Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Inkoop en aanbestedingsbeleid Purmerend 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkoop en aanbestedingsbeleid Purmerend 2013
CiteertitelInkoop en aanbestedingsbeleid Purmerend 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2016Art. 4.2 b

15-12-2015

Gemeenteblad 2016, 2850

1234262
28-01-201413-01-2016Nieuw beleid

17-12-2013

Gemeenteblad 3570

1093648

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoop en aanbestedingsbeleid Purmerend 2013

Inleiding

 

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten.

 

Voor gemeenten is het belangrijk om aandacht te besteden aan de (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van de doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit. Een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid helpt Purmerend om een doelmatig inkoper te zijn. Het draagt niet alleen bij aan mogelijke besparingen, maar geeft tevens zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten. Denk daarbij ook aan efficiënte en innovatieve oplossingen.

 

Purmerend spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk.

 

Purmerend kent 4 speerpunten bij het verstrekken van een opdracht, te weten:

 • Het toepassen van sociaal rendement

 • Het inzetten van duurzaamheid criteria

 • Het stimuleren van de lokale economie

 • Het gezamenlijk aanbesteden in en met de regio gemeenten

 

Om deze doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Deze uitgangspunten worden in hoofdstuk 4 (Ethische- en ideële uitgangspunten) en hoofdstuk 5 (Economische uitgangspunten) uitgewerkt.

 

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkoop in Purmerend plaatsvindt. Purmerend leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na (zie hoofdstuk 2). Aangezien Inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient Purmerend continu bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen. De gemeentelijke doelstellingen zijn hierbij leidend. Dit beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van Purmerend.

 

Daarnaast gaat Purmerend bij het Inkopen van Leveringen, Diensten of Werken uit van:

 • 1.

  Juridische uitgangspunten: hoe gaat Purmerend om met de relevante regelgeving (zie hoofdstuk 3)?

 • 2.

  Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat Purmerend om met de maatschappij en het milieu in haar inkoopproces (zie hoofdstuk 4)?

 • 3.

  Economische uitgangspunten: hoe gaat Purmerend om met de markt en (lokale) Ondernemers (zie hoofdstuk 5)?

 • 4.

  Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt Purmerend in (zie hoofdstuk 6)?

1 Definities

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder:

 

Contractant

De in de overeenkomst genoemde wederpartij van Purmerend.

Diensten

Diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

Gemeente

De Gemeente Purmerend, zetelend Purmersteenweg 42te Purmerend

Inkoop

(Rechts)handelingen van Purmerend gericht op de verwerving van Werken, Leveringen of Diensten en die een of meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken, Leveringen of Diensten tot gevolg hebben.

Leveringen

Levering als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

Offerte

Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaanvraag

Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van Purmerend voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG.

Ondernemer

Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’.

Werken

Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

2 Gemeentelijke doelstellingen

Purmerend wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

 

 • a.

  Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.

   

  Doelmatig inkopen

  Purmerend leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt Purmerend efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de gemeentelijke middelen staan centraal. Purmerend houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor Ondernemers tot gemeentelijke opdrachten.

   

  Rechtmatig inkopen houdt in, dat de aanbestedingsregels en de bepalingen van het Inkoop en aanbestedingsbeleid worden nagestreefd.

   

 • b.

  Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn.

  Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met Inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen Leveringen, Diensten en Werken, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluit- vorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de Contractant en in wederzijds respect tussen Purmerend en de Contractant. Purmerend spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de Ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces.

   

 • c.

  Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs kwaliteit verhouding.

  Bij het Inkopen van Leveringen, Diensten en Werken kan Purmerend ook interne en andere (externe) gemeentelijke kosten betrekken in de afweging. Ook de kwaliteit van de in te kopen Leveringen, Diensten en Werken speelt een belangrijke rol.

   

 • d.

  Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van Purmerend.

  Inkoop moet tenslotte ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van Purmerend en daar direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van Inkoop zijn daarbij steeds rechtstreeks afgeleid van de gemeentelijke doelstellingen.

   

 • e.

  Purmerend stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor Ondernemers voorop.

  Zowel Purmerend als Ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. Purmerend verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. Concreet kan Purmerend hiertoe digitaal Inkopen (en aanbesteden). Purmerend maakt, waar mogelijk, gebruik van de uniforme ‘Eigen verklaring’.

3 Juridische uitgangspunten

3.1 Algemeen juridisch kader

 • a.

  Purmerend leeft de relevante wet- en regelgeving na.

  Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zullen door Purmerend restrictief worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold. De voor het Inkoop- en aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:

   

  • ·

   Aanbestedingswet

   Dit nieuwe wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG (‘Aanbestedingsrichtlijnen’) en Richtlijn 2007/66/EG (‘Recht beschermingsrichtlijn’). Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en – beperkt – onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen.

  • ·

   Europese wet- en regelgeving

   Wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. De ‘Aanbestedingsrichtlijnen’ vormen momenteel de belangrijkste basis. De interpretatie van deze Aanbestedingsrichtlijnen kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen etc. van de Europese Commissie.

  • ·

   Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten.

  • ·

   Gemeentewet: het wettelijke kader voor gemeenten.

3.2 Uniforme documenten

Purmerend streeft er naar om uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval dit niet toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat Ondernemers weten waar ze aan toe zijn en landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen worden geconfronteerd. Purmerend past bij de betreffende Inkoop in ieder geval toe:

 • Aanbestedingswet 2012;

 • Aanbestedingsreglement werken 2012 (‘ARW 2012’);

 • Richtsnoeren Leveringen en Diensten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • Uniforme klachtenregeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • Algemene VNG Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten + addendum;

 • Gids Proportionaliteit

3.3 Algemene beginselen bij Inkoop

 • a.

  Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht

  Purmerend neemt bij overheidsopdrachten en concessie overeenkomsten boven de (Europese) drempelwaarden en bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten onder de (Europese) drempelwaarden met een duidelijk grensoverschrijdend belang de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:

  • ·

   Gelijke behandeling

   Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.

  • ·

   Non-discriminatie

   Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet.

  • ·

   Transparantie

   De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

  • ·

   Proportionaliteit (evenredigheid)

   De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. Purmerend past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.

  • ·

   Wederzijdse erkenning

   Diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die Diensten en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van Purmerend.

 • b.

  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  Purmerend neemt bij haar Inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel.

3.4 Grensoverschrijdend belang

Voorafgaand aan Inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang past Purmerend de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht toe. Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde Ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse.

 

Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd.

 

Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang, zal Purmerend een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het transparantiebeginsel. Een aankondiging van de te verstrekken opdracht zal Purmerend op haar website plaatsen en/of in andere gebruikelijke platforms.

3.5 Mandaat en volmacht

Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaat- en volmachtregeling van Purmerend. Purmerend wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

3.6 Afwijkingsbevoegdheid

Afwijkingen van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en wethouders van Purmerend en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.

4 Ethische en ideële uitgangspunten

4.1 Integriteit

Purmerend stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop

Purmerend heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes "Gedragscode voor Medewerkers". Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen.

 

Purmerend contracteert enkel met integere Ondernemers

Purmerend wil enkel zaken doen met integere Ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van Ondernemers is bij Inkoop (en aanbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de ‘Gedragsverklaring Aanbesteden’.

4.2 Maatschappelijk verantwoord inkopen

a. Bij Inkopen neemt Purmerend milieuaspecten in acht

Purmerend heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Purmerend streeft er naar om in 2015 daar waar mogelijk en uitgewerkt door Agentschap NL en de CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) 100% duurzaam in te kopen. Duurzaam Inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces. Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende:

 • Bij de product- en marktanalyse inventariseert Purmerend welke Leveringen, Diensten of Werken op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden.

 • In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningscriteria) en in de te sluiten overeenkomst worden duurzaamheidscriteria opgenomen.

 • Purmerend zal de aangeboden duurzame oplossingen monitoren. Op deze wijze kan zij een duurzame oplossing inbedden in de eigen organisatie van Purmerend en haar werkwijze.

   

Bij duurzaam inkopen worden milieuaspecten en sociale aspecten die beschikbaar zijn voor een bepaald product (levering, dienst, werk) toegepast in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieuaspecten en sociale aspecten voldoet.

 

Duurzaamheid betekent niet alleen denken aan hier en nu, maar ook denken aan elders en later. Het gaat over de balans tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’; het welbevinden van mensen, de zorg voor het milieu én de economische vooruitgang.

 

Met betrekking tot een aantal ‘productgroepen’ zijn door Agentschap NL zogenaamde ‘duurzaamheidscriteria’ opgesteld. Het CROW heeft bijvoorbeeld de duurzaamheidscriteria die betrekking hebben op de GWW-sector geschikt gemaakt voor toepassing in RAW-bestekken door middel van het opstellen van de ‘RAW-Catalogus Bepalingen – Duurzaam Inkopen’.

 

b. Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats

Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsreïntegratie en arbeidomstandigheden en social return.

 

Purmerend heeft oog voor de sociaal zwakkere in de samenleving. Zij stimuleert daarom - waar mogelijk en doelmatig- de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. Daarnaast worden Leveringen, Diensten en of Werken geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden, (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

 

Wat is social return?

Social return is een instrument om sociale doelstellingen te realiseren bij aanbestedingen, in het bijzonder het creëren van (extra) werkplekken voor langdurig werklozen, mensen met een beperking - waaronder SW-geïndiceerden - en leerlingen. Dit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld in aanbestedingstrajecten die hiervoor geschikt zijn de eis op te nemen dat de opdrachtnemer een bepaald deel van de opdrachtsom besteedt aan het aan het werk helpen, het bieden van stageplaatsen of leerwerkbanen voor laaggekwalificeerde personen. Het is ook mogelijk het social return als gunningscriterium toe te passen. Een geslaagde toepassing van social return moet leiden tot een duurzame arbeidsplaats of een zinvolle stage/werkervaringsplaats en daarmee uiteindelijk in een substantiële verlaging van het aantal langdurig werklozen.

 

Uitgangspunten bij social return

Bij het realiseren van social return hanteert Purmerend de volgende uitgangspunten:

 • Purmerend wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van de participatie en ontwikkeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een beperking. Purmerend volgt daarbij het regionaal vastgestelde Uitvoeringsprotocol social return Zaanstreek-Waterland. Voor aanvullende informatie verwijzen we naar de beleidsnotitie sociaal return bij inkoop Zaanstreek-Waterland.

 • Purmerend maakt zich sterk voor één aanpak social return voor de werkgevers in de regio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Eén aanpak van social return waarin effectiviteit en vakmanschap verder worden ontwikkeld en waarin benchmarking, van elkaar leren en visitatie bijdragen aan doelmatig, effectief en innovatief werken.

 • Per aanbesteding (Werken en Diensten) wordt gekeken of social return kan worden toegepast, rekening houdend met proportionaliteit en rechtmatigheid. Wanneer dit niet mogelijk is wordt dit gemotiveerd. Bij de invulling is veel ruimte voor maatwerk en innovatieve ideeën vanuit de markt.

 • De kwaliteitseisen bij de uitvoering van in- of aanbestede werkzaamheden blijven gehandhaafd.

 • Een goede sturing op en invulling van (de implementatie) van social return is een voorwaarde.

4.3 Innovatie

Purmerend moedigt – daar waar mogelijk – innovatiegericht Inkopen (en aanbesteden) aan. Bij innovatiegericht Inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat Purmerend ruimte aan de Ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand ‘product’.

5 Economische uitgangspunten

5.1 Product- en marktanalyse

a. Inkoop vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd.

Purmerend acht het van belang om de markt te kennen door – indien mogelijk – een product en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de Ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsulatie met Ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

a. Purmerend acht een te grote afhankelijkheid van Ondernemers niet wenselijk.

Purmerend streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van Ondernemers (Contractanten) zowel tijdens als na de contractperiode. Purmerend moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij haar Inkoop (waaronder de keuze van Ondernemer(s) en Contractant(en), maar ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving.

 

b. Purmerend kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie.

Gedurende de contractperiode kan bij de Contractant afhankelijkheid ontstaan van Purmerend door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. Purmerend kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve Ondernemers.

5.3 Lokale economie en MKB

a. Purmerend heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van Ondernemers leidt.

In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse Offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale Ondernemers. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en Purmerend moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de Inkoop.

 

Purmerend zoekt naar mogelijkheden voor de lokale economie en doet dit binnen de bestaande regelgeving en zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van Ondernemers leidt. Lokale Ondernemers hebben in beginsel geen bevoorrechte positie ten opzichte van andere Ondernemers. Purmerend heeft echter wel oog voor de belangen van de lokale Ondernemers. Purmerend kiest er voor, daar waar mogelijk, de positie van de lokale Ondernemers te verbeteren/versterken. Bij meervoudige onderhandse aanbestedingen worden er 2 (mits geschikt) lokale Waterlandse bedrijven uitgenodigd.

Bij nationale en Europese aanbestedingsprocedures wordt waar dit mogelijk en zinvol is met percelen gewerkt, dit om de kansen van het midden en kleinbedrijf in het algemeen en mogelijk ook van het lokale en regionale midden en kleinbedrijf te vergroten. Combinatievorming en onderaanneming wordt zoveel als mogelijk en zinvol toegestaan, de administratieve lasten worden verlicht en er worden proportionele selectie- en gunningscriteria gesteld.

 

b. Purmerend heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Uitgangspunt is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. Purmerend houdt echter bij haar Inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kan Purmerend doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.

5.4 Samenwerkingsverbanden

Purmerend hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij Inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor samenwerkingen met andere gemeenten of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzieningsschappen, belastingen en sociale regelgeving. Daar waar er kansen en mogelijkheden zijn voor Purmerend zal er samen met de regio worden aanbesteed. Per aanbesteding wordt middels de marktanalyse onderzocht of gezamenlijk aanbesteden tot de mogelijkheden behoort.

5.5 Bepalen van inkoopprocedure

Bij het bepalen van de inkoopprocedure hanteert Purmerend de volgende twee methoden:

 

 • 1.

  aan de hand van de waarde van de opdracht

  Purmerend zal - met inachtneming van de Gids Proportionaliteit, waarbij de bedragen van het vigerende inkoopmatrix van Purmerend van toepassing zijn - de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de markt waarin de Ondernemers opereren. In dat laatste geval kan Purmerend ook kiezen voor een andere procedure, aangezien het voor bepaalde Inkopen niet te kwantificeren is in een vast bedrag.

   

  Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag

  Purmerend vraagt aan één Ondernemer een Offerte.

   

  Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag

  Purmerend vraagt ten minste aan drie Ondernemers en ten hoogste aan vijf Ondernemers een Offerte.

   

  Nationaal aanbesteden

  Onder de (Europese) drempelbedragen zal Purmerend nationaal openbaar aanbesteden. Purmerend zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen.

   

  Europees aanbesteden

  Boven de (Europese) drempelbedragen zal Purmerend in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.

   

 • 2.

  aan de hand van een schriftelijke motivering op basis van een inkoopstrategie

  Purmerend zal per Inkoop bepalen welke strategie zij hanteert. De verkorte en uitgebreide strategie worden door Purmerend schriftelijke goedgekeurd.

5.6 Raming en fianciële budget

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. Purmerend wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen.

5.7 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

Door proportioneel objectief, transparant en non discriminerend te handelen, bevordert Purmerend een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). Purmerend wenst geen Ondernemers te betrekken in haar Inkoopproces die de mededinging vervalsen. Purmerend houdt tijdens het Inkoopproces rekening met de rechtmatige commerciële belangen van Ondernemers.

 

Hoewel er op Purmerend een verregaande motiveringsverplichting rust aangaande bijvoorbeeld de gunning van een overheidsopdracht, deelt Purmerend op grond van de Aanbestedingsregelgeving bepaalde gegevens niet mee indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van Ondernemers zou kunnen schaden, of afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen.

Inhoudsopgave

1 Definities

2 Gemeentelijke doelstellingen

3 Juridische uitgangspunten

3.1 Algemeen juridisch kader

3.2 Uniforme documenten

3.3 Algemene beginselen bij Inkoop

3.4 Grensoverschrijdend belang

3.5 Mandaat en volmacht

3.6 Afwijkingsbevoegdheid

4 Ethische en ideële uitgangspunten

4.1 Integriteit

4.2 Maatschappelijk verantwoord inkopen

4.3 Innovatie

5 Economische uitgangspunten

5.1 Product- en marktanalyse

5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

5.3 Lokale economie en MKB

5.4 Samenwerkingsverbanden

5.5 Bepalen van inkoopprocedure

5.6 Raming en fianciële budget

5.7 Eerlijke mededinging en commerciële belangen