere hoogte boven de grond vertakt respectievelijk vertakken

 • e.

  boomwaarde: het bedrag dat wordt bepaald op basis van de op dat moment algemeen geaccepteerde berekeningsmethode

 • f.

  bijzondere bomenlijst: een lijst van houtopstanden die is samengesteld aan de hand van door de gemeente opgestelde criteria voor bijzondere houtopstanden

 • g.

  dunning: velling, die uitsluitend als verzorgingsmaatregel ten gunste van de groei van de overblijvende houtopstand moet worden beschouwd. De houtopstand verliest hierbij zijn functie en vorm niet

 • h.

  hakhout: één of meer bomen of boomvormers die, na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen

 • i.

  houtopstand: één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van struweel of heg, een beplanting van bosplantsoen

 • j.

  houtwal: een voornamelijk uit hakhout bestaande, lintvormige houtopstand, meestal langs landbouwgrond

 • k.

  iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau)

 • l.

  Iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.), Scolytus multistriatis (Marsh) en Scolytus pygmaeus

 • m.

  kandelaberen: een ingrijpende snoeivorm, waarbij de hele kroon wordt teruggebracht tot een aantal “armen” (takstompen)

 • n.

  knotten: het bij knot- of leibomen tot op de oude snoeiplaats periodiek verwijderen van uitgelopen takhout als noodzakelijk onderhoud

 • o.

  landschapselementen: streekeigen houtopstanden buiten de bebouwde kom

  • een solitaire boom

  • een groep bomen

  • een struweel met of zonder bomen

  • een houtwal

  • een (hakhout)singel

  • (gerief)bosjes

  • laan- en wegbeplantingen

  • knotbomen(rijen)

  • begroeide steilranden

  • natuurlijke houtopslag in b.v. (zak)sloten

  • boomgaarden

  • inpassingsgroen van bedrijfsgebouwen op erven en randen van industriegebieden (vogelbosjes, struwelen, e.d.)

 • p.

  Monumentale Bomenlijst: een lijst van bomen die is samengesteld aan de hand van door de landelijke “Bomenstichting” opgestelde criteria

 • q.

  streekeigen houtopstanden: houtopstanden die bestaan uit soorten die van nature in onze regio thuishoren of die om cultuurhistorische reden een landschappelijk aanvaardbare groeiplek hebben

 • r.

  struweel: een begroeiing van inheemse struiken in het landschap

 • s.

  vellen: het kappen, rooien (met inbegrip van verplanten) en het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van een houtopstand tot gevolg heeft

 • t.

  vergunning: een door het college van burgemeester en wethouders afgegeven toestemming tot het, zo nodig onder voorwaarden, mogen vellen van een houtopstand

 • u.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2 Beperking toepassinggebied

 • 1.

  Deze verordening is niet van toepassing op:

  • a.

   wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden die bestaan uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;

  • b.

   fruitbomen en windschermen om boomgaarden;

  • c.

   fijnsparren en andere naaldbomen, c.q. conifeeropstanden, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in bijzonder bestemde terreinen;

  • d.

   kweekgoed, snij- en siergroen.

 • 2.

  Deze verordening is verder niet van toepassing op bossen en andere houtopstanden die deel uitmaken van bosbouwondernemingen (die als zodanig bij het Bosschap geregistreerd staan) en niet gelegen zijn binnen de bebouwde kom. Uitzondering hierop zijn houtopstanden die een zelfstandige eenheid vormen en kleiner zijn dan 1000 m2 of, als er sprake is van rijbeplanting, minder dan 20 bomen bevatten.

Artikel 3 Kapverbod

 • 1.

  Het is verboden om zonder vergunning van het bevoegd gezag een houtopstand te vellen of te laten vellen en te kandelaberen of te laten kandelaberen.

 • 2.

  Het verbod in lid 1 geldt niet voor bomen met een omtrek van de stam van minder dan 0,30 m. op 1,30 m. hoogte boven het maaiveld. Als een boom meerstammig is, is de omtrek van de dikste stam van doorslaggevende betekenis voor het vellen van de gehele boom.

 • 3.

  Het verbod in lid 1 geldt niet voor houtopstanden binnen de bebouwde kom, voor zover deze zich op particuliere grond bevinden, uitgezonderd:

  • a.

   houtopstanden die een zelfstandige eenheid vormen en een grotere oppervlakte beslaan dan 1000 m2;

  • b.

   bomen die zijn opgenomen in de lijst van Bijzondere Bomen of die zijn opgenomen in de Monumentale Bomenlijst.

 • 4.

  Het verbod in lid 1 geldt verder niet voor:

  • a.

   een houtopstand die moet worden geveld op basis van de Plantenziektewet of een aanschrijving op last van het bevoegd gezag;

  • b.

   een ondergeschikt restant van een houtopstand die door een storm of een andere calamiteit zodanig is beschadigd dat de houtopstand als verloren moet worden beschouwd;

  • c.

   het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud op voorwaarde van uitlopen;

  • d.

   het knotten als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten;

  • e.

   dunningen van houtopstanden.

  • f.

   een houtopstand die, na beoordeling van een bevoegd medewerker van de gemeente Oude IJsselstreek, door een slechte conditie of een andere reden letsel aan personen of schade aan roerende of onroerende zaken blijkt te kunnen veroorzaken.

 • 5.

  In afwijking van ter zake algemeen geldende regels en het gestelde in deze verordening kan het bevoegd gezag toestemming geven tot direct vellen, als er sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties.

Artikel 4 Aanvraag vergunning

[vervallen]

Artikel 5 Publicatie vergunningen

[vervallen]

Artikel 6 Weigeringsgronden

Het bevoegd gezag kan de vergunning weigeren op basis van één of meerdere van de hieronder genoemde waarden die de houtopstand vertegenwoordigen:

 • natuurwaarden

 • milieuwaarden

 • boomwaarde

 • landschappelijke waarden

 • cultuurhistorische waarden

 • beeldbepalende eigenschappen van de houtopstand

 • waarden voor recreatie en leefbaarheid

 • één of meerdere van de bovengenoemde waarden die de opstand in de toekomst gaat vertegenwoordigen

  of andere specifieke waarden of omstandigheden die hierboven niet genoemd zijn maar evengoed een gegronde reden zijn om de aanvraag te weigeren

Artikel 7 Vervaltermijn vergunningen

[vervallen]

Artikel 8 Vergunningvoorschriften

Het bevoegd gezag kan aan de vergunning voorschriften verbinden die in het belang zijn van de kwaliteit van de houtopstand, de beeldkwaliteit of andere waarden die verband houden met de houtopstand dan wel met het tijdstip van vellen en de veiligheid.

Artikel 9 Illegale velling en bedreiging

 • 1.

  Als een houtopstand waarop het verbod tot het vellen, zoals bedoeld in deze verordening, van toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond, dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen binnen een door het bevoegd gezag te stellen termijn.

 • 2.

  Als een houtopstand waarop het verbod tot het vellen, zoals bedoeld in deze verordening, van toepassing is, op enigerlei andere wijze teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond, dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen binnen een door het bevoegd gezag te stellen termijn.

 • 3.

  Als een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze verordening van toepassing is, in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen binnen een door het bevoegd gezag te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

 • 4.

  Bij het periodiek vellen van hakhout in het kader van regulier onderhoud, moet ervoor zorg gedragen worden dat de stobben opnieuw kunnen uitlopen. Bij sterfte van (een deel van) de houtopstand is er sprake van overtreding zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

 • 5.

  Aanwijzingen van daartoe aangewezen medewerkers van de gemeente, die het behoud van houtopstanden beogen, moeten worden opgevolgd.

 • 6.

  Aan de opgelegde verplichtingen als bedoeld in dit artikel kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

Artikel 10 Bestrijding van iepziekte

 • 1.

  Als zich op een terrein één of meer iepen bevinden die, naar het oordeel van het bevoegd gezag, kunnen bijdragen aan de verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien daartoe door het bevoegd gezag aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen termijn:

  • a.

   als de iepen in de grond staan, deze te vellen.

  • b.

   gevelde iepen te ontbasten en de bast te vernietigen.

  • c.

   de niet ontbaste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.

 • 2.

  Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op geheel ontbast iepenhout en op iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 centimeter.

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het onder lid 2 van dit artikel gestelde verbod.

 • 5.

  Voor het vellen van een zieke iep die vergunningplichtig is geldt hetgeen in deze verordening is geregeld ten aanzien van vergunningplichtige bomen.

Artikel 11 Bijzondere Bomen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bezitten een lijst van Bijzondere Bomen in particuliere tuinen. Op deze lijst zijn de houtopstanden vermeld die binnen de bebouwde kommen van de gemeente een bijzondere functie vervullen en die op niet openbaar terrein staan. Deze lijst bestaat uit een opsomming van beschermingswaardige houtopstanden, voorzien van een goed herkenbare omschrijving van de houtopstand, de standplaats, het kadastrale perceelsnummer, de eigenaar en/of zakelijke gerechtigde en de reden van registratie. De beschermingswaardigheid wordt bepaald op basis van de in bijlage 1 van deze verordening aangeven criteria.

 • 2.

  De lijst van Bijzondere Bomen wordt door burgemeester en wethouders minimaal éénmaal per 10 jaar vastgesteld.

Artikel 12 Bescherming houtopstanden

 • 1.

  Het is verboden om houtopstanden te beschadigden, te bekladden of te beplakken.

 • 2.

  Het is verboden om voorwerpen e.d. in of aan een houtopstand aan te brengen of anderszins te bevestigen.

Artikel 13 Boomwaarde

Voor het vaststellen van de hoogte van een schadebedrag bij tenietgaan of ernstig beschadigd raken van een houtopstand wordt de boomwaarde getaxeerd.

Artikel 14 Schadevergoeding

Als blijkt dat de gebruiker of eigenaar van een houtopstand als gevolg van een, op basis van artikel 3 en/of 8 van deze Bomenverordening genomen besluit, schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te komen, kan het bevoegd gezag hem, na beoordeling van de situatie en omstandigheden, op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toekennen.

Artikel 15 Strafbepalingen

Overtreding van het bij of krachtens artikel 3 en 12 van deze verordening bepaalde en de daarbij op grond van artikel 8 en 9 gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 16 Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de ambtenaren genoemd in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering en de bij besluit van het college dan wel burgemeester aan te wijzen dan wel aangewezen personen.

 • 2.

  Met de opsporing van de in deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn belast de ambtenaren genoemd in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de Wabo.

 • 2.

  De Bomenverordening Gemeente Oude IJsselstreek zoals vastgesteld d.d. 25 oktober 2007 wordt ingetrokken op de dag van de inwerkingtreding van de Wabo.

Artikel 18 Overgangsbepaling

De aanvragen voor kapvergunningen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze Bomenverordening, moeten worden behandeld overeenkomstig het gestelde in de Bomenverordening gemeente Oude IJsselstreek zoals vastgesteld d.d. 25 oktober 2007.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 22 juni 2010.

 

 

De griffier, De voorzitter,

 

 

 

J. van Urk J.P.M. Alberse