Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Uitvoeringsregeling steunfonds corona 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling steunfonds corona 2020
CiteertitelUitvoeringsregeling steunfonds corona 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Peel%20en%20Maas/397692/CVDR397692_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-202015-03-2021Uitvoeringsregeling steunfonds corona 2020

14-10-2020

gmb-2020-269312

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling steunfonds corona 2020

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor de subsidiëring van verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk waarvan het voortbestaan als gevolg van de coronacrisis in gevaar is of dreigt te komen.

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

Uitvoeringsregeling steunfonds corona 2020

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;

 • c.

  Corona: COVID-19;

 • d.

  Coronacrisis: crisis die zich sinds begin 2020 heeft ontwikkeld als gevolg van het coronavirus;

 • e.

  Maatschappelijke activiteiten: de activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van de diverse kernen van Peel en Maas of activiteiten die ondersteuning bieden aan de inwoners van Peel en Maas ontplooid volgens de doelstelling en statuten van de rechtspersoon;

 • f.

  Organisatie: de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en alleen als uit de beoordeling van de gevraagde gegevens zoals genoemd in artikel 6, blijkt dat de instandhouding van de activiteiten in gevaar is of dreigt te komen als gevolg van de coronacrisis.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking alle maatschappelijke activiteiten die verricht worden door de in artikel 4 genoemde doelgroep.

 

Artikel 4 Doelgroep waaraan subsidie kan worden verleend

Subsidie kan slechts worden verleend aan een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk die is gevestigd in Peel en Maas en met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht is op de inwoners van Peel en Maas.

 

Artikel 5 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de Subsidieverordening kan de subsidie worden geweigerd als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

 • a.

  De aanvraag is buiten de in artikel 7 genoemde termijn ingediend.

 • b.

  De gegevens vermeld in artikel 6 zijn niet tijdig en/of niet compleet ingediend bij het college.

 • c.

  De financiële noodsituatie is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van de bestuurder die of het bestuur dat leiding geeft aan de organisatie.

 • d.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 3 (de activiteiten).

 • e.

  Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 4 (de doelgroep).

 • f.

  Er reeds subsidie is of wordt verleend aan aanvrager op basis van deze uitvoeringsregeling.

 • g.

  De financiële situatie is niet het gevolg van de coronacrisis.

 • h.

  Het voortbestaan van de aanvrager en haar activiteiten is of dreigt niet in gevaar te komen.

 • i.

  De aanvrager heeft zich niet maximaal ingespannen om de (financiële) nadelige gevolgen als gevolg van de coronacrisis voor de organisatie te beperken.

 • j.

  De aanvrager heeft niet alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn, aangevraagd en ingezet.

 • k.

  De aanvrager voldoet niet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).

 • l.

  De aanvraag is gericht op een structurele of meerjarige ondersteuning van de organisatie.

 • m.

  De aanvraag is in strijd met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen.

 • n.

  Voor zover de subsidieaanvraag ziet op een bedrag hoger dan € 30.000,-.

 

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 • 2.

  In afwijking van artikel 6, derde lid, van de Subsidieverordening overlegt de aanvrager bij de aanvraag in elk geval de volgende gegevens:

  • a.

   Een duidelijke onderbouwing en motivering van de aanvraag waaruit blijkt wat er aan ondersteuning (welke vorm en bedrag) wordt gevraagd. De financiële situatie van de aanvrager moet duidelijk in beeld worden gebracht. Bij een verzoek om een financiële bijdrage moet duidelijk zijn waar dat voor gebruikt wordt;

  • b.

   Gegevens waaruit de noodzaak van de financiële ondersteuning voor het voortbestaan van de activiteiten van de aanvrager aangetoond wordt en duidelijk maakt dat de ontstane situatie alleen het gevolg is van de coronacrisis;

  • c.

   Gegevens waaruit blijkt wat de aanvrager binnen de eigen organisatie heeft gedaan om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken en dat de aanvrager hiervoor een maximale inspanning heeft verricht.

  • d.

   Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn heeft aangevraagd en ingezet.

 

Artikel 7 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor het steunfonds kan worden ingediend in de eerste of de tweede tranche.

 • 2.

  In afwijking van artikel 7, derde lid, van de Subsidieverordening wordt een aanvraag om subsidie ingediend

  • a.

   vanaf inwerkingtreding van deze regeling tot en met 15 november 2020 ten behoeve van de eerste tranche; en

  • b.

   van 16 november 2020 tot en met 31 januari 2021 ten behoeve van de tweede tranche.

 • 3.

  Aanvragen ingediend buiten de termijn zoals genoemd in het tweede lid, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt.

 • 2.

  Indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

Het college beoordeelt de aanvraag waarbij de hoogte van de subsidie wordt beoordeeld en afgestemd op de omstandigheden en de financiële situatie. De subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat nodig is om de financiële noodsituatie als gevolg van de coronacrisis geheel of grotendeels op te lossen. De hoogte van de subsidie bedraagt in elk geval niet meer dan € 30.000,- per aanvrager.

 

Artikel 10 Beslistermijn

In afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Subsidieverordening beslist het college zo snel mogelijk op een aanvraag nadat de indieningstermijn van een tranche is verlopen maar uiterlijk binnen 6 weken na de afloop van de indieningstermijn van de betreffende tranche.

 

Artikel 11 Verantwoording

 • 1.

  Subsidies op basis van deze regeling worden bij de verlening direct vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft geen verantwoording in te dienen.

 • 2.

  Bij verleende subsidies hoger dan € 15.000,- kan het college steekproefsgewijs controles uitvoeren op de besteding van middelen.

 

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 13 Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de regeling

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling steunfonds corona 2020;

 • 2.

  De uitvoeringsregeling treedt in werking op 19 oktober 2020;

 • 3.

  Deze uitvoeringsregeling vervalt op 15 maart 2021.

 • 4.

  Deze uitvoeringsregeling blijft van toepassing op subsidies die krachtens deze regeling zijn aangevraagd of verstrekt.

 

 

 

 

 

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2020.

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

L.P.H. Breukers W.J.G. Delissen-van Tongerlo