Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Bijzondere subsidieverordening Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijzondere subsidieverordening Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend 2015
CiteertitelBijzondere subsidieverordening Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2015Nieuwe regeling

24-06-2015

Gemeenteblad 2015, 60917

1151756

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijzondere subsidieverordening Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend 2015

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2015, nr. 1151756

 

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 • -

  de drie ondernemersverenigingen PCO, EWC, Stichting Koemarkt en de Stichting Horeca Nederland afdeling Purmerend het initiatief hebben genomen om te komen tot een stichting, de Stichting Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend die tot taak krijgt te investeren in promotie van de binnenstad van Purmerend, te investeren in evenementen die in Purmerend worden gehouden, het investeren in veiligheid en leefbaarheid en het bijdragen aan de feestverlichting;

 • -

  de Stichting Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend het Ondernemersfonds zal beheren teneinde invulling te geven aan de hiervoor genoemde promotieactiviteiten van Purmerend voor de periode 2014-2018 waarvan de invulling mede afhankelijk is van de inhoud en hoogte van een Ondernemersfonds;

 • -

  de gemeenteraad van Purmerend op april 2015 de Verordening reclamebelasting 2015 heeft vastgesteld;

 • -

  de Stichting Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend voor de uitvoering van haar activiteiten jaarlijks bij de gemeente een subsidieaanvraag kan indienen;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Bijzondere subsidieverordening Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend 2015

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onverminderd het gestelde in artikel 1:1 van de ASP, wordt in deze verordening verstaan onder:

 • a.

  ASP: Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

 • b.

  Reclamebelasting: Reclamebelasting op basis van de Verordening reclamebelasting 2015;

Artikel 2 Status en reikwijdte verordening

 • 1.

  Deze verordening is een bijzondere subsidieverordening als bedoeld in de ASP.

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op het verstrekken van subsidie aan de Stichting Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend voor het promoten van de Binnenstad van Purmerend, waaronder ook de winkels aan de buitenrand van de binnenstad; het investeren in evenementen die in Purmerend worden gehouden, het investeren in veiligheid en leefbaarheid en het bijdragen aan de feestverlichting.

HOOFDSTUK 2 VERSTREKKING SUBSIDIE

Artikel 3 Subsidieplafond

.

 • 1.

  In afwijking van artikel 1:4 van de ASP stelt het college jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2.

  De hoogte van het plafond wordt bepaald door de opbrengt van de reclamebelasting minus de perceptiekosten.

Artikel 4 Toepasselijkheid Hoofdstuk 2 ASP

Tenzij in onderstaande artikelen hiervan wordt afgeweken, is hoofdstuk 2 van de ASP van toepassing op de in deze verordening bedoelde subsidies.

Artikel 5 Aanvraag subsidievaststelling.

 • 1.

  In afwijking van artikel 2:2 ASP, wordt de aanvraag tot vaststelling ingediend binnen de termijn, genoemd in artikel 4:74 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Een verzoek om verlenging van de indieningstermijn als bedoeld in artikel 2:2 ASP moet uiterlijk op 31 mei door het college ontvangen zijn. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek, beslist het college of het wordt ingewilligd.

 • 3.

  Het college behoudt zich het recht voor om, indien het daar aanleiding toe ziet, voor eigen rekening, een al dan niet aanvullend accountantsonderzoek te laten verrichten.

Artikel 6. Egalisatiereserve en Bestemmingsreserves Voorzieningen.

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de ASP bedraagt de maximale jaarlijkse toevoeging aan de egalisatiereserve, gedurende de prestatieovereenkomst, in ieder geval niet meer dan 10% van het verleende subsidiebedrag. De vermogensvorming in totaal bedraagt op enig moment nooit meer dan 25% van de omvang van het jaarsubsidiebedrag, tenzij het college (op grond van specifieke gronden) anders beslist.

 • 2.

  Voor eenmalige extra uitgaven die niet uit de subsidie kunnen worden betaald kunnen met toestemming van het college van Burgemeester en wethouders op de balans van de subsidieontvanger bestemmingsreserves of voorzieningen worden gevormd. De subsidieontvanger kan toestemming vragen bij de subsidieaanvraag, voorafgaand aan het subsidiejaar of bij aanvraag tot subsidievaststelling indien er gedurende het exploitatiejaar een positief exploitatieresultaat is ontstaan. Een verzoek tot het vormen van een bestemmingsreserve of voorziening dient vergezeld te gaan van het doel van de reserve en/of een meerjarig investeringsplan of onderhoudsplan.

 • 3.

  Het vorenstaande geldt alleen voor gelden die de Stichting reeds van de gemeente heeft ontvangen of nog moet ontvangen en niet voor de overige inkomsten van de Stichting. Die overige inkomsten zullen door de Stichting apart worden geadministreerd en bestemd worden voor specifieke taken of doelen van de Stichting.

Artikel 7. Vaststelling subsidie en eindafrekening

In afwijking van artikel 2:11, eerste lid van de ASP is de beslistermijn 18 weken.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere subsidieverordening Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 24 juni 2015

de griffier,

J.F. Kamminga

de voorzitter,

D.Bijl

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Status en reikwijdte verordening

HOOFDSTUK 2 VERSTREKKING SUBSIDIE

Artikel 3 Subsidieplafond

Artikel 4 Toepasselijkheid Hoofdstuk 2 ASP

Artikel 5 Aanvraag subsidievaststelling.

Artikel 6. Egalisatiereserve en Bestemmingsreserves Voorzieningen.

Artikel 7. Vaststelling subsidie en eindafrekening

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Hardheidsclausule

Artikel 9 Inwerkingtreding

Artikel 10 Citeertitel