Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregels inzake regels en vergoedingen die gehanteerd worden bij de dienstverlening afvalinzameling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake regels en vergoedingen die gehanteerd worden bij de dienstverlening afvalinzameling
CiteertitelBeleidsregels inzake regels en vergoedingen die gehanteerd worden bij de dienstverlening afvalinzameling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpafvalinzameling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. Artikel 160, eerste lid, sub 3 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2014Nieuwe beleidsregel

07-07-2014

elektronisch gemeenteblad week 29, 2014

1894/2014/458544

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake regels en vergoedingen die gehanteerd worden bij de dienstverlening afvalinzameling

Het college van burgemeester en wethouders

 

Gelet op:

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 160, eerste lid, sub 3 Gemeentewet

 

Overwegende dat:

Het college bevoegd is om voorwaarden te stellen aan de dienstverlening die betrekking heeft op de afvalinzameling

 

Besluit vast te stellen de

Beleidsregels inzake regels en vergoedingen die gehanteerd worden bij de dienstverlening afvalinzameling

Artikel 1 Gratis ophalen herbruikbare huisraad aan huis

 • 1.

  Overal in Peel en Maas wordt alleen herbruikbare huisraad gratis aan huis opgehaald.

 • 2.

  Een kringloopbedrijf, dat aangewezen is conform de Afvalstoffenverordening Peel en Maas, bepaalt of de goederen herbruikbaar zijn of niet en haalt deze op. 

Artikel 2 Afval afkomstig van vlooienmarkten/rommelmarkten

 • 1.

  De gemeente faciliteert bij de afvoer van spullen die overblijven na een rommelmarkt of vlooienmarkt.

 • 2.

  De volgende voorwaarden gelden:

  • a.

   Het kringloopbedrijf wordt in de gelegenheid gesteld om bruikbare spullen uit de overgebleven spullen te halen.

  • b.

   Overgebleven spullen worden gesorteerd in soort afval (grondstof) en kunnen gratis worden weggebracht, na aanmelding, naar het milieupark Peel en Maas.

  • c.

   Indien een vereniging kiest voor het afvoeren van spullen/afval via containers, is het transport van de containers voor eigen rekening, de verwerkingskosten zijn voor rekening van de gemeente. Hierbij gelden dan voorwaarden 2a. en 2b. In de container mag alleen (grof) restafval aanwezig zijn.

  • d.

   Deze beleidsregel gaat in per 1 januari 2015.

Artikel 3 Afvalcontainers

 • 1.

  Oude manier van afval inzamelen: per adres worden gratis een 140 liter gft-container, een 140 liter restafvalcontainer en milieubox verstrekt.

  • a.

   Er kan een extra container worden aangevraagd.

  • b.

   Op aanvraag wordt een gratis extra container beschikbaar gesteld voor medisch afval en/of incontinentiemateriaal. Voorwaarde is dat bewoners moeten aantonen dat zij medisch afval hebben.

 • 2.

  Nieuwe manier van afval inzamelen: per adres wordt gratis een grijze container voor verpakkingsafval, een 140 liter gft-container en een milieubox verstrekt. Hoogbouw kan kiezen voor een emmer voor gft-afval.

  • a.

   Op aanvraag wordt een gratis extra container beschikbaar gesteld voor medisch afval Voorwaarde is dat  bewoners moeten aantonen dat zij medisch afval hebben.

 • 3.

  Bij kapotte of vermiste afvalcontainers gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het aanvragen of wisselen van containers is gratis.

  • b.

   Een afvalcontainer die kapot is wordt gratis gewisseld óf het moet zijn dat aantoonbaar moedwillig de container is vernield, dan wordt een bedrag van € 40,- in rekening gebracht.

  • c.

   Het vervangen van een gestolen afvalcontainer is gratis, mits er een kopie van een proces-verbaal van aangifte wordt overlegd, anders wordt een bedrag van € 40,- in rekening gebracht

Artikel 4 Regels ondergrondse containers/pasjes voor restafval

 • 1.

  Bij appartementencomplexen (of vergelijkbare woongebouwen) met vanaf (circa) 25 aansluitingen kan er voor worden gekozen om het restafval in te zamelen via een ondergrondse restafvalcontainer met toegangscontrole (afvalpas). De volgende voorwaarde geldt:

  • a.

   De projectontwikkelaar/eigenaar van het gebouw betaalt een éénmalig bijdrage van € 7.500,- voor de ondergrondse container.

 • 2.

  Per adres wordt gratis een toegangspasje verstrekt voor de ondergrondse container.

  • a.

   Als een pasje niet meer werkt, wordt gratis een nieuw pasje verstrekt.

  • b.

   Indien het pasje kwijt is dan wordt voor een nieuw pasje een bedrag van € 10,- in rekening gebracht.

Artikel 5 Intrekking van beleidsregels

De algemene beleidsregels vastgesteld op 16 november 2010, worden hierbij ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden de dag na bekendmaking, overeenkomstig afdeling 3.6 Algemene wet bestuursrecht, in werking.

Aldus vastgesteld op 7 juli 2014.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

 

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-vanTongerlo 

Toelichting  

Artikel 1

Alleen herbruikbare huisraad wordt gratis aan huis opgehaald. Soms is er discussie wat herbruikbaar is en wat niet. Het kringloopbedrijf bepaalt of goederen herbruikbaar zijn of niet. Zij weten het beste wat verkoopbaar is.

Niet herbruikbaar huisraad kan tegen betaling aan huis worden opgehaald, of worden weggebracht naar het milieupark Peel en Maas.

 

Artikel 2

Verenigingen of stichtingen die een vlooienmarkt of rommelmarkt organiseren hebben na het evenement nog spullen over die niet verkocht zijn. Voor een vlooienmarkt/rommelmarkt is meestal geen evenementenvergunning nodig en daarom worden er geen voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld het afvoeren van de overgebleven spullen.

Omdat we hergebruik heel belangrijk vinden faciliteren wij in de afvoer van de spullen, maar wel onder strikte voorwaarden.

Deze beleidsregel gaat in per 1 januari 2015, zodat de verenigingen de tijd hebben om het anders te  organiseren.

 

Artikel 3

Regels rondom de uitgifte van containers.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de oude manier van afval inzamelen (met een groene container voor gft-afval en grijze container voor restafval) en de nieuwe manier van afval inzamelen (groene container/emmer voor gft-afval en grijze container voor verpakkingsafval).

 

Gratis extra container voor medisch afval. Mensen die kunnen aantonen dat zij een medisch afval i hebben (bijvoorbeeld via verklaring huisarts of via rekeningen apotheek) krijgen een gratis extra container voor hun medisch afval.

Voor de nieuwe manier van afval inzameling wordt in principe geen container verstrekt voor incontinentiemateriaal: dit kan afgevoerd worden via ondergrondse containers of als mensen niet naar de container toe kunnen gaan dan kunnen luiers aangeboden worden als restafval in de grijze zak.

In principe is het aanvragen, wisselen van een (kapotte) container gratis. Het komt echter regelmatig voor dat een container vernield wordt door er bijvoorbeeld hete houtskool in te gooien, dan moet wel betaald worden voor een nieuwe container.

 

Artikel 4

Appartementencomplexen en andere vergelijkbare woongebouwen kunnen gefaciliteerd worden bij de afvalinzameling met een ondergrondse container voor restafval. Hierdoor hoeven de bewoners van het gebouw niet allemaal apart containers aan te vragen en wordt ruimte bespaard in het gebouw zelf. Dit is reden om een éénmalige bijdrage te vragen voor een ondergrondse container.

De gemeente is eigenaar van de container, zorgt voor de plaatsing van de container en is verder verantwoordelijk voor de goede werking en voor het leegmaken en de uitgifte van de toegangspasjes.

Er wordt aan de projectontwikkelaar/eigenaar van het appartementencomplex een éénmalig bijdrage gevraagd van € 7.500,- voor de ondergrondse container (dit is de kostprijs van een ondergrondse container).

 

Artikel 5

n.v.t.

 

Artikel 6

n.v.t.