Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overijssel

Verordening werkgeverscommissie griffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverijssel
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie griffier
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffier
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, Artikel 82 en de artikelen 104 tot en met 104e.
 2. Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 10.1.1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201901-01-2020Artikel 2

10-07-2019

prb-2019-5307

2019/1100994
12-04-201928-03-201925-07-2019Wijziging art. 1

27-03-2019

prb-2019-2736

2019/1100352
08-11-201112-04-2019nieuwe regeling

02-11-2011

Provinciaal blad PS/2011/543

Statenvoorstel PS/2011/543

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffier

 

 

Inhoud verordening werkgeverscommissie griffier

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie griffier

De werkgeverscommissie griffier heeft tot taak:

 • 1.

  het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de griffier, m.u.v. de in artikel 104 Provinciewet opgenomen rechtspositionele besluiten, inclusief het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;

 • 2.

  het doen van voorstellen aan PS omtrent door PS te nemen beslissingen omtrent benoeming, schorsing, ontslag van de griffier;

 • 3.

  het voeren van regelmatig (werk)overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden, waarbij de waarnemend voorzitter PS eerste aanspreekpunt is;

 • 4.

  het periodiek voeren van een informatief gesprek met de griffiemedewerkers over van de gang van zaken op de griffie;

 • 5.

  het voorbereiden en uitvoeren van overige tot het werkgeverschap van Provinciale Staten behorende taken en regelingen.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie griffier

 • 1.

  De werkgeverscommissie griffier bestaat uit een voorzitter (tevens lid), bij voorkeur de waarnemend voorzitter van PS en twee leden uit PS, afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie griffier worden vanuit en op voordracht van het Presidium door Provinciale Staten benoemd. Het Presidium kan in de voordracht een uitzondering maken voor de keuze van een Statenlid niet zijnde tevens een lid van het Presidium, bijvoorbeeld om reden van continuïteit.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie griffier eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan het Presidium; het ontslag gaat in als de opvolger door het Presidium is aangewezen;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van Provinciale Staten;

  • c.

   indien Provinciale Staten van oordeel zijn dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie griffier in te vullen.

 • 4.

  De voorzitter van Provinciale Staten treedt op als vaste adviseur van de werkgeverscommissie griffier en in voorkomende gevallen als informant.

Artikel 3. Taken voorzitter werkgeverscommissie griffier

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • 1.

  het tijdig en periodiek bijeen roepen van de werkgeverscommissie;

 • 2.

  het leiden van de vergaderingen en het voeren van regelmatige (werk)overleggen met de griffier;

 • 3.

  het doen naleven van deze verordening;

 • 4.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan;

 • 5.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de werkgeverscommissie griffier

Een door de griffier aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie griffier terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de provinciesecretaris, indien nodig, afspraken over ondersteuning.

Artikel 5. Besluitvorming werkgeverscommissie griffier

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien de vergadering voltallig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De functionaris als bedoeld in artikel 4 van deze verordening draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie griffier definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van de vergadering

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie griffier worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of op een deel daarvan geheimhouding moet worden opgelegd.

 • 3.

  Indien een lid van Provinciale Staten de stukken bedoeld in lid 2 wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie griffier. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie griffier vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie griffier brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan het Presidium over haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de werkgeverscommissie griffier op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening werkgeverscommissie griffier.