Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening rechtspositie wethouders Peel en Maas 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie wethouders Peel en Maas 2015
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders Peel en Maas 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 en 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201501-07-2014nieuwe regeling

16-12-2014

elektronisch gemeenteblad week 3, 2015

1894/2014/562850

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders Peel en Maas 2015

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2014-105.

 

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet.

 

gezien de model-verordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 

gehoord de beraadslagingen.

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening rechtspositie wethouders Peel en Maas 2015

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

 • b.

  Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2004, Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

 • c.

  gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 2 Voorzieningen voor wethouders

Artikel 2 Reiskosten woon- werkverkeer

 • 1.

  De wethouder ontvangt géén tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling.

 • 2.

  Indien de woonplaats van de wethouder is gelegen buiten deze gemeente en wij ontheffing hebben verleend van het vereiste van ingezetenschap, ontvangt de wethouder een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer, gelijk aan de vergoeding bedoeld in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 3 Zakelijke reiskosten

Aan de wethouder wordt een vergoeding verleend voor de reis- en verblijfkosten voor reizen buiten de gemeente, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 en artikel 5a van de Regeling Rechtspositie Wethouders.

Artikel 4 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2.

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Computer

 • 1.

  De wethouder wordt voor uitsluitend de uitoefening van zijn ambt computerapparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 6 Mobiele telefoon

De wethouder wordt voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.

Artikel 7 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt, heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • a.

  reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders;

 • b.

  verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 8 Werkkostenregeling

De gemeente wijst als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 aan, de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Hoofdstuk 3 De procedure van declaratie

Artikel 9 Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de bezoldiging voor wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 10 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in voorgaande artikelen wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

 • 2.

  Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. De wethouder dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de gemeentesecretaris in, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 11 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

De vergoeding van kosten, bedoeld in voorgaande artikelen kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

Hoofdstuk 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2014. Een uitzondering hierop vormt artikel 8, dat in werking treedt met de invoering van de Werkkostenregeling per 1 januari 2015.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening rechtspositie wethouders 2014.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders Peel en Maas 2015

Aldus vastgesteld in de Besluitvormende Raadsvergadering van:

16 december 2014

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier, de voorzitter

drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo