Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overijssel

Reglement Adviescommissie Agro en Food Overijssel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverijssel
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement Adviescommissie Agro en Food Overijssel
CiteertitelReglement Adviescommissie Agro en Food Overijssel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 29-10-2013

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciaal Blad 2013/0314928

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, Artikel 82, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2013nieuwe regeling

29-10-2013

Provinciaal Blad 2013/0314928

Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 29 oktober 2013, kenmerk 2013/0314928

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Adviescommissie Agro en Food Overijssel

 

 

Reglement Adviescommissie Agro en Food Overijssel

Hoofdstuk 1. Instelling, taken en samenstelling

Artikel 1. Instelling adviescommissie

Gedeputeerde Staten stellen de Adviescommissie Agro & Food Overijssel in.

Artikel 2. Taken

 • De adviescommissie heeft de volgende taken:

 • 1.

  het uitbrengen van een inhoudelijk advies aan Gedeputeerde Staten over een subsidieaanvraag in het kader van het Uitvoeringsprogramma Agro & Food 2013-2015 van de provincie Overijssel;

 • 2.

  het uitbrengen van een inhoudelijk advies aan Gedeputeerde Staten over een aanvraag in het kader van de subsidieregeling kennisondersteuning Agro & Food Overijssel (kennisvoucherregeling).

Artikel 3. Samenstelling

 • 1.

  De adviescommissie bestaat uit tien leden.

 • 2.

  Voor de beoordeling van aanvragen dienen minimaal 3 leden ter vergadering aanwezig te zijn. Voor de beoordeling van kennisvoucheraanvragen kan een telefonische vergadering worden belegd.

 • 3.

  De leden worden door Gedeputeerde Staten benoemd.

Artikel 4. Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een lid is drie jaar.

 • 2.

  Indien een lid tussentijds zijn/haar functie neerlegt, wordt hij/zij door een nieuw te benoemen lid  vervangen.

Artikel 5. Commissiesecretariaat

 • 1.

  Ter ondersteuning van de adviescommissie fungeert één commissiesecretaris die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Het commissiesecretariaat zorgt voor:

  • a.

   het organiseren van de bijeenkomst van de adviescommissie en de tijdige verzending van de adviesaanvragen;

  • b.

   de verslaglegging van de vergadering van de adviescommissie;

  • c.

   het op verzoek van de adviescommissie uitnodigen van aanvragers om een toelichting in de commissie te kunnen geven;

  • d.

   inhoudelijke ondersteuning van de adviescommissie.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Artikel 6. Vergoedingen

 • 1.

  De commissieleden ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering een vergoeding die gelijk staat aan driemaal een bijdrage conform artikel 13 juncto artikel 2, tweede lid van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden.

 • 2.

  Voor een telefonische vergadering wordt een vergoeding verstrekt die gelijk staat aan éénmaal een bijdrage conform artikel 13 juncto artikel 2, tweede lid van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden.

 • 3.

  De commissieleden kunnen gemaakte reiskosten voor het bijwonen van een vergadering of het bezoeken van projecten, die door de commissie zijn beoordeeld, declareren bij de provincie Overijssel. Daarbij wordt uitgegaan van reizen per openbaar vervoer (1e klas). Indien reizen per openbaar vervoer niet mogelijk is, kan € 0,37 per kilometer gedeclareerd worden.

Artikel 7. Toelichting door de aanvrager

De adviescommissie kan, via het commissiesecretariaat, een aanvrager uitnodigen om toelichting in haar vergadering te geven.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 8. Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van dit reglement beslist de meerderheid der leden.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2013 (na publicatie in het Provinciaal blad).