Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overijssel

Reglement Commissie van Deskundigen Beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen Overijssel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverijssel
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement Commissie van Deskundigen Beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen Overijssel 2010
CiteertitelReglement Commissie van Deskundigen Beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen Overijssel 2010
Vastgesteld doorcommissaris van de koning
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Wijziging artikel 1,2 en 9 en de toelichting

13-12-2016

prb-2017-31

22-12-201501-01-2017wijziging artikel(en)

08-12-2015

Provinciaal Blad nr. 8178

Besluit van Gedeputeerde Staten van 8 december 2015, kenmerk 2015/0329680.
01-04-201122-12-2015nieuwe regeling

29-03-2011

Provinciaal Blad nr. 2011/0056718

Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 maart 2011, kenmerk 2011/0051900

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Commissie van Deskundigen Beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen Overijssel 2010

Inhoud

Artikel 1: Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de door Gedeputeerde Staten van Overijssel op 29/03/2011ingestelde Commissie van Deskundigen Beleidsregel Natuur.

Artikel 2: Definities

 • In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Commissie: de Commissie van Deskundigen Beleidsregel Natuur;

 • b.

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Overijssel;

 • c.

  Beleidsregel: de provincie Beleidsregel Natuur;

 • d.

  RAV-lijst: de lijst van huisvestingsystemen met bijbehorende jaaremissies van ammoniak per diersoort verbonden aan de Regeling Ammoniak en Veehouderij.

Artikel 3: Taak

2

Op grond van artikel 4, lid 3 van de Beleidsregel is het de taak van de Commissie om Gedeputeerde Staten te adviseren over emissiearme technieken die ondernemers op grond van de Beleidsregel moeten toepassen voor zover deze niet overeenstemmen met de meest actuele versie van de RAV-lijst, alsmede over situaties, ad hoc en structureel, waarin de RAV-lijst niet voorziet, of wanneer er sprake is van interpretatieverschillen.

Artikel 4: Samenstelling

 • 1.

  De Commissie van Deskundigen is samengesteld uit:

  • a.

   een voorzitter. De voorzitter is lid van de Commissie;

  • b.

   twee deskundigen op het terrein van stalsystemen in de verschillende veehouderijtakken (rundveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij);

  • c.

   een deskundige op het gebied van economische aspecten van de veehouderij.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten benoemen de leden op persoonlijke titel in de Commissie op grond van hun expertise en ervaring. De leden vertegenwoordigen geen organisatie(s).

 • 3.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergaderingen van de Commissie;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van dit reglement;

  • d.

   hetgeen dit reglement hem verder opdraagt.

 • 4.

  De Commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten stelt aan de Commissie een secretaris beschikbaar. De secretaris is geen lid van de Commissie. De secretaris is belast met:

  • a.

   het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda van de vergaderingen van de Commissie en de schriftelijke voorbereiding van de vergaderingen;

  • b.

   de verslaglegging van hetgeen in de vergaderingen is behandeld.;

  • c.

   het zorg dragen voor de archiefvorming.

 • 6.

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden van de Commissie voor een termijn van 2 jaar. Gedeputeerde Staten kunnen tussentijds personele vervangingen of aanvullingen doorvoeren. Tussentijdse benoemingen vinden plaats voor het nog resterende deel van de zittingsperiode. Na afloop van de zittingsperiode is verlenging van de benoeming mogelijk voor de duur een volgende termijn.

 • 7.

  Gedeputeerde Staten kunnen afhankelijk van het adviesonderwerp andere deskundigen bij de Commissie betrekken. De Commissie kan Gedeputeerde Staten hiertoe adviseren.

 • 8.

  De personele samenstelling van de Commissie is weergegeven in bijlage 1 van dit reglement.

Artikel 5: Vergaderingen

 • 1.

  De Commissie vergadert in beginsel ten minste 2 keer en maximaal 4 keer per jaar. De Commissie van Deskundigen komt bijeen wanneer daartoe aanleiding is. De voorzitter nodigt hiertoe in overleg met de secretaris de Commissie uit. De hoeveelheid en de aard van de adviesvragen alsmede het moment waarop er behoefte is aan advies zijn van invloed op het aantal vergaderingen en de momenten van vergadering.

 • 2.

  In voorkomende gevallen kan de voorzitter in overleg met de secretaris besluiten tot een schriftelijke raadpleging van de leden van de Commissie van Deskundigen.

Artikel 6: Openbaarheid

4

De vergaderingen van de Commissie zijn niet openbaar.

Artikel 7: Werkwijze

 • 1.

  De Commissie kan alleen advies uitbrengen bij de aanwezigheid van de voorzitter en minimaal twee leden.

 • 2.

  De Commissie van Deskundigen streeft naar het uitbrengen van direct toepasbare adviezen. In de adviezen worden technische, bedrijfskundige, dierenwelzijns- en maatschappelijke aspecten meegenomen.

 • 3.

  Het advies van de Commissie van Deskundigen verwoordt het standpunt van de meerderheid en wordt ondertekend door de voorzitter van de Commissie. Bij stakende stemmen beslist de voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter kan adviseren dat in bijzondere omstandigheden gegevens en adviezen als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd. Mededelingen namens en over de Commissie van Deskundigen worden uitsluitend gedaan door de voorzitter.

 • 5.

  De adviezen van de Commissie van Deskundigen aan Gedeputeerde Staten zijn niet bindend. Gedeputeerde Staten kunnen gemotiveerd afwijken van de adviezen van de Commissie van Deskundigen.

 • 6.

  Gedeputeerde Staten zijn bevoegd nadere regels te stellen betreffende de werkwijze van de Commissie.

 • 7.

  Gedeputeerde Staten kunnen leden van de Commissie van Deskundigen buiten hun taak een opdracht verlenen.

Artikel 8: Vergoedingen

De voorzitter en de leden van de Commissie komen in aanmerking voor een vergoeding in overeenstemming met de artikelen 22 lid 1 en 23 van de Verordening Rechtspositie statenleden, gedeputeerden en commissieleden 2015.

Artikel 9: Titel en datum inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Commissie van Deskundigen Beleidsregel Natuur.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het provinciaal blad.

Bijlage: Samenstelling van de commissie van deskundigen

Samenstelling van de commissie van deskundigen

Functie

Naam

Huidige functie

Organisatie

Voorzitter

Fred Stouthart

Senior adviseur

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Deskundige rundveehouderij en varkenshouderij

Sjoerd Bokma

Deskundige stalsystemen rundvee- en varkenshouderij

WUR-Livestock Research Lelystad

Deskundige pluimveehouderij

Hilko Ellen

Deskundige stalsystemen pluimveehouderij

WUR-Livestock Research Lelystad

Deskundige economische aspecten veehouderij

Willy Baltussen

Deskundige veehouderij en agrarische economie

WUR-Landbouw Economisch Instituut Wageningen/Den Haag


1

[Toelichting: Gedeputeerde Staten hebben op 25 oktober 2016 de Beleidsregel Natuur vastgesteld. Op grondvan artikel 2.1.1 worden aan veehouderijen bij uitbreiding en nieuwvestiging aangescherpte eisenten aanzien van de stikstofemissie gesteld. Op grond van deze Beleidsregel worden aan veehouderijen bij uitbreiding en nieuwvestiging aangescherpte eisen ten aanzien van de stikstofemissie gesteld. In beginsel dient hiervoor gebruik gemaakt te worden van technieken en maatregelen die zijn opgenomen op de RAV-lijst. Echter, de RAV-lijst bevat op dit moment onvoldoende technieken en maatregelen voor alle sectoren en voor alle situaties om aan de in de beleidsregel gestelde eisen te voldoen. Er is een groot aantal technieken en maatregelen in ontwikkeling. Om deze reden hebben Gedeputeerde Staten besloten een Commissie van Deskundigen in te stellen om Gedeputeerde Staten te adviseren over emissiearme technieken die ondernemers op grond van de Beleidsregel moeten toepassen voor zover deze niet overeenstemmen met de meest actuele versie van de RAV-lijst, alsmede over situaties, ad hoc en structureel, waarin de RAV-lijst niet voorziet, of wanneer er sprake is van interpretatieverschillen.

De verwachting is dat de RAV-lijst de komende jaren voor steeds meer sectoren en situaties breed toepasbare maatregelen zal gaan bevatten. Hierdoor zal de naar verwachting de behoefte aan advies van de Commissie afnemen. Om deze reden wordt de Commissie in eerste instantie voor een periode van 1½ jaar ingesteld. Na deze periode zullen Gedeputeerde Staten bepalen of een verlenging van de inzet van de Commissie noodzakelijk is. ]

2

[Toelichting: De Commissie van Deskundigen adviseert Gedeputeerde Staten bij het nemen van besluiten in het kader van de Beleidsregel over emissiearme technieken die ondernemers op grond van de Beleidsregel moeten toepassen voor zover deze niet overeenstemmen met de meest actuele versie van de RAV-lijst, alsmede over situaties, ad hoc en structureel, waarin de RAV-lijst niet voorziet, of wanneer er sprake is van interpretatieverschillen. Voorbeelden van situaties die afwijken van de standaardsituaties en waarin de Commissie om advies gevraagd wordt:

1 de toepassing van stalsystemen, technieken en maatregelen in de melkveehouderij De toepassing van stalsystemen, technieken en maatregelen in de biologische veehouderij;

2 de toepassing van combinatie(s) van taalsystemen, technieken en maatregelen die gezamenlijk leiden tot het gevraagde reductiepercentage;

3 ten aanzien van toepassing van stallen met duurzaamheidsdoelstellingen (zoals welzijn, gezondheid, geur, fijn stof en energie), die afwijken van gevraagde reductiepercentages;

4 ten aanzien van het onder de aandacht brengen van nieuwe technieken die nog niet op de Rav-lijst zijn opgenomen, maar wel voldoen aan de gevraagde reductiepercentages, richting de Technische Advies Commissie van de Rav (TAC-Rav).

De Commissie van Deskundigen streeft naar het uitbrengen van direct toepasbare adviezen. In de adviezen worden technische, bedrijfskundige, dierenwelzijns- en maatschappelijke aspecten meegenomen.]

3

[Toelichting: De Commissie adviseert enerzijds op gerichte vragen om advies. Anderzijds volgt de Commissie landelijke ontwikkelingen op het gebied van emissiearme technieken en maatregelen en kan Gedeputeerde Staten ook ongevraagd adviseren. ]

4

[Toelichting: Er is voor gekozen de vergaderingen van de Commissie niet in de openbaarheid te doen plaats vinden. De Commissie is een adviescommissie. Er vindt in de Commissie geen besluitvorming aangaande provinciaal beleid plaats. ]