Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Mandaatregister gemeente Oudewater 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregister gemeente Oudewater 2015
CiteertitelMandaatregister gemeente Oudewater 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage 1, onderdeel f heeft terugwerkende kracht tot 1-1-2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen van de afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 231 Gemeentewet en de Organisatieregeling van de gemeente Woerden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-202023-05-201701-05-2020Deel 2, hoofdstuk 13

04-02-2020

gmb-2020-90593

17-03-202008-04-2020Deel I, Hoofdstuk 1, artikel 2

10-03-2020

gmb-2020-69599

07-12-201917-03-2020Deel 12, Hoofdstuk 12, art. 1

21-11-2019

gmb-2019-296615

15-05-201907-12-2019Deel 2 Hoofdstuk 7 art. 1 en 2

07-05-2019

gmb-2019-116871

03-04-201915-05-2019art. 1, Hoofdstuk 4 , deel 2

26-03-2019

gmb-2019-77534

22-11-201803-04-2019Deel 1, Hoofdstuk 1, art. 4 lid 1

03-11-2018

gmb-2018-248677

26-06-201822-11-2018Deel 2, hoofdstuk 10

19-06-2019

Gemeenteblad 2018, 133997

133997/2018
18-07-201726-06-2018Deel 2, hoofdstuk 11, art. 1 en art. 4

13-06-2017

Gemeenteblad 2017, 122429

122429/2017
14-01-201518-07-2017nieuwe regeling

16-12-2014

Elektronisch gemeenteblad 13 januari 2015

144

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregister gemeente Oudewater 2015

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oudewater,

Gelet op het feit dat de medewerkers van de gemeente Oudewater met ingang van 1 januari 2015 in dienst treden bij de gemeente Woerden en dat de gemeente Woerden vanaf 1 januari 2015 de werkzaamheden gaat uitvoeren voor het college van B&W en de burgemeester van Woerden en voor het college van B&W en de burgemeester van Oudewater;

Gelet op de artikelen van de afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 231 van

de Gemeentewet en de Organisatieregeling van de gemeente Woerden;

 

besluiten;

 • 1.

  het ‘Mandaatregister gemeente Oudewater 2015’ vast te stellen;

 • 2.

  dit besluit per 1 januari 2015 in werking te laten treden;

 • 3.

  de ‘Mandaatregeling 2013 gemeente Oudewater’ per 1 januari 2015 in te trekken.

 

DEEL 1 MANDAAT

H 1 MANDAATREGELING

Artikel 1 Samenwerking gemeenten Oudewater en Woerden

 • 1.

  Met ingang van 1 januari 2015 treden de medewerkers van de gemeente Oudewater in dienst van de gemeente Woerden. De medewerkers van de gemeente Woerden gaan vanaf die datum de werkzaamheden uitvoeren voor het college van B&W en de burgemeester van Woerden en voor het college van B&W en de burgemeester van Oudewater.

 • 2.

  De Organisatieregeling van de gemeente Woerden is met ingang van 1 januari 2015 van toepassingop de nieuwe organisatie.

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateren de directie, concerncontroller, teammanagers en programmamanagers van de gemeente Woerden om, binnen de grenzen van hun respectievelijke takenpakket en binnen de grenzen van de Dienstverleningsovereenkomst en de Uitvoeringsovereenkomst namens hen besluiten te nemen.

 • 2.

  Het mandaat omvat zowel het nemen van het besluit als de ondertekening daarvan.

 • 3.

  Het mandaat omvat eveneens de bevoegdheid om de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater te vertegenwoordigen in procedures waarbij deze als verweerder optreden in bezwaar en (hoger) beroep vanwege door hen genomen besluiten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 4.

  Het bepaalde in dit besluit met betrekking tot mandaat is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en met betrekking tot machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch eenprivaatrechtelijke rechtshandeling zijn (ex artikel 10:12 Awb).

 • 5.

  Het beheer van de programmabudgetten van Oudewater blijft een bevoegdheid van het college van B&W van de gemeente Oudewater. In de Budgetbeheerregeling 2015 van de gemeente Oudewater is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer van de budgetten.

 • 6.

  De manager van het team Juridische Zaken, Inkoop en Veiligheid is bevoegd om een beslissing op het bezwaar te nemen in die gevallen waarin de commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk of ongegrond te verklaren, tenzij:

  • 1.

   deze teammanager zelf het besluit heeft genomen waartegen het bezwaar zich richt;

  • 2.

   de commissie in haar advies andere aanbevelingen doet dan over gegrondheid en ontvankelijkheid;

  • 3.

   het bezwaar zich richt tegen een door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester genomen besluit.

Artikel 3 Volmacht

De burgemeester verleent de directie, concerncontroller, teammanagers en programmamanagers de volmacht om de gemeente Oudewater binnen de grenzen van hun respectievelijke takenpakket in en buiten rechte te vertegenwoordigen, als bedoeld in artikel 171 van de Gemeentewet.

Artikel 4 Uitzonderingen

1.Het mandaat als bedoeld in artikel 2 en de machtiging als bedoeld in artikel 3 heeft, onverminderd artikel 10:3 van de Awb, geen betrekking op:

 • a.

  besluiten die ingrijpende gevolgen voor de gemeente Oudewater hebben;

 • b.

  besluiten als bedoeld in artikel 160, tweede lid, van de Gemeentewet (deelneming privaatrechtelijke rechtspersoon);

 • c.

  besluiten als bedoeld in artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet (inlichtingen aan de raad over uitoefening bevoegdheden);

 • d.

  besluiten als bedoeld in artikelen 151b (veiligheidsrisicogebied), 154a (bestuurlijke ophouding), 172 (handhaving openbare orde), 173 (opperbevel bij brand), 174a (sluiten woning), 175 (noodbevel), 176 (noodverordening), 176a (bestuurlijke ophouding) van de Gemeentewet;

 • e.

  besluiten tot het vaststellen van beleidsregels (als bedoeld in artikel 1:3 Awb), algemeenverbindende voorschriften en bestuurlijke convenanten;

 • f.

  besluiten tot aanwijzing van opsporingsambtenaren en toezichthouders;

 • g.

  besluiten van het college van B&W of van de burgemeester van Oudewater, die zijn uitgezonderd van mandaat, zijn in ieder geval:

Bevoegdheden burgemeester:

 • -

  evenementenvergunningen in Oudewater voor evenementen die op basis van de risicoscan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) vallen in de risicoklasse B en C;

 • -

  ontheffingen sluitingsuur op grond van de APV;

 • -

  opleggen gebiedsontzegging en opleggen tijdelijk huisverbod.

   

Bevoegdheden college:

 • -

  de beslissing op een bezwaarschrift behandeld door de bezwaarschriftencommissie van Oudewater;

 • -

  het schriftelijk ontzeggen van de toegang tot gemeentelijke locaties;

 • -

  het intrekken van een opgelegd toegangsverbod;

 • -

  het beslissen over het instellen van een civielrechtelijke procedure dan wel beroep in een bestuursrechtelijke procedure;

 • -

  het beslissen over alternatieve vormen van geschillenbeslechting;

 • -

  bestuursdwang en dwangsombeschikkingen en aanschrijvingen;

 • -

  preventieve bestuursdwang en dwangsomaanschrijvingen;

 • -

  het verkopen, verhuren en in gebruik geven van gemeentegrond binnen het bestaande beleid;

 • -

  het bepalen van een andere dag voor de weekmarkt;

 • -

  buitenplanse ontheffing van ruimtelijke plannen (procedure projectbesluit Wro) met dien verstande dat de raad bij instemming vooraf met het betreffende project moet instemmen

 • -

  toekennen van straatnamen;

 • -

  toestemming voor het al dan niet laten opstijgen van een luchtballon na een melding.

Artikel 5 Ondermandaat

 • 1.

  Teammanagers mogen hun bevoegdheden, als bedoeld in artikel 2 en 3, binnen hun team aan ondergeschikten ondermandateren.

 • 2.

  Voor dit ondermandaat gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   ondermandaten treden alleen in werking indien zij in het Mandaatregister van de gemeente Woerden zijn opgenomen;

  • b.

   een ondermandaat wordt bekendgemaakt op de wijze als bedoeld in artikel 3:42 Awb;

  • c.

   het doormandateren van een ondermandaat is niet toegestaan.

 • 3.

  De volgende besluiten mogen niet in ondermandaat worden genomen:

  • a.

   het afdoen van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb;

  • b.

   het besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete;

  • c.

   de beslissing op bezwaar

Artikel 6 Voorwaarden

1.De uitoefening van (onder)gemandateerde bevoegdheden en verleende machtigingen geschiedt binnen de grenzen van de in de Organisatieregeling van de gemeente Woerden vastgestelde taken en met inachtneming van het geldend recht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

2.Het nemen van besluiten over en het ondertekenen van stukken die financiële gevolgen hebben, geschiedt overeenkomstig de geldende Budgetregeling en alleen voor zover daarvoor in een vastgestelde begroting financiële middelen beschikbaar zijn.

3.De (onder)gemandateerden en de gemachtigden stellen de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de portefeuillehouder en/of hun leidinggevende in kennis van te nemen besluiten en te verrichten handelingen, als zij mogen aannemen dat het verstrekken van informatie daarover gewenst is.

4.Het besluit om een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten geschiedt op basis van een schriftelijk voorstel aan de gemandateerde. Dit besluit wordt inclusief het voorafgaande voorstelin het archief opgenomen.

Artikel 7 Vervanging

De teammanager wordt bij afwezigheid vervangen door een collega-teammanager. De teammanagers spreken onderling af wie vervangt voor welke onderwerpen.

Artikel 8 Hiërarchie

1.Het aan een bepaalde functionaris verleende mandaat wordt eveneens geacht te zijn verleend aan de betrokken hiërarchisch hogere functionarissen.

2.De mandaatverlening laat de hiërarchische zeggenschapsverhoudingen binnen de organisatie onverlet. Leidinggevenden kunnen instructies en aanwijzingen geven voor de uitoefening van het mandaat, mits zij blijven binnen de grenzen van het mandaat en de eventueel door de mandaatgever gegeven instructies als bedoeld in art. 10:6 Awb.

Artikel 9 Mandaat en de hiërarchische lijn

1.Indien de functionaris aan wie een bevoegdheid is gemandateerd in een concreet geval vanwege de omstandigheden en/of zijn positie van deze bevoegdheid geen gebruik mag of wenst te maken, legt hij de besluitvorming aan de hiërarchisch hogere functionaris voor.

2.De besluitvorming wordt aan het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan voorgelegd voor zover de in het vorige lid bedoelde verhinderende omstandigheden zich ten aanzien van alle hiërarchisch hogere functionarissen voordoen.

H 2 MANDAAT DIRECTIE

Artikel 1 Algemeen

Onverminderd de in hoofdstuk 1 aan haar verleende bevoegdheden is de directie in ieder geval bevoegd tot het nemen van besluiten en het verrichten van (rechts)handelingen, zoals in dit hoofdstuk vermeld.

Artikel 2 Ondermandaat directiebevoegdheden

 • 1.

  De directie mag haar bevoegdheden ondermandateren.

 • 2.

  Voor dit ondermandaat gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   ondermandaten treden alleen in werking indien zij in het Mandaatregister van de gemeente Woerden zijn opgenomen;

  • b.

   een ondermandaat wordt bekendgemaakt op de wijze als bedoeld in artikel 3:42 Awb;

  • c.

   het doormandateren van een ondermandaat is niet toegestaan.

 • 3.

  De volgende besluiten mogen niet in ondermandaat worden genomen:

  • a.

   het afdoen van klachten als bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk;

  • b.

   het benoemen van een teammanager.

Artikel 3 Klachten

Het behandelen van een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Awb gericht tegen een teammanager.

Artikel 4 Financiële bevoegdheden

 • 1.

  Het vaststellen van de teamplannen.

 • 2.

  Vaststellen uitwerkingen van de (sector)producten in functieclassificaties.

H 3 MANDAAT HEFFINGS- EN INVORDERINGSAMBTENAAR

Het college van B&W van Oudewater heeft bij aparte besluiten van 16 december 2014 functionarissen binnen de gemeente Woerden aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar voor de gemeente Oudewater en de gemeente Woerden.

§ 1 Mandaten van de Heffingsambtenaar

Artikel 1 Algemeen

1.Het mandaat wordt gegeven met inachtneming van artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, en het aanwijsbesluit voor de verzending of uitreiking van aanslagbiljetten.

2.Teammanagers mogen hun bevoegdheden binnen hun afdeling aan ondergeschikten ondermandateren.

 • 3.

  Voor dit ondermandaat gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   ondermandaten treden alleen in werking indien zij in het Mandaatregister van de gemeente Woerden zijn opgenomen;

 • b.

  een ondermandaat wordt bekendgemaakt op de wijze als bedoeld in artikel 3:42 Awb;

 • c.

  het doormandateren van een ondermandaat is niet toegestaan.

Artikel 2 Mandaat teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en KlantContact Centrum

1.Vaststellen en verzenden van nota's inzake leges genoemd in de tarieventabel behorende bijde legesverordening.

2.Optreden als ambtenaar, jegens wie mede de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet gelden, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten die zijn ondergebracht in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

Artikel 3 Mandaat teammanager Financiën

1.Vaststellen en verzenden van aanslagen en nota's conform de vigerende belastingverordening inzake aanslagen precariobelasting, nota's lijkbezorgingsrechten, nota's marktgelden, nota's

havengelden, nota's reinigingsrechten, nota's leges, nota's recognities.

2.Optreden als ambtenaar, jegens wie mede de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet gelden, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten die zijn ondergebracht in de geldende verordeningen.

Artikel 4 Mandaat overige teammanagers

 • 1.

  Vaststellen van nota's conform de geldende belastingverordeningen.

 • 2.

  Optreden als ambtenaar, jegens wie mede de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet gelden, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten die zijn ondergebracht in de geldende belastingverordeningen.

§ 2 Mandaten van de Invorderingsambtenaar

Artikel 6 Mandaat team Wijkonderhoud

De medewerker B toezicht:

Optreden als invorderingsambtenaar ten aanzien van markt- en havengelden, met uitzondering van de kwijtschelding daarvan.

Artikel 7 Mandaat team Klant Contact Centrum

De teammanager B en medewerker publieke dienstverlening B en C belast met Burgerservice:

Optreden als invorderingsambtenaar.

Artikel 8 Mandaat team Financiën

De beleidsadviseur B en ondersteunend medewerker B belast met invordering:

Optreden als invorderingsambtenaar.

DEEL 2 EXTERNE EN BIJZONDERE MANDATEN

H 1 MANDAAT WONINGBOUWVERENIGING

Artikel 1 Extern Mandaat Woningbouwvereniging Oudewater

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert de directeur van de Woningbouwvereniging Oudewater om namens hen te beslissen op: aanvragen om een huisvestingsvergunning; inschrijvingen als woningzoekende; het aanbodsysteem toewijzing huurwoningen van de geldende Huisvestingsverordening; het in ontvangst nemen van een melding leegstand; het toewijzen van een koopwoning; het onttrekken, samenvoegen en omzetten van woonruimte, vrijstelling onttrekken woonruimte en intrekken onttrekkingvergunning; splitsing appartementsrechten en intrekking daarvan.

 • 2.

  Het mandaat omvat zowel het besluit als de ondertekening daarvan.

 • 3.

  Het mandaat omvat de bevoegdheid om het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater te vertegenwoordigen in procedures waarbij deze als verweerder optreden in bezwaar en (hoger) beroep vanwege door hen genomen besluiten als bedoeld in de Algemene wet Bestuursrecht.

H 2 ONDERTEKENINGSMANDAAT HUISVERBOD OFFICIER VAN JUSTITIE

Artikel 1 Extern mandaat

De hulpofficier van justitie belast met de uitvoering van het huisverbod:

 • 1.

  ondertekeningsmandaat (namens de burgemeester van Oudewater) voor het opleggen van een huisverbod als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Wet tijdelijk huisverbod

 • 2.

  aan dit ondertekeningsmandaat zijn de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   mandatering aan andere functionarissen of verdere ondermandatering is niet toegestaan en

dient dan ook uitdrukkelijk te worden uitgesloten;

b.van het mandaat mag slechts gebruik gemaakt worden nadat de burgemeester hierover vooraf

is geïnformeerd door de hulpofficier van justitie en heeft ingestemd met het huisverbod;

c.dit mandaat geldt uitsluitend voor huisverboden geredigeerd conform een door de

burgemeester vastgesteld standaard concept beschikking;

d.een ter uitvoering van dit mandaat opgemaakt stuk wordt in de enkelvoudvorm geredigeerd en

als volgt ondertekend:

De burgemeester van Oudewater,

namens deze,

(functie)

(handtekening)

(naam)

e.de ondertekening geschiedt door de functionaris die het mandaat heeft; ondertekening per

order of bij afwezigheid is daarom niet toegestaan;

f.de ondertekening van een ter uitvoering van dit mandaat opgemaakt stuk geschiedt schriftelijk

en niet door het plaatsen van een handtekeningstempel of elektronische handtekening;

 • 3.

  machtiging om de volgende handelingen namens de burgemeester te verrichten:

  • a.

   ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens wordt besloten

over het opleggen van een tijdelijk huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg;

b.in een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift kan worden

gesteld, het huisverbod - met inachtneming van het hierboven in artikel II lid 2 bepaalde -

mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon;

c.het mededelen van het huisverbod en de consequenties van het niet-naleven aan de

huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies of hulpverlening en,

ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan, aan bureau Jeugdzorg

d.het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat deze hiertoe

de wens te kennen heeft gegeven.

H 3 MANDAAT OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Oudewater;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater;

 • c.

  dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 19 van de

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht;

d.directeur: de directeur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 27 van de

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht;

 • e.

  gemeente: de gemeente Oudewater;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders dan

wel de burgemeester besluiten, in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht te nemen;

g.machtiging: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders

dan wel de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een

privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

h.omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst regio Utrecht, bedoeld in artikel 2

van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht;

i.overleg/afstemming: overleg of afstemming vindt in beginsel plaats met de regievoerder

(contactpersoon) van de gemeente. In voorkomende gevallen wordt (tevens) de betrokken

gemeentelijke afdeling dan wel de betrokken wethouder of de burgemeester ingelicht.

j.risicovolle situatie: een situatie waarbij sprake is van een vergunningplichtige inrichting, een of

meerdere gevaarlijke stoffen, een bodembedreigende situatie of vuurwerk;

k.volmacht: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders dan

wel de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  Aan de directeur wordt mandaat verleend tot het uitoefenen van bevoegdheden, overeenkomstig het Mandaatbesluit van de gemeente Oudewater d.d. 2 juli 2013, voor zover de daarin vermelde bevoegdheden verband houden met de uitvoering van de overeengekomen taken bij of krachtens de dienstverleningsovereenkomst.

 • 2.

  De in het Mandaatbesluit vermelde bevoegdheden vloeien voort uit de bij of krachtens de volgende en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen: deAlgemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet, de Monumentenwet 1988, de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb), de Wet geluidhinder (Wgh), de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Woningwet (Ww), de Wetalgemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Waterwet, de Drank- en Horecawet (DHW), de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Lozingenbesluit bodembescherming (Lbb), het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Vuurwerkbesluit, de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente (APV) en de overige uit de hiervoor genoemde wetten voortvloeiende uitvoeringsregelgeving en gemeentelijke verordeningen.

Artikel 3 Algemene beperkingen mandaat

Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht blijft de uitoefening van een bevoegdheid voorbehouden aan het college of de burgemeester indien:

 • a.

  het besluit het vaststellen van beleidsregels betreft in de zin van artikel 1:3, vierde lid, Awb;

 • b.

  het een beslissing op een bezwaarschrift betreft;

 • c.

  het een besluit betreft waaruit financiële consequenties voortvloeien die niet in de begrotingzijn voorzien.

Artikel 4 Kaders uitoefening bevoegdheden

1.De directeur hanteert bij de uitoefening van de opgedragen bevoegdheden het beleid van de burgemeester en het college alsmede de door de gemeenteraad van de gemeente vastgestelde kaders.

2.Indien de directeur in afwijking van het bepaalde in het eerste lid wenst te besluiten, treedt hij hierover in overleg met de burgemeester of het college.

Artikel 5 Informatie, afschriften en voorafgaand overleg

1.De directeur informeert de burgemeester en het college bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

2.De directeur zendt afschriften aan de gemeente van relevante correspondentie met betrekking tot de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden.

3.De directeur verschaft, voorafgaand aan de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, alle benodigde informatie en voert tevens overleg met de burgemeester of het

college indien:

a.de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voor de burgemeester of het college naarverwachting politieke en/of maatschappelijke gevolgen kan hebben;

b.een besluit tot consequentie kan hebben dat de gemeente aansprakelijk zal worden gesteld ofanderszins aangesproken zal worden;

c.het een besluit betreft waaruit onvoorziene financiële of andere consequenties voortvloeien die tot overschrijding kunnen leiden van beschikbare budgetten of begrotingsposten;

d.de burgemeester of het college de wens daartoe kenbaar hebben gemaakt.

Artikel 6 Ondermandaat

1.De directeur kan de bevoegdheden, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage, in ondermandaat opdragen aan personen die onder zijn/haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

2.De artikelen 3, 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat.

Artikel 7 Machtiging en volmacht

1.Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing en in verband met de activiteiten waarvoor mandaat wordt verleend, met mandaat

gelijkgesteld:

 • a.

  de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, en

 • b.

  de machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

2.Voor zover van toepassing wordt ondermandaat, als bedoeld in artikel 6, gelijk gesteld aan ondervolmacht en ondermachtiging.

Artikel 8 Ondertekening

1.Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in de artikelen 2 en 6 luidt de ondertekening:

"namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater" c.q. "namens de

burgemeester van de gemeente Oudewater", gevolgd door de handtekening, naam en functie van

de (onder)gemandateerde.

2.Indien het bestuursorgaan zelf het besluit heeft genomen, luidt de ondertekening, krachtens

ondertekeningsmandaat:

"overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater genomen

besluit d.d. (datum)," c.q. "overeenkomstig het door de burgemeester van de gemeente Oudewater

genomen besluit d.d. (datum),", gevolgd door de handtekening, naam en functie van de

(onder)gemandateerde.

3.Indien gebruik wordt gemaakt van volmacht en machtiging overeenkomstig artikel 7, luidt de

ondertekening:

"namens de gemeente Oudewater", gevolgd door de handtekening, naam en functie van de(onder)gemandateerde.

Artikel 9 Slotbepalingen

1.Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2015.

H 4 MANDAAT VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

De gemeentelijke taken op het gebied van de brandweerzorg zijn op grond van de Wet Veiligheidsregio’s overgedragen aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU is een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Aangezien de wetgever zelf de overdracht van bevoegdheden heeft vastgelegd, ligt hier geen mandaatbesluit aan ten grondslag. De VRU behartigt de belangen van de gemeente Oudewater op de volgende terreinen: a. de brandweerzorg, b. de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing en d. de meldkamer.

Artikel 1 Extern mandaat

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert de directeur van de Veiligheidsregio Utrecht voor het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Awb en 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht belast met het toezicht op de naleving van de volgende voorschriften:

  • -

   de Woningwet, inclusief Bouwbesluit, de Regeling Bouwbesluit en de Bouwverordening;

  • -

   het Vuurwerkbesluit als bedoeld in de Wet milieubeheer;

  • -

   de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover deze betrekking heeft op de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d. van die wet;

  • -

   het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen als bedoeld in artikel 3 lid 3 Wet veiligheidsregio’s.

  •  

 • 2.

  Het mandaat geldt voor zover het de medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht betreft die belast zijn met het toezicht houden op de brandveiligheidregelgeving.

 • 3.

  Ondermandaat is niet toegestaan.

H 5 MANDAAT WEGSLEEPREGELING AAN lOGICKS BERGING b.v.

Artikel 1 Uitvoering wegsleepregeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert medewerkers van Logicks Berging B.V. te Apeldoorn (met depot in Nieuwegein) om alle handelingen te verrichten in verband met het takelen, wegslepen, bewaren en teruggeven van voertuigen in het kader van de Wegsleepverordening gemeente Oudewater, nadat door een bevoegde ambtenaar van de gemeente Woerden of de politie Midden Nederland, opdracht is gegeven aan de berger.

H 6 MANDAAT SCHULDHULPVERLENING PLANGROEP/FERMWERK

Artikel 1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Het college van B&W van Oudewater verleent, ter uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening mandaat aan Plangroep/Fermwerk en de door Plangroep/Fermwerk tewerkgestelde schuldhulpverleners.

H 7 MANDAAT URGENTIEVERLENING

Artikel 1 Extern mandaat Stichting Urgentieverlening West-Utrecht

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert het bestuur van de Stichting Urgentieverlening West-Utrecht te besluiten aangaande het al dan niet verlenen van een urgentieverklaring en het vaststellen en afwijken van een zoekprofiel als bedoeld in de geldende Regionale Huisvestingsverordening.

 • 2.

  Het mandaat omvat zowel het nemen van het besluit als de ondertekening daarvan.

 • 3.

  Ondermandaat is, voor zover het betreft de ondertekening van de in het eerste lid bedoelde besluiten, toegestaan en wordt geacht te worden verleend aan de voorzitter van de urgentiecommissie.

 • 4.

  Het mandaat omvat de bevoegdheid om het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater te vertegenwoordigen in procedures waarbij deze als verweerder optreedt in bezwaar vanwege door haar genomen besluiten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5.

  Ondermandaat is, voor zover het betreft de in het vierde lid bedoelde vertegenwoordiging in procedures in bezwaar, toegestaan en wordt geacht te worden verleend aan het Vierde Huis.

   

Artikel 2 Mandaat toepassen hardheidsclausule

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert de teammanager Beleid & Projecten om:

 • a.

  de hardheidsclausule als bedoeld in de geldende Regionale Huisvestingsverordening toe te passen;

 • b.

  bij toepassing van sub a, een zoekprofiel als bedoeld in de geldende Regionale Huisvestingsverordening, vast te stellen.

 • 2.

  Het mandaat omvat zowel het nemen van het besluit als de ondertekening daarvan.

 • 3.

  Ondermandaat is niet toegestaan.

H 8 MANDAAT REGIONAAL BUREAU LEERPLICHT/RMC UTRECHT NOORDWEST 2013

Artikel 1 Extern mandaat

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Utrecht Noordwest voor het nemen van besluiten binnen de kaders van de wettelijke taken, die door het Regionaal Bureau Leerplicht van de gemeente Woerden worden uitgevoerd.

 

H 9 MANDAAT FERM WERK

Artikel 1 Mandaat

1. Het college van B&W van Oudewater verleent mandaat aan de bestuursorganen van Ferm Werk tot het uitoefenen van de bevoegdheden, overeenkomstig artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk d.d. 27 maart 2014, voor zover de bevoegdheden verband houden met de uitvoering van de overeengekomen basisdienstverlening en de eventueel overeengekomen aanvullende dienstverlening.

2.Het mandaat omvat het, namens het college van B&W van Oudewater, nemen van besluiten ter uitvoering van de basisdienstverlening op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de Participatiewet. De op basis van deze wetten en regelingen te verstrekken uitkeringen vallen onder de taken van Ferm Werk.

3. Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid om bezwaarschriften tegen gemandateerde besluiten op het gebied van de basisdienstverlening en eventuele aanvullende dienstverlening te laten behandelen door de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften van de gemeente Woerden.

 

Artikel 2 Kaders uitoefening bevoegdheden

1. De bestuursorganen van Ferm Werk hanteren als kader bij de uitoefening van de opgedragen bevoegdheden het jaarlijks door de deelnemers vastgestelde strategisch beleid, zoals aangegeven in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling.

 

Artikel 3 Informatie

1. De voortgang van de realisatie koppelt het dagelijks bestuur per kwartaal op hoofdlijnen terug aan het algemeen bestuur.

 

H 10 MANDAAT Stichting Stadsteam Oudewater

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van Oudewater verleent mandaat aan de medewerkers van de Stichting Stadsteam Oudewater tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van het Sociaal Domein, in het bijzonder ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

 • 2.

   Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid om bezwaarschriften tegen gemandateerde besluiten op het gebied van het Sociaal Domein te laten behandelen door de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften van de gemeente Woerden.

 • 3.

  De gemandateerde medewerkers stemmen, conform de verplichting uit de Algemene wet bestuursrecht, individueel in met het mandaat door het ondertekenen van een overeenkomst met de mandaatgever.

Artikel 2 Kaders uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  De medewerkers van het Stadsteam Oudewater hanteren bij de uitoefening van de opgedragen werkzaamheden het op dat moment geldende beleid van het college van Oudewater alsmede de door de gemeenteraad van de gemeente vastgestelde kaders, zoals vastgelegd in het geldende beleidsplan en de geldende verordeningen.

 • 2.

  Indien een medewerker in afwijking van het bepaalde in het eerste lid wenst te besluiten, treedt hij hierover vooraf in overleg met het college van burgemeester en wethouders Oudewater.

Artikel 3 Informatie, afschriften en voorafgaand overleg

 • 1.

  De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

 • 2.

  De medewerkers informeren op eigen initiatief het college over (politiek) gevoelige zaken of in geval van bijzondere omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 • 3.

  De medewerkers zenden, met inachtneming van de geldende regels op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zo nodig informatie aan de gemeente van relevante correspondentie met betrekking tot de uitoefening van de gemandateerde werkzaamheden.

 • 4.

  De medewerkers verschaffen, voorafgaand aan de uitoefening van de werkzaamheden bedoeld in artikel 1 alle benodigde informatie en voeren tevens overleg met het college indien:

  • a.

   de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voor het college naar verwachting politieke en/of maatschappelijke gevolgen kan hebben;

  • b.

   een besluit tot consequentie kan hebben dat de gemeente aansprakelijk zal worden gesteld of anderszins aangesproken zal worden;

  • c.

   het een besluit betreft waaruit onvoorziene financiële of andere consequenties voortvloeien die tot overschrijding kunnen leiden van beschikbare budgetten of begrotingsposten, voor zover de aanvraag via het Stadsteam heeft plaatsgevonden;

  • d.

   het college de wens daartoe kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 4 Ondertekening

Een ter uitvoering van dit mandaat opgemaakt stuk wordt op briefpapier van de gemeente Oudewater in meervoudsvorm geredigeerd en als volgt ondertekend:

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders,

 

(naam) …. (functie) bijvoorbeeld: Consulent Stadsteam Oudewater

 

 

De ondertekening van een ter uitvoering van dit mandaat opgemaakt stuk geschiedt schriftelijk, dan wel met de passage:

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Hoofdstuk 11 Mandaat Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verleent mandaat aan de medewerkers van SAVE (in het primair proces) van de gecertificeerde Stichting Samen Veilig Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht aan de Tiberdreef 8 (3561 GG) tot het indienen van een verzoek bij de rechtbank op grond van artikel 6.1.8 van de Jeugdwet om machtiging te verlenen om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven in het vrijwillig kader en tot het voorbereiden van en de vertegenwoordiging in (civiele) procedures bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders verleent mandaat aan de medewerkers van SAVE (in het primair proces) van de Stichting Samen Veilig Midden-Nederland tot het beoordelen en indienen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming, als bedoeld in artikel 2.4 lid 1 van de jeugdwet.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft toestemming aan de gecertificeerde Stichting Samen Veilig Midden Nederland om ten aanzien van het nemen van de besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid ondermandaat te verlenen aan de volgende drie gecertificeerde instellingen: Stichting William Schrikker Groep (WSG), Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming (SGJb) en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R).

Artikel 2 Kaders uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  De medewerkers hanteren bij de uitoefening van de opgedragen werkzaamheden het beleid van het college van Oudewater alsmede door de gemeenteraad vastgestelde kaders.

 • 2.

  Indien een medewerker in afwijking van het bepaalde in het eerste lid wenst te besluiten, treedt hij hierover in overleg met het college.

Artikel 3 Informatie, afschriften en voorafgaand overleg

 • 1.

  De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

 • 2.

  De medewerkers informeren op eigen initiatief het college over (politiek) gevoelige zaken of in geval van bijzondere omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 • 3.

  De medewerkers zenden, met inachtneming van de geldende regels op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zo nodig informatie aan de gemeente van relevante correspondentie met betrekking tot de uitoefening van de gemandateerde werkzaamheden.

 • 4.

  De medewerkers verschaffen, voorafgaand aan de uitoefening van de werkzaamheden bedoeld in artikel 1 alle benodigde informatie en voeren tevens overleg met het college indien:

  • a.

   de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voor het college naar verwachting politieke en/of maatschappelijke gevolgen kan hebben;

  • b.

   een besluit tot consequentie kan hebben dat de gemeente aansprakelijk zal worden gesteld of anderszins aangesproken zal worden;

  • c.

   het een besluit betreft waaruit onvoorziene financiële of andere consequenties voortvloeien die tot overschrijding kunnen leiden van beschikbare budgetten of begrotingsposten, voor zover de aanvraag via het Stadsteam heeft plaatsgevonden;

  • d.

   het college de wens daartoe kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 4 Ondertekening

Een ter uitvoering van dit mandaat opgemaakt stuk wordt op briefpapier van de gemeente Oudewater in meervoudvorm geredigeerd en als volgt ondertekend:

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders,

 

 

(naam) …. (functie) bijvoorbeeld: Consulent Stadsteam Oudewater

 

 

De ondertekening van een ter uitvoering van dit mandaat opgemaakt stuk geschiedt schriftelijk, dan wel met de passage:

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Hoofdstuk 12 Extern mandaat Khonraad

Artikel 1  

De burgemeester mandateert de medewerkers van Khonraad Software Engineering B.V. voor het uitvoeren van de hoorplicht ex artikel 7, lid 1, sub 3 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Hoofdstuk 13 Extern mandaat- en aanwijzingsbesluit DPG GGDrU 2017

Artikel 1 Mandaat en aanwijzing

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater verleent mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van de besluiten als bedoeld in de bijlage 1 bij dit mandaatbesluit (zie onderaan).

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater wijst de Directeur Publieke Gezondheid aan als toezichthouder als bedoeld in de artikelen 1.61, eerste lid en 2.19, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Artikel 2 Schakelbepaling

Onder de verlening van het mandaat als bedoeld in artikel 1 wordt mede verstaan:

 • a.

  Ondermandaat voor het nemen en ondertekenen van besluiten aan medewerkers van de GGDrU is toegestaan;

 • b.

  Het voorbereiden van de besluiten als bedoeld in artikel 1;

 • c.

  Het doen uitvoeren van de besluiten als bedoeld in artikel 1, met in begrip van het verrichten van alle feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen die daartoe strekken.

Artikel 3 Uitgezonderde besluiten en beslissingen

1. Van de mandaatverlening als bedoeld in artikel 1 zijn uitgesloten de bevoegdheden tot het nemen van de navolgende besluiten en beslissingen:

 • a.

  Het verlenen van een ondermandaat voor de bevoegdheid tot het aanwijzen van een persoon als toezichthouder;

 • b.

  Het verlenen van een ondermandaat voor de bevoegdheid tot het aanwijzen van een andere door de wet genoemde functionaris als bedoeld in artikel 1 sub a tot en met c;

 • c.

  Het nemen van een besluit op bezwaar gericht tegen een primair besluit als bedoeld in artikel 1;

 • d.

  Het behandelen van beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen bij de bestuursrechter tegen primaire besluiten en besluiten op bezwaar en hoger beroepsprocedures gericht tegen uitspraken van de rechtbank.

2. Onder de uitsluitingsgronden als bedoeld in het eerste lid onder c en d valt niet het verlenen van ondersteuning ten behoeve van de voorbereiding van het nemen van een besluit op bezwaar respectievelijk van de behandeling van het beroep en hoger beroep en van de voorlopige voorziening.

Artikel 4 Instructies

 • 1.

  Ten aanzien van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden verleent het college van burgemeester en wethouders uitsluitend schriftelijke instructies, tenzij sprake is van een spoedeisend geval.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stemt zijn schriftelijke instructies als bedoeld in het eerste lid vooraf af met de Directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU.

Artikel 5 Aanwijzing

Bij de uitoefening van een bevoegdheid tot het aanwijzen van een persoon als toezichthouder of een andere door de wet genoemde functionaris maakt de Directeur Publieke Gezondheid gebruik van de het model aanwijzingsbesluit als bedoeld in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 6 Uitvoering van het mandaat

Het algemeen bestuur stemt schriftelijk in met de verlening van dit mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid door kennisgeving daarvan aan het college van burgemeester en wethouders voordat de Directeur Publieke Gezondheid het mandaat uitvoert dan wel doet uitvoeren.

Artikel 7 Wijze van ondertekening

Een op grond van dit mandaat genomen besluit wordt door de gemandateerde ondertekend met de vermelding "Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, namens het college drs. N.A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGDrU".

Artikel 8 Aanduiding

Dit besluit kan aangehaald worden als ‘Mandaat- en aanwijzingsbesluit college - DPG GGDrU 2017’.

 

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit college aan DPG GGDrU

Tot de bevoegdheid tot het nemen van de besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit college aan DPG GGDrU behoren de bevoegdheden zoals geregeld in de navolgende wettelijke bepalingen:

 • a.

  artikel 4 Wet op de lijkbezorging (bevoegdheid tot aanwijzing lijkschouwer);

 • b.

  artikel 6.1, eerste lid, Wet maatschappelijke ondersteuning (bevoegdheid tot aanwijzing als toezichthouder);

 • c.

  artikel 1.61, eerste lid, en artikel 2.19, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (mandatering/machtiging van bevoegdheden van de DPG/toezichthouder);

 • d.

  het nemen van besluiten als bedoeld in de artikelen 1.65 en 2.23 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • e.

  artikel 7 Leerplichtwet 1969 (bevoegdheid tot het aanwijzen van een arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog);

 • f.

  artikel 5:1 en artikel 5:2 van de Wet verplichte GGZ (vanaf 1 januari 2020).

DEEL 3 ONDERMANDAAT

Artikel 1 Ondermandaat

De teammanagers mogen hun bevoegdheden, als bedoeld in dit Mandaatregister, binnen hun team aan ondergeschikten ondermandateren.

Voor de ondermandaten wordt verwezen naar de ondermandaten zoals neergelegd in het geldende Mandaatregister van de gemeente Woerden.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Oudewaterop: 16 december 2014

secretaris burgemeester

mr. P. Holtrigter mr. drs. P. Verhoeve

Aldus besloten door de burgemeester van Oudewater op: 16 december 2014

burgemeester

mr. drs. P. Verhoeve