Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel Wet Taaleis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Wet Taaleis
CiteertitelBeleidsregel Wet Taaleis
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 18b Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

21-12-2015

elektronisch gemeenteblad week, 53, 2015

1894/2015/708337

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Wet Taaleis

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 18b Participatiewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de Wet Taaleis

 

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Wet Taaleis

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   Arbeidsverplichtingen : de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 9 van Participatiewet;

  • b.

   Awb : Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   Belanghebbende : degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit   betrokken is;

  • d.

   College : het college va gemeente Peel en Maas;n burgemeester en wethouders van de

  • e.

   de verplichting zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet inburgering.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Awb.

Artikel 2 Nadere uitleg artikel 18b lid 6

Het college verlaagt de bijstand niet op basis van artikel 18b Participatiewet omdat zij uitgaat van het vermoeden dat verwijtbaarheid ontbreekt bij belanghebbenden die:

 • 1.

  in Nederland zijn geboren en altijd in Nederland hebben gewoond;

 • 2.

  de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;

 • 3.

  die ontheven zijn van de inburgeringsplicht en de reden van ontheffing dit rechtvaardigt;

 • 4.

  die ontheven zijn van de arbeidsverplichtingen;

Artikel 3 geen taaltoets

Het college neemt geen toets bij belanghebbende af wanneer belanghebbende valt onder de groepen benoemd onder artikel 2, van deze beleidsregels, of wanneer hij andere documenten overlegt waaruit naar het oordeel van het college voldoende kennis van de Nederlandse taal blijkt.

Artikel 4 Tussentijdse intrekking maatregel

Indien een maatregel op grond van artikel 18b Participatiewet is opgelegd, en de belanghebbende toont aan dat hij alsnog aan zijn inspanningsverplichting voldoet, wordt de maatregel vanaf die datum ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Wet Taaleis;

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2016.

Aldus vastgetseld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 21 december 2015

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo