Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Verhuurvoorwaarden Kermis Purmerend 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerhuurvoorwaarden Kermis Purmerend 2016
CiteertitelVerhuurvoorwaarden Kermis Purmerend 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2015Artikel 58

08-09-2015

Gemeenteblad 2015, 116408

1217318
23-10-201508-12-2015Nieuwe voorwaarden

08-09-2015

Gemeenteblad 2015 - 98664

1217318

Tekst van de regeling

Intitulé

Verhuurvoorwaarden Kermis Purmerend 2016

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

overwegende dat de Verhuurvoorwaarden Kermis Purmerend 2013 aangepast dient te worden omdat:

 

- gelet op de bestuurlijke opdracht de kermis te evalueren zijn de conclusies en aanbevelingen verwerkt in de Verhuurvoorwaarden Kermis Purmerend 2016;

 

besluiten:

 

 • 1.

  vaststellen Verhuurvoorwaarden Kermis Purmerend 2016, overeenkomstig bijgevoegde bijlage;

 

 • 2.

  intrekking Verhuurvoorwaarden Kermis Purmerend 2013;

 

 • 3.

  dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop het is bekend gemaakt.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE KERMIS

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verhuurvoorwaarden wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • 1.

  Kermis:

  een cultureel evenement, dat jaarlijks rond de tweede vrijdag in mei tot en met de zondag in de week daarop volgend, in het centrum van Purmerend wordt gehouden, waarbij door middel van een samenstel van bewegende en stilstaande vermaakattracties, daarbij passende mobiele verkoopzaken en gelegenheden tot het deelnemen aan spelen of tot het bezichtigen van het zogenaamde kijkwerk, de bezoekers van dat evenement geamuseerd worden.

 • 2.

  Exploitant:

  een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf heeft gemaakt van de exploitatie van een onder lid 1 bedoelde inrichting.

 • 3.

  Inrichting:

  De attractie, kraam of verkoopzaak zoals deze door onder 2 bedoelde (rechts)persoon tijdens de Kermis wordt geëxploiteerd.

 • 4.

  NKB:

  de Nederlandse Kermisbond.

 • 5.

  BOVAK:

  de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders.

 • 6.

  Kermiscoördinator:

  de persoon die namens de gemeente zorg draagt voor de organisatie van de kermis en als zodanig is aangewezen door burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Bekendheid met verhuurvoorwaarden en wet- en regelgeving; vrijwaring

 • 1.

  Iedere inschrijver en Exploitant verklaart deze verhuurvoorwaarden voorafgaand aan de inschrijving, deze voorwaarden gelezen te hebben en de inhoud en toepasselijkheid daarvan volledig en integraal aanvaard te hebben.

 • 2.

  Iedere inschrijver en Exploitant verklaart tevens volledig op de hoogte te zijn van alle wet- en regelgeving die op de exploitatie van zijn Inrichting van toepassing is, die wet- en regelgeving strikt en volledig na te zullen leven alsmede om de gemeente Purmerend op eerste verzoek te zullen vrijwaren en schadeloos stellen indien mocht blijken dat zulks niet het geval is en de gemeente Purmerend dientengevolge schade lijdt of mocht lijden of ter zake door derden wordt aangesproken.

Artikel 3 Plaats, datum en openingstijden

 • 1.

  De Kermis vindt plaats op de Koemarkt, Plantsoenstraat, Kalversteeg, Looiersplein, Achterdijk en Gedempte Where vanaf het Looiersplein tot aan de kruising Hoornselaan.

 • 2.

  De Kermis zal worden gehouden van vrijdag tot en met de zondag in de week daarop volgend.

 • 3.

  De openingstijden van de kermis zijn:

  • a.

   op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 23.00 uur;

  • b.

   op vrijdag van 14.00 tot 01.00 uur;

  • c.

   op zaterdag van 13.00 uur tot 01.00 uur;

  • d.

   op de eerste zondag van 13.00 uur tot 23.00 uur;

  • e.

   op de tweede zondag van 13.00 uur tot 22.00 uur;

  • f.

   op feestdagen van 13.00 uur tot 24.00 uur.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid, geldt voor consumptiezaken dat deze geopend mogen zijn vanaf 11.00 uur

Artikel 4 Rit-, verkoop- en deelnameprijzen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen een maximale rit- en entreeprijs vast voor alle vermaakinrichtingen. Hierin brengen zij een diversificatie aan, o.a. naar gelang de aard, omvang, etcetera van een Inrichting. Deze ritprijzen zijn vastgelegd en staan vermeld in de advertentie, als bedoeld in artikel 6 van deze verhuurvoorwaarden.

 • 2.

  Voor bepaalde publieksattracties kunnen in nader overleg afwijkende ritprijzen overeengekomen worden. Deze afwijkende ritprijzen staan vermeld in het inschrijfformulier, als bedoeld in artikel 7 van deze verhuurvoorwaarden.

 • 3.

  De rit- en entreeprijzen worden gedurende de gehele kermis goed zichtbaar voor het publiek op de kassa vermeld.

HOOFDSTUK 2 WIJZE VAN VERHUUR

Artikel 5 Gesloten verhuur

 • 1.

  De standplaatsen worden verhuurd door middel van een gesloten verhuursysteem. Als zodanig worden de gesloten enveloppen met inschrijvingen niet in de openbaarheid geopend en voorgelezen. Evenmin worden de geboden huursommen nadien gepubliceerd of anderszins bekendgemaakt.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn niet gehouden om standplaatsen aan de hoogstbiedende inschrijver(s) te verhuren en is volledig vrij in haar toewijzingsbeleid. Aan toewijzingen en toegewezen locaties/plaatsen in het verleden kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend. Zij kunnen een keuze doen uit de inschrijvingen om standplaatsen toe te wijzen voor alle Inrichtingen die zij wensen toe te laten.

 • 3.

  De Kermiscoördinator heeft de bevoegdheid om zowel voor als na de inschrijving onderhands standplaatsen toe te wijzen om ervoor te zorgen dat een aantrekkelijke Kermis gewaarborgd is.

 • 4.

  Inschrijvingen voor lagere toegangsprijzen, deelnameprijzen of verkoopprijzen kunnen de voorkeur genieten.

Artikel 6 Advertentie

 • 1.

  In het 4e kwartaal van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de Kermis wordt gehouden wordt van gemeentewege een advertentie geplaatst in onder meer periodieke uitgaven van de kermisvakbonden NKB en BOVAK en het digitale vakblad “de kermiscarrousel.

 • 2.

  In de advertentie wordt aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn kan worden ingeschreven voor een standplaats op de Kermis.

 • 3.

  In de advertentie wordt tevens opgenomen voor welke zaken reeds standplaats is toegewezen, als bedoeld in artikel 10, lid 1 van deze verhuurvoorwaarden.

Artikel 7 Eisen aan de inschrijving

 • 1.

  De verhuur van de standplaatsen voor de Kermis geschiedt uitsluitend aan de hand van inschrijving. Voor het doen van inschrijvingen moet gebruik worden gemaakt van de daartoe van gemeentewege of door de bonden van kermisexploitanten vastgestelde en/of aangewezen inschrijfformulieren. Het inschrijfformulier moet volledig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.

 • 2.

  Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan door Exploitanten die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbare buitenlandse instantie, dan wel door hun gemachtigde(n). De bevoegdheid van de gemachtigde moet blijken uit een aan het inschrijfformulier aangehangen, door de Exploitant ondertekende, volmacht. Niemand kan optreden als gemachtigde van meer dan één Exploitant.

 • 3.

  Op het inschrijfformulier moeten ten minste worden vermeld:

  • a.

   de naam, het adres, het telefoonnummer, de geboortedatum, het BTW-nummer, het bankrekening- en of gironummer, en het KvK-nummer, almede de naam en het polisnummer van diens WA-verzekeraar en de handtekening van de Exploitant;

  • b.

   de aard en een omschrijving van de Inrichting alsmede van de waren of de consumptieartikelen, die daarin worden verkocht, en, indien de inrichting tot vermaak dient, een opgave van datgene, waaruit de vermakelijkheid bestaat en van de juiste benaming van de Inrichting;

  • c.

   het bedrag, zowel in cijfers als letters, dat als huursom geboden wordt. Bij afwijkingen in het geboden bedrag tussen cijfers en letters, zal het bedrag in letters worden aangehouden;

  • d.

   de bijdrage aan de reclamekosten die de Promotiecommissie Kermis Purmerend ten behoeve van de Kermis maakt, vermeld in de advertentie als bedoeld in artikel 6, lid 1 van deze verhuurvoorwaarden;

  • e.

   de juiste afmetingen van de (buiten)maten zoals frontbreedte en diepte of doorsnede van de Inrichting, alsmede van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa e.d., wanneer deze buiten de maten van breedte, diepte of doorsnede uitsteken, benevens voor-, zij- en achterschoren en voorts de exacte plaats van de eventuele voor-/zij- en achteringangen, kant of open zaak;

  • f.

   de benodigde aansluitwaarde in KW tijdens opbouw, Kermis en afbouw;

  • g.

   het aantal woon- en pakwagens;

  • h.

   opgave van de deelnameprijzen (bij spelen) en de verkoopprijzen (bij verkoopzaken);

  • i.

   of de Exploitant met of zonder concurrentie inschrijft en met welke Inrichting hij/zij al dan niet wenst te concurreren. Indien tussen burgemeester en wethouders en de Exploitant verschil van mening bestaat over de aard van een bepaalde inrichting in verband met de concurrentie, beslissen burgemeester en wethouders na advies te hebben ingewonnen van de kermisvakbond NKB en/of Bovak, of andere deskundigen;

  • j.

   indien van toepassing, bijzonderheden, zoals - maar niet beperkt tot- een bepaalde wijze van oprijden of opbouwen, beperkingen bij plaatsing van de kassa of uitstekende zij- en achterschoren.

 • 4.

  Bij de inschrijving dienen de volgende bescheiden gevoegd te worden:

  • a.

   kopie recent uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel of een vergelijkbaar internationaal register;

  • b.

   kopie geldig legitimatiebewijs;

  • c.

   een recente foto en/of compositietekening, waarop het uiterlijk aanzien van de Inrichting kan worden beoordeeld;

  • d.

   indien het een nieuwe Inrichting betreft, bewijsstukken, waarmee de inschrijver kan aantonen, dat die Inrichting ook daadwerkelijk – tijdig – op de Kermis van Purmerend geëxploiteerd zal worden.

 • 5.

  Wanneer ten aanzien van de geboden huursom het voorbehoud "zonder concurrentie"of een ander voorbehoud van dezelfde strekking is gemaakt, moet daarbij nauwkeurig aangegeven worden welke Inrichting(en) de Exploitant van concurrende aard beschouwt. Indien tussen burgemeester en wethouders en de Exploitant verschil van mening bestaat over de aard van een bepaalde Inrichting in verband met de concurrentie, beslissen burgemeester en wethouders na advies te hebben ingewonnen van de kermisvakbond NKB en/of Bovak, of andere deskundigen.

 • 6.

  Onvolledige, onjuiste, onduidelijke, te laat ontvangen en niet door de bevoegde persoon of personen ondertekende inschrijvingen, alsmede inschrijvingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, waarop een plaatsbeding staat waaraan niet kan worden voldaan, waaraan (met uitzondering van het beding van concurrentie) voorwaarden of voorbehouden zijn verbonden of die afhankelijk zijn gesteld van andere zaken of gebeurtenissen, die, behoudens volmacht, niet op eigen naam zijn gedaan of die betrekking hebben op een Inrichting waarvan redelijkerwijze valt aan te nemen dat deze gedurende de kermisperiode niet in bedrijf zal zijn, zullen door burgemeester en wethouders terzijde worden gelegd.

Artikel 8 Inzending inschrijfformulieren

 • 1.

  De inschrijfformulieren moeten in een voldoende gefrankeerde gesloten enveloppe t.a.v. voorjaarskermis vóór een door of vanwege burgemeester en wethouders bepaalde datum en bepaald tijdstip in het gemeentehuis of op een andere aangegeven plaats zijn ingeleverd. Deze datum en het tijdstip zijn bekendgemaakt in de advertentie, waarin de te houden kermis is aangekondigd en de inschrijving is opengesteld zoals bedoeld in artikel 6 van deze verhuurvoorwaarden. Te laat ingeleverde formulieren worden terzijde gelegd.

 • 2.

  Inschrijvingen per fax worden alleen geaccepteerd als het originele inschrijfformulier binnen de in lid 1 genoemde datum is ingeleverd.

Artikel 9 Gehouden aan bod

 • 1.

  De Exploitant is gehouden zijn bod tot en met de datum van gunning, althans uiterlijk tot 14 dagen na afloop van de in artikel 6, lid 2 van deze verhuurvoorwaarden bedoelde inschrijvingstermijn gestand te doen.

 • 2.

  Verhoging of verlaging van de geboden huursom kan uitsluitend geschieden door middel van een nieuw inschrijfformulier, waarop duidelijk is vermeld welk bod verhoogd of verlaagd wordt en dient tevens te geschieden vóór afloop van de in artikel 6, lid 2 van deze verhuurvoorwaarden bedoelde inschrijvingstermijn.

Artikel 10 Gunning standplaatsen en plaatsaanwijzing

 • 1.

  Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om reeds voor de inschrijving onderhands standplaatsen toe te wijzen om ervoor te zorgen dat een aantrekkelijke kermis gewaarborgd is.

  Zo nodig kunnen zij een standplaats voor meerdere jaren, doch met een maximum van drie jaren, toewijzen.

 • 2.

  Binnen 14 dagen na de in artikel 6, lid 2 van deze verhuurvoorwaarden genoemde datum beslissen burgemeester en wethouders omtrent de gunning van de overige standplaatsen, bijzondere omstandigheden daargelaten.

 • 3.

  Elke inschrijver zal, zo mogelijk, binnen 21 dagen na de in artikel 6, lid 2 van deze verhuurvoorwaarden genoemde datum per post bericht ontvangen of de standplaats(en), waarvoor hij heeft ingeschreven, hem al dan niet is (zijn) gegund.

Artikel 11 Gunning naplaats

Burgemeester en wethouders kunnen na afloop van de inschrijvingsperiode een standplaats toewijzen, ter vervanging van een attractie, waarvan na de inschrijvingsperiode of na gunning blijkt dat:

 • 1.

  de Exploitant aan burgemeester en wethouders schriftelijk mede gedeeld heeft dat hij van de gunning geen gebruik zal maken dan wel de standplaats niet zal innemen;

 • 2.

  de gunning door burgemeester en wethouders moet worden ingetrokken vanwege een tekortkoming aan de zijde van de Exploitant, zoals -maar niet beperkt tot- het niet (tijdig) voldoen door de Exploitant aan zijn betalingsverplichting, zijn verzekeringsplicht of zijn verplichting tot overlegging van de vereiste en overeengekomen bescheiden;

 • 3.

  de Exploitant niet of niet tijdig komt opdagen en/of zijn Inrichting niet of tijdig of niet op de juiste wijze opbouwt;

 • 4.

  de Exploitant zijn Inrichting niet tijdig en volledig in exploitatie neemt en houdt;

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen tevens na afloop van de inschrijvingsperiode een standplaats toewijzen ter verhoging van de kwaliteit en/of de aantrekkelijkheid van de Kermis.

 • 6.

  Bij toepassing van de leden 1 en 2 kan het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 9 van deze verhuurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk achterwege blijven.

Artikel 12 Ontbindende voorwaarde nieuwe attracties

 • 1.

  Bij de gunning van een standplaats voor een nieuwe attractie of een attractie die niet in Nederland op Kermissen heeft gestaan geldt de ontbindende voorwaarde, dat deze attractie een maand voorafgaand aan de Kermis te Purmerend op een Nederlandse Kermis minimaal 3 dagen volledig in werking en voor publiek toegankelijk moet zijn geweest.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan worden overeengekomen, dat van het bepaalde in lid 1 wordt afgeweken, waarbij wordt omschreven op welke wijze in dat specifieke geval wordt gewaarborgd dat de desbetreffende attractie daadwerkelijk op de Kermis van Purmerend komt te staan.

 • 3.

  De in lid 1 bedoelde ontbindende voorwaarde treedt direct in werking, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

Artikel 13 Inrichting kermisterrein

Inschrijvers dienen er rekening mee te houden, dat burgemeester en wethouders het recht hebben om op het kermisterrein meerdere inrichtingen van dezelfde of vergelijkbare soort te plaatsen, zulks in verband met de grote oppervlakte van het kermisterrein.

Artikel 14 Horeca en verkoopzaken

Het kermisterrein bevindt zich in het centrum van Purmerend in de directe nabijheid van diverse horecagelegenheden. Voor het kermisterrein geldt dat:

 • 1.

  Verkoopzaken dienen rekening te houden met de verkoop van eten en drinken vanaf de gevestigde horecaterrassen en de geplaatste poffertjeskraam op het kermisterrein;

 • 2.

  Verkoopzaken mogen geen alcoholische dranken verkopen, met uitzondering van de poffertjeskraam;

 • 3.

  Frisdrank mag uitsluitend verkocht worden door de Inrichtingen die snackwaren verkopen.

HOOFDSTUK 3 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 15 Betaling

 • 1.

  De betaling van de huursom (inclusief promotiebijdrage, stroomkosten en kosten woonwagen(s) moet als volgt worden betaald:

  • a.

   25% van de huursom dient binnen 1 maand na dagtekening van de factuur van de standplaats door de gemeente te zijn ontvangen;

  • b.

   het restant dient 14 dagen vóór de aanvang van de kermis door de gemeente te zijn ontvangen;

 • 2.

  De betaling dient te geschieden door middel van storting of overschrijving op bankrekeningnummer 58.89.19.977 ten name van de gemeente Purmerend, onder vermelding van de naam van de Inrichting.

 • 3.

  Indien de huursom niet is betaald binnen de termijnen in dit artikel genoemd, is de Exploitant van de Inrichting in gebreke door het enkele verloop van deze termijnen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is en verliest hij het recht op de hem toegewezen plaats.

 • 4.

  De in het vorige lid bedoelde nalatige Exploitant verbeurt het door hem reeds gestorte deel van de huursom en blijft daarenboven verplicht tot betaling van de volledige huursom.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor de opengevallen plaats aan een ander toe te wijzen.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om betaling in contant geld of cheques niet te accepteren. Indien burgemeester en wethouders deze wijze van betaling wel accepteren, zal de Exploitant een vergoeding van € 25,- per attractie verschuldigd zijn.

Artikel 16 kosten

 • 1.

  Per bemande attractie wordt van de Exploitant een bijdrage gevraagd voor promotiekosten. De hoogte van deze bijdrage staat vermeld in de advertentie, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van deze verhuurvoorwaarden.

 • 2.

  Per salonwagen en of caravan is de Exploitant een bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage staat vermeld in de advertentie, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van deze verhuurvoorwaarden.

 • 3.

  Bij inschrijving dient rekening gehouden te worden met sponsoracties, promotionele acties en themadagen die in samenspraak met de promotiecommissie Kermis Purmerend worden bepaald. De Exploitant is verplicht hieraan deel te nemen onder de met de promotiecommissie Kermis Purmerend gemaakte voorwaarden.

 • 4.

  Per attractie zal vooraf de kosten voor de aansluitkosten en stroomverbruik in rekening worden gebracht, zoals bedoeld in artikel 15, lid 1 van deze verhuurvoorwaarden.

  De hoogte van het stroomverbruik zal geschieden uit ervaringscijfers van de afgelopen periode of een inschatting bij nieuwe attracties. De hoogte voor het stroomverbruik is tegen een vooraf bepaald tarief per Kwh, zoals vermeld in de advertentie, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van deze verhuurvoorwaarden.

Artikel 17 Bankgarantie of waarborgsom

Exploitant zal op eerste verzoek en ten genoegen van burgemeester en wethouders zekerheid stellen in de vorm van een onvoorwaardelijke onafhankelijke bankgarantie of waarborgsom voor de nakoming van zijn contractuele verplichtingen alsmede voor zijn wettelijke en contractuele verplichting(en) om de door gemeente Purmerend geleden en te lijden schade te vergoeden.

Artikel 18 Restitutie huursom

Wanneer als gevolg van overmacht de Kermis niet doorgaat of ophoudt door te gaan dan wel als gevolg van overmacht aan de zijde van de Exploitant de gehuurde standplaats niet ingenomen kan worden, wordt de (gedeeltelijk) betaalde huursom teruggegeven, dan wel gedeeltelijk naar rato van het aantal dagen, waarop de standplaatsen niet kunnen worden gebruikt, gerestitueerd, onder inhouding van de door de gemeente gemaakte kosten.

HOOFDSTUK 4 VERPLICHTINGEN GEMEENTE

Artikel 19 Woon- en werkklimaat

De gemeente draagt zorg voor een goed woon- en werkklimaat voor de Exploitanten die een standplaats hebben op de Kermis. Derhalve gelden onder meer de hierna genoemde voorzieningen.

 • 1.

  Op het kermisterrein, alsmede op de terreinen waar de salonwagens worden geplaatst, zal van gemeentewege worden gezorgd voor voldoende afvalcontainers, wateraftappunten, stroomtoevoercontacten en (riool)afvoeren.

 • 2.

  De terreinen worden vóór, tijdens en na afloop van de Kermis van gemeentewege gereinigd.

 • 3.

  De kosten van het verbruik en de aansluiting van water en elektriciteit op het salonwagenterreinen voor de Rijdende school zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 20 Promotie van de kermis

 • 1.

  De gemeente draagt zorg voor een goede promotie van de Kermis. Dit zal onder meer geschieden in de vorm van:

  • a.

   personele ondersteuning van de "Promotiecommissie Kermis Purmerend";

  • b.

   personele inzet ten behoeve van de overige kermispromotie;

  • c.

   het plaatsen van reclame-uitingen aan de invalswegen.

 • 2.

  De gemeente draagt bij in de kosten van de kermispromotiecommissie.

Artikel 21 Kermisattracties bij evenementen

Voor zover zulks wettelijk en juridisch mogelijk is, zal de gemeente geen grond in gebruik geven ten behoeve van een andere Kermis in een periode van 4 weken voorafgaande aan de Kermis.

HOOFDSTUK 5 VERPLICHTINGEN EXPLOITANT

Artikel 22 Salonwagens

 • 1.

  Salonwagens mogen op het daartoe aangewezen terrein worden geplaatst vanaf de zaterdagochtend voorafgaande de Kermis om 08.00 uur.

 • 2.

  De salonwagens dienen uiterlijk woensdagochtend na afloop van de Kermis om 10.00 uur te zijn verwijderd.

 • 3.

  De aansluiting op water of elektriciteit ten behoeve van salonwagens op de daarvoor bestemde terreinen zal geschieden vanaf de zaterdag voorafgaande aan de Kermis.

 • 4.

  De beëindiging van de water- en elektriciteitslevering vindt plaats op de woensdagochtend om 10.00 uur na afloop van de Kermis.

 • 5.

  Salonwagens dienen te worden geplaatst op het daarvoor bestemde terrein aan de Purmerenderweg. Dit dient te geschieden op aanwijzing van de daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouder. Van zaterdag voorafgaand aan de Kermis tot en met de woensdag na afloop van de Kermis kunnen de salonwagens worden geplaatst en zijn de benodigde voorzieningen geplaatst.

 • 6.

  Afvoerslangen van de salonwagen dienen op een deugdelijke manier te worden aangebracht in de daarvoor bestemde afvoerput of straatkolk.

 • 7.

  Afval, afkomstig van de salonwagen, dient in een afgesloten vuilniszak te worden gedeponeerd in een van de grote containers die op de salonwagenterreinen staan.

 • 8.

  De Exploitant dient er zorg voor te dragen dat er geen (geluids)overlast voor de woonomgeving wordt veroorzaakt.

 • 9.

  Honden dienen te zijn aangelijnd en zoveel als mogelijk binnen te worden gehouden.

 • 10.

  Alle aanwijzingen van de Kermiscoördinator, de salonwagentoezichthouder of de politie dienen stipt en direct te worden opgevolgd.

 • 11.

  Het is verplicht om gebruik te maken van het door gemeentewege geplaatste aanwezige toilet voor degene die niet in het bezit zijn van een (deugdelijke) toiletvoorziening in de salonwagen.

 • 12.

  Op het inschrijfformulier dient de Exploitant opgave te doen van het aantal en de afmetingen van zijn salonwagen(s). Inschrijvers zijn verplicht tot een bijdrage in de kosten voor het gebruik van het terrein. De hoogte van deze kosten staat vermeld in de advertentie, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van deze verhuurvoorwaarden.

Artikel 23 Parkeren pakwagens

Vracht- en pakwagens mogen uitsluitend worden geparkeerd op het daartoe aangewezen pakwagenterrein of andere locaties in de stad.

Artikel 24 Op voorhand over te leggen verzekeringspapieren en certificaten

 • 1.

  De Exploitant is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waaronder zowel de wettelijke als de contractuele aansprakelijkheid begrepen wordt, voor schade aan personen en zaken, alsmede de daaruit voortvloeiende schade, zowel direct als indirect verband houdende met de exploitatie van zijn Inrichting in toereikende mate te verzekeren en verzekerd te houden en tijdig de daartoe benodigde verzekeringspenningen aan de verzekeraar te voldoen.

 • 2.

  Uiterlijk 1 maand voor aanvang van de Kermis zal de Exploitant aan de Kermiscoördinator van de gemeente Purmerend de verzekeringspolis en een verklaring van de verzekeraar overhandigen waaruit blijkt dat diens Inrichting tijdens de gehele kermisperiode in toereikende mate verzekerd zal zijn als bedoeld in lid 1 alsmede -indien van toepassing- een of meer certificaten of verklaringen van de bevoegde (keurings)instantie waaruit blijkt dat diens Inrichting voldoet aan de bij of krachtens de wet voorgeschreven veiligheidseisen en dat toegestaan is om zijn Inrichting op Nederlandse kermissen te exploiteren.

 • 3.

  Indien de Exploitant nalaat onder de in lid 2 genoemde bescheiden tijdig aan de Kermiscoördinator te overhandigen, waarbij de onder lid 2 bedoelde termijn als een fatale termijn heeft te gelden, verliest de Exploitant diens recht op deelname aan de Kermis en is de gemeente Purmerend, zonder tot enige vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn, gerechtigd om de plaats alsnog aan een derde te gunnen en onverminderd de gehoudenheid van exploitant om de bedragen zoals onder artikel 15, lid 1 van deze verhuurvoorwaarden bedoeld integraal aan de gemeente Purmerend te voldoen.

Artikel 25 Opbouwen en afbreken

 • 1.

  De Exploitant die heeft voldaan aan al zijn contractuele verplichtingen mag met het opbouwen der Inrichting niet eerder beginnen dan op het tijdstip dat door de Kermiscoördinator, belast met de aanwijzing van kermisplaatsen, wordt aangegeven.

 • 2.

  Na de aanvang van de Kermis mag niet meer worden gebouwd, behoudens toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het is niet toegestaan opbouwwerkzaamheden te verrichten of het kermisterrein op te rijden 's-avonds na 22.00 uur, behoudens toestemming van de Kermiscoördinator.

 • 4.

  Met het afbreken der Inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur van de laatste dag van de Kermis, te weten 22.00 uur, behoudens toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  Behalve voor opbouw- en afbraakactiviteiten mogen gedurende de Kermis op het kermisterrein geen salon-, vracht- en pakwagens staan.

  In uitzonderlijke gevallen kan hiervan, na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders, worden afgeweken.

 • 6.

  Een of meerdere delen van het kermisterrein kunnen dagelijks – ook tijdens het opbouwen van de Kermis - voor het verkeer worden opengesteld van 07.00 tot 12.00 uur. De Exploitant of personen die in zijn opdracht of onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, dienen het verkeer ongehinderd doorgang te verlenen. Er mogen zich derhalve geen voertuigen, oploopvloeren, luifels, kapconstructies, goederen of andere obstakels op die gedeelten van het kermisterrein bevinden. Voorafgaande aan het opbouwen van de Kermis worden de desbetreffende Exploitanten hierover mondeling of schriftelijk geïnformeerd door de Kermiscoördinator.

 • 7.

  De Inrichting is uiterlijk op de eerste maandag na de Kermis om 16.00 uur afgebroken. De vracht- en pakwagens zijn op dat moment van het kermisterrein verwijderd, behoudens toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 8.

  Alvorens de Exploitant of personen die in zijn opdracht of onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn met één of meerdere vracht- of pakwagens naar het kermisterrein wenst te rijden, vergewist hij zich ervan, dat hij direct het kermisterrein kan oprijden, zodat gewaarborgd is dat wegen rondom het kermisterrein niet door zijn vrachtwagen(s) worden geblokkeerd dan wel anderszins (verkeers)hinder wordt veroorzaakt door zijn vrachtwagen(s).

 • 9.

  De standplaatsen dienen in dezelfde staat te worden achtergelaten als waarin zij zijn aanvaard.

 • 10.

  Indien niet is voldaan aan het gestelde onder de in lid 7 en 9 genoemde, geschiedt de ontruiming, het herstel van wegen, trottoirs of terreinen, enz. door of namens de gemeente Purmerend op kosten van de nalatige Exploitant.

Artikel 26 Verplichte exploitatie gedurende de gehele Kermis

 • 1.

  De Exploitant is verplicht de aan hem verhuurde standplaats met zijn Inrichting of kraam de vrijdag van aanvang van de Kermis om 13.00 uur in te nemen en deze gedurende de volledige duur van de Kermis ingenomen te houden.

 • 2.

  Tevens is de Exploitant verplicht, behoudens kinderzaken, om gedurende de tijden dat de Kermis voor het publiek is opengesteld, zijn Inrichting voor het publiek open te houden en geheel verlicht te exploiteren en in exploitatie te houden.

 • 3.

  De Exploitant mag de aan hem verhuurde standplaats alleen gebruiken voor de plaatsing en de exploitatie van de Inrichting als waarvoor is ingeschreven. De exploitatie van de Inrichting moet geheel in overeenstemming zijn met de daarvan in het desbetreffende door de Exploitant ingezonden inschrijfformulier gegeven benaming of omschrijving.

 • 4.

  Kinderzaken zijn in ieder geval tot 22.00 uur geopend en verlicht.

 • 5.

  De vermaak- en kinderzaken hanteren op woensdag een korting(rit)prijs, zoals vermeld in de advertentie, genoemd in artikel 6 van deze verhuurvoorwaarden. Alle overige attracties doen het publiek een kortingsaanbod, vermeld op het door gemeentewege afgegeven kortingsaffiche van de gemeente Purmerend.

 • 6.

  De Exploitant is verplicht deel te nemen aan de activiteiten en voorwaarden die door en in samenspraak met de promotiecommissie Kermis Purmerend worden georganiseerd.

Artikel 27 Stroomvoorziening/aansluitkosten

 • 1.

  De stroomvoorziening geschiedt door middel van tijdelijke dieselaggregaten en een vaste aansluiting voor nachtstroom. Een door de gemeente nader te bepalen elektrotechnisch bedrijf zal zorgdragen voor deze aggregaten en het daarop aansluiten van de attracties.

 • 2.

  Voor het stroomverbruik, aansluitkosten e.d. van de Inrichting zal per Inrichting een vergoeding verschuldigd zijn. Afhankelijk van de werkelijke afzekeringswaarde zal die vergoeding worden doorberekend, en in rekening worden gebracht. De tarieven staan vermeld in de advertentie, zoals bedoeld in artikel 6 van deze verhuurvoorwaarden.

  Indien de schommelingen in de dieselprijzen dusdanig tegenvallen met de gepubliceerde bedragen in de advertentie en verbruikskosten niet gedekt kunnen worden kunnen deze bedragen naar boven worden bijgesteld.

 • 3.

  In het geval er sprake is van een dermate grote attractie, dat er speciale en/of grootschalige stroomvoorzieningen noodzakelijk zijn, kan van het bepaalde in lid 2 worden afgeweken.

 • 4.

  De Exploitant van de kermisinrichting is op last van de Kermiscoördinator en/of aangewezen installateur verplicht om op de dag waarop de Kermis begint, gedurende ten hoogste 30 minuten de verlichting in te schakelen en de motoren in te schakelen en te belasten.

 • 5.

  De Exploitant dient zelf voor een geschikte aansluitkabel te zorgen. Hij kan er daarbij vanuit gaan, dat zijn kraam, Inrichting of wagen niet verder dan 50 meter van het energieverdeelpunt is verwijderd.

 • 6.

  In uitzonderingsgevallen kan met een Exploitant worden afgesproken, dat deze zorgdraagt voor een eigen bron van energievoorziening.

 • 7.

  De gemeente is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de stroomvoorziening aan de zijde van het in lid 1 bedoelde elektrotechnisch bedrijf, tenzij deze tekortkoming is te wijten aan schuld of nalatigheid aan de zijde van de gemeente.

 • 8.

  Op het inschrijfformulier dient de Exploitant opgave te doen voor het gebruik van nachtstroom aan te geven.

Artikel 28 Water en Afval

 • 1.

  Aansluiting van de Inrichting op het waterleidingnetwerk zal geschieden, mits aanwezig vanaf de woensdag voorafgaande de Kermis, vanaf 08.00 uur.

 • 2.

  De Exploitant is verplicht om iedere avond, na het sluiten van de Kermis, het terrein rondom zijn Inrichting schoon te vegen.

 • 3.

  Onder "rondom zijn Inrichting" dient te worden verstaan het terrein binnen de (denkbeeldige) lijn die rondom de Inrichting is gelegen, indien vanuit iedere hoek, rand of wand van de Inrichting een afstand van 10 meter in acht wordt genomen. De afstand van 10 meter kan – in overleg en/of op aanwijzing van de Kermiscoördinator – meer of minder bedragen.

 • 4.

  Het opgeveegde afval dient in een op het kermisterrein aanwezige afvalcontainer te worden gedeponeerd.

 • 5.

  Door of namens burgemeester en wethouders kan toestemming worden verleend om af te zien van het vegen op de laatste avond van de Kermis.

 • 6.

  De Exploitant is verplicht om gebruikte vetten en of oliën, volgens de daartoe wettelijk geldende eisen af te voeren van het kermisterrein en aan te bieden bij de officiële inzamellocaties.

 • 7.

  Op het inschrijfformulier dient de Exploitant opgave te doen voor het gebruik van water aan te geven.

 • 8.

  Afvoer van afvalwater dient zodanig plaats te vinden dat verontreiniging van de bodem en/of het grondwater wordt voorkomen via een tijdelijke aansluiting op het vuilwaterriool of speciale opvangbak.

Artikel 29 Gevolgen gedwongen sluiting

 • 1.

  Bij sluiting van een Inrichting of kraam wegens overtreding van wetten, gemeentelijke verordeningen of deze voorwaarden door de Exploitant, wordt geen restitutie van de uit welke hoofde ook verschuldigde of betaalde gelden verleend noch heeft de Exploitant recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

 • 2.

  Indien de Kermis wegens bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, niet doorgaat, brengt dit voor de gemeente Purmerend geen andere verplichting mee dan teruggave van de geheel of gedeeltelijk door de Exploitant betaalde bedragen, zonder dat deze laatste recht heeft op enige verrekening van rente en/of kosten of schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook en hoe dan ook genaamd.

Artikel 30 Verbod van overdracht, onderhuur, ingebruikneming

Het is de Exploitant zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders verboden om diens rechten uit hoofde van deze overeenkomst aan een derde over te dragen of afstand van die rechten te doen, dan wel zijn standplaats aan een andere (rechts)persoon (onder) te verhuren, te verpachten of in gebruik af te staan.

Artikel 31 Verbod plaatsen andere inrichting of verkopen andere waren

Tevens is het de Exploitant uitdrukkelijk verboden om een andere of grotere Inrichting te plaatsen of op en andere locatie te plaatsen of andere waren of diensten aan het publiek te verkopen of te verlenen dan aan hem door burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend is vergund of aangewezen.

Artikel 32 Gebod om zich aan aanwijzingen te houden; opstellingskeuring

De Exploitant verplicht zich om de aanwijzingen van de Kermiscoördinator, politie en van personen die met het toezicht op de naleving van wettelijke regels belast zijn stipt en tijdig op te volgen. De exploitant is ervan op de hoogte dat er een opstellingskeuring kan plaats vinden en zegt toe aan deze opstellingskeuring hun volledige medewerking te verlenen.

Artikel 33 Bevel tot ontruiming standplaats

De Exploitant die zich niet houdt aan zijn contractuele verplichtingen is verplicht om zijn standplaats of een andere door hem ingenomen standplaats onverwijld op bevel van de Kermiscoördinator te ontruimen en ontruimd te houden, zonder dat deze laatste tot enige schadevergoeding, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd, gehouden is.

Artikel 34 Vervallen standplaats indien niet op tijd

 • 1.

  Een standplaats die 24 uur vóór de aanvang van de Kermis door de betreffende Exploitant niet is ingenomen en waarbij de desbetreffende Exploitant zich niet heeft gemeld bij de Kermiscoördinator vervalt aan burgemeester en wethouders en kan aan een ander worden toegewezen.

 • 2.

  Toewijzing aan een ander laat de verplichting van degene, wiens recht op grond van lid 1 vervallen is, tot betaling van de geboden huursom onverlet.

Artikel 35 Vervallen standplaats indien te groot

 • 1.

  Indien bij het opbouwen van een Inrichting blijkt, dat de afmetingen ervan groter zijn dan bij de inschrijving is opgegeven en hiermee de standplaats van andere Exploitanten, de totale opstelling van de Kermis of de (brand)veiligheid in het gedrang komt, verliest degene, aan wie de standplaats is toegewezen het recht op de plaats en de huursom die door hem reeds is betaald.

 • 2.

  De Exploitant zal dan binnen 6 uur, na constatering van de afwijking door de Kermiscoördinator, de standplaats ontruimd dienen te hebben, opdat burgemeester en wethouders deze standplaats zo mogelijk aan een ander kunnen gunnen.

Artikel 36 Geen eigen stroommotoren en LPG(tanks)

Diesel-, benzine- of andere motoren, welke dienen tot opwekking van energie voor verlichting en/of het in werking brengen of houden van de Inrichting, worden niet toegelaten, tenzij daartoe voor de aanvang van de Kermis toestemming van burgemeester en wethouders is verkregen.

Het gebruik van L.P.G. en L.P.G.-tanks, anders dan voor motortractie is verboden. Dit geldt eveneens voor pakwagens, salonwagens en caravans, welke op de daarvoor aangewezen terreinen worden opgesteld.

Artikel 37 Aanbrengen voorwerpen in de bodem

In de bestrating mogen geen pennen, wiggen of andere soortgelijke voorwerpen worden geslagen, gedreven of op welke andere wijze ook ingebracht, noch mogen gaten of kuilen worden gemaakt.

Artikel 38 Voorkoming bodemverontreiniging

Onder alle stroom- en elektrische machines, alsmede onder alle toestellen, werktuigen en/of machinerieën, waarvan olie, benzine of dergelijke kan afdruipen, moet een voorziening worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem en/of beschadiging van de bestrating.

Artikel 39 Zorgplicht veiligheid inrichting

De Exploitant verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de Inrichting in zodanige staat is, alsmede dat zodanige maatregelen zijn getroffen, dat de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de Inrichting bevindt, redelijkerwijs is gewaarborgd.

Artikel 40 Bedienend personeel 18 jaar of ouder

 • 1.

  Het is de Exploitant niet toegestaan om een vermaakattractie (kinderattractie of grootvermaak) te laten bedienen door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

 • 2.

  De exploitatie van de Inrichting dient te geschieden door minimaal één aanwezig Nederlands sprekende medewerker.

Artikel 41 Opvolgen voorschriften

De Exploitant is verplicht te allen tijde in zijn Inrichting toe te laten ambtenaren van politie, vergunningen, toezicht- en handhaving, brandweer, alsmede andere vertegenwoordigers van de gemeente, en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven. Tot deze voorschriften kan behoren de eis tot (tijdelijke) sluiting van de Inrichting, in het geval zich een ongeval in of met de Inrichting heeft voorgedaan, het gevaar van een ongeval dreigt of in verband met (extreme) weersomstandigheden.

Artikel 42 Niet beschadigen bomen, lichtmasten, bestrating e.d.

 • 1.

  De Exploitant dient er voor zorg te dragen, dat noch hijzelf, noch personen die in zijn opdracht of onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn takken, bomen, struiken en/of andere groenvoorziening beschadigen. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van burgemeester en wethouders, een - kleine of grote - tak van een boom te verwijderen of anderszins groenvoorziening aan te tasten.

 • 2.

  De Exploitant draagt er zorg voor, dat noch hijzelf, noch personen die in zijn opdracht of onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn beschadigingen toebrengen aan lichtmasten, straatmeubilair, bestrating en eigendommen van derden.

 • 3.

  Alvorens door of namens de Exploitant het kermisterrein of het salonwagenterrein wordt opgereden, dient hij zich ervan te vergewissen dat de aard van het terrein c.q. de bestrating het toelaat dat met het desbetreffende voertuig het terrein wordt opgereden. Bij twijfel dient in overleg te worden getreden met de Kermiscoördinator zodat zo nodig maatregelen kunnen worden genomen, zoals het leggen van rijplaten. De Kermiscoördinator kan de Exploitant verplichten om elders op of bij het kermisterrein aanwezige rijplaten op te halen en te gebruiken ter voorkoming van schade aan de ondergrond.

Artikel 43 Geen (steek)wapens of wat daarop lijkt

Het is niet toegestaan om vuur- en steekwapens en niet wenselijk om daarop gelijkende voorwerpen als prijzen uit te geven. Er worden derhalve geen messen, dolken, vlindermessen, geweren, revolvers en dergelijke geduld, ook al betreft het namaak. Het is evenmin toegestaan om zakmessen, hoe klein ook, als prijs te geven aan kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar. Bij twijfel dient in overleg te worden getreden met de Kermiscoördinator.

Artikel 44 Geen stink- of rookbommetjes, spuitbussen of aanstootgevende artikelen

 • 1.

  Het is niet toegestaan stinkbommetjes, rookbommetjes en vergelijkbare producten waarmee hinder, schade of overlast aan bezoekers of andere Exploitanten kan worden toegebracht als prijzen uit te geven. Bij twijfel dient in overleg te worden getreden met de Kermiscoördinator.

 • 2.

  Het is niet toegestaan spuitbussen, waaruit verf, plak of een andere hinderlijke of schadelijke substantie kan worden gespoten als prijzen uit te geven. Bij twijfel dient in overleg te worden getreden met de Kermiscoördinator.

 • 3.

  Het is niet toegestaan producten met daarop aanstootgevende afbeeldingen of opdrukken dan wel die door hun vormgeving of anderszins aanstootgevend zijn als prijzen uit te geven. Bij twijfel dient in overleg te worden getreden met de Kermiscoördinator.

Artikel 45 Bij twijfel bepaalt kermiscoördinator

In geval van twijfel bepaalt uiteindelijk de Kermiscoördinator – al dan niet na overleg met politie, burgemeester en/of eventuele adviseurs – of een product, als bedoeld in de artikelen 43 en 44 van deze verhuurvoorwaarden, uit de Inrichting moet worden verwijderd.

Artikel 46 Geluid van de inrichting

 • 1.

  De Exploitant dient er zorg voor te dragen, dat de in zijn kermisinrichting aanwezige orgels, audio installaties en/of andere geluid producerende instrumenten, gemeten op 1 meter van de geluidsbox(en), zijn afgesteld op maximaal LAeq 80 dB(A).

 • 2.

  Bij attracties waarbij blijkt dat metingen 1 meter van de box(en) niet mogelijk zijn, mag het geluidsniveau aan de rand van de attractie gemeten maximaal LAeq 80 dB(A) bedragen, dit ter beoordeling van de ambtenaren die met geluidsmetingen zijn belast.

 • 3.

  De geluidsmetingen vinden gedurende minimaal 1 minuut plaats en dienen te worden uitgevoerd volgens het gestelde in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

 • 4.

  De Exploitant dient er zorg voor te dragen dat 2 uur voor sluitingstijd tot aan sluitingstijd, als bedoeld in artikel 3, lid 3 van deze verhuurvoorwaarden met 3 dB(A) naar beneden te worden bijgesteld.

 • 5.

  De geluidsbox(en) behoren zodanig te zijn aangebracht, dat het voortgebrachte geluid naar de binnenzijde van de attractie wordt uitgestraald.

 • 6.

  Geluidsbox(en) welke extreem hoge of lage tonen produceren, dienen zodanig te worden opgesteld dat dit geen geluidsoverlast kan veroorzaken bij derden.

 • 7.

  Het gebruik van overmatig lawaai makende apparaten zoals sirenes en dergelijk is niet toegestaan.

 • 8.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij één of meerdere Inrichtingen geluidsbegrenzende apparatuur aan te brengen. Aanwijzingen van het personeel van de instantie of het bedrijf dat die apparatuur namens burgemeester en wethouders aanbrengt dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Het saboteren van – onderdelen van – de aangebrachte geluidsbegrenzende apparatuur, wordt aangemerkt als misdraging als bedoeld in artikel 54 van deze verhuurvoorwaarden.

 • 9.

  Aanwijzingen van de Kermiscoördinator, van andere medewerkers van de gemeente of van de politie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 47 Licht bepalingen

De Exploitant dient er zorg voor te dragen dat de in de kermisinrichting aangebrachte of gebezigde verlichting, zodanig is afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

Artikel 48 Brandveiligheid

 • 1.

  Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten in of nabij de Inrichting, afhankelijk van de omvang van de Inrichting, één of meerdere handbrandblustoestellen van voldoende inhoud aanwezig zijn. Deze toestellen moeten voor eenieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. De blustoestellen dienen gecontroleerd en onderhouden te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559 en moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer.

 • 2.

  In voorkomende gevallen kan de Exploitant door of namens burgemeester en wethouders worden vrijgesteld van de verplichting, zoals in het eerste lid bedoeld.

 • 3.

  Voor inrichtingen welke gebruikmaken van het bakken en braden in oliën of vetten, dient de inhoud van het blustoestel geschikt te zijn voor het blussen van branden in de klasse A, B en C. Voor de overige Inrichtingen geldt, geschikt voor het blussen van branden in klasse A en B, met de aantekening ook geschikt voor het blussen van zogenaamde elektriciteitsbranden.

 • 4.

  Bij de in het vorige lid bedoelde Inrichtingen moeten voldoende goedpassende metalen deksels aanwezig zijn om elke pan of bak waarin olie en/of vet wordt verwarmd, bij brand te kunnen afsluiten.

 • 5.

  Verwarmingstoestellen die worden gestookt met gas, moeten zijn aangesloten door middel van slangen die speciaal voor de gebruikte gassoort zijn bestemd. De slangen moeten tegen oververhitting beschermd zijn en op de verbindingsplaatsen door middel van doelmatige klemmen zijn bevestigd.

 • 6.

  Het gebruik van gasflessen dient op de meest veilige wijze te geschieden, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke eisen.

 • 7.

  De Exploitant is verplicht alle door de brandweer, ter voorkoming van brandgevaar, gegeven aanwijzingen of bevelen stipt en onmiddellijk op te volgen.

Artikel 49 Eén uur voor opening kermisterrein vrij van obstakels

De Exploitant dient er voor zorg te dragen, dat er op de openingsdag van de Kermis tussen 12.00 en 13.00 uur alle voertuigen, onderstellen, materialen, verpakkingsmateriaal en dergelijke van het kermisterrein zijn verwijderd, zodat de brandweer op het kermisterrein kan proefrijden.

HOOFDSTUK 6 AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 50 Verzekeringsplicht

De Exploitant is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid, voor schade aan personen en goederen (daaronder begrepen de gehuurde standplaats), alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de exploitatie van de Inrichting, in toereikende mate te verzekeren.

Artikel 51 Schade

 • 1.

  De Exploitant is op gelijke wijze als voor eigen handelen aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelen van zijn personeel en van door hem bij de exploitatie ingeschakelde derden.

 • 2.

  De Exploitant vrijwaart de gemeente voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzij deze schade het gevolg is van door of vanwege de gemeente voor de samenstelling van de Kermis genomen of voorgeschreven maatregelen.

 • 3.

  De Exploitant is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan de bestrating, aan andere gemeentelijke eigendommen en aan eigendommen van derden, die aan hem te wijten is en welke is ontstaan door het plaatsen van en het rijden met kermisvoertuigen, het oprichten, onderhouden, wijzigen en afbreken van kermisinrichtingen, alsmede door het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van machines en werktuigen, of door welke andere oorzaak ook.

HOOFDSTUK 7 SANCTIES, VOORZIENINGEN, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Artikel 52 Niet-nakoming verhuurvoorwaarden

 • 1.

  Indien één van beide partijen de verplichtingen op grond van deze verhuurvoorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt is deze partij, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld waarbij een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, tenzij zulks op grond van deze voorwaarden, het contract of de wet niet nodig is, en in geval van termijnstelling, nakoming binnen die termijn uitblijft, aansprakelijk voor alle schade die hieruit voor de andere partij en/of derden voortvloeit en is de andere partij gerechtigd tot ontbinding van de gunningovereenkomst over te gaan.

 • 2.

  Alle in deze overeenkomst genoemde termijnen en data worden, tenzij schriftelijk anders vermeld, als fatale termijnen aangemerkt.

 • 3.

  Indien de Exploitant niet tijdig aan zijn verplichtingen ingevolge deze voorwaarden heeft voldaan, verkeert hij van rechtswege in verzuim, zonder daartoe enig bevel of enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook zal zijn vereist.

 • 4.

  De verplichting tot betaling van een schadevergoeding op grond van het eerste lid laat onverlet de verplichting tot betaling van de huursom door de Exploitant dan wel het verval van de huursom aan de gemeente.

 • 5.

  Onverminderd en gehoudenheid tot betaling van een schadevergoeding verbeurt de Exploitant bij niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de artikelen 3, 4, 25, 26, 50 en 51 van deze verhuurvoorwaarden zonder nadere ingebrekestelling ten behoeve van de gemeente een onmiddellijke opeisbare boete van € 2.250,- per overtreding met een maximum van € 22.500,-.

 • 6.

  Bij overtreding van die voorwaarden, waarvan naleving - in het belang van de veiligheid van het publiek of in het algemeen belang van de Kermis - bij voortduring gewaarborgd dient te zijn, zijn burgemeester en wethouders, onverminderd het bepaalde in lid 1, bevoegd:

  • a.

   de Inrichting van de Exploitant met onmiddellijke ingang te sluiten, zonodig onder het gelijktijdig staken van de levering van elektriciteit;

  • b.

   aan de Exploitant een boete op te leggen van € 2.500,00 per overtreding en/of voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding duurt.

 • 7.

  Voorwaarden waarvan de naleving bij voortduring gewaarborgd dient te zijn, als bedoeld in lid 6, zijn in ieder geval artikel 4, lid 1 (rit- en entreeprijzen), artikel 39 (zorgplicht veiligheid inrichting) en artikel 48 (brandveiligheid) van deze verhuurvoorwaarden.

 • 8.

  De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke inning of verhaal komen volledig voor rekening van de Exploitant.

 • 9.

  Indien in verband met het niet nakomen van verplichtingen door Exploitant(en) een Kermis niet voldoende attractief meer is voor de overige kermisexploitanten, zal/zullen hij/zij de schade die door de gemeente Purmerend wordt geleden, in de vorm van restitutie van inschrijfsommen, andere financiële tegemoetkomingen door de gemeente Purmerend of anderszins, op eerste verzoek van de gemeente Purmerend vergoeden.

Artikel 53 Ontbinding en beëindiging

 • 1.

  Buiten hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is de gemeente gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang bij een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien:

  • a.

   de exploitant in staat van faillissement wordt verklaard, of, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, danwel zijn vermogen wordt opgeheven of op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd, danwel in al die gevallen een aanvraag daartoe, danwel anderszins niet langer in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te kunnen voldoen:

  • b.

   door of vanwege de exploitant enig voordeel is aangeboden of verschaft aan personeel, medewerkers of vertegenwoordigers van de gemeente of door haar ingeschakelde derden:

  • c.

   de exploitant niet of niet langer beschikt over de noodzakelijke publiekrechtelijke vergunningen;

  • d.

   de exploitant deze voorwaarden niet of niet correct naleeft.

 • 2.

  Bij ontbinding van de huurovereenkomst is de exploitant verplicht aan de gemeente, behalve de in artikel 51, lid 3 genoemde schade, ook alle verdere schade die de gemeente mocht lijden te vergoeden.

 • 3.

  Door de ontbinding worden alle openstaande vorderingen van de gemeente onmiddellijk opeisbaar.

 • 4.

  De beëindiging, opzegging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat de de exploitant niet van de verplichtingen op de exploitant die naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven, zoals aansprakelijkheid.

Artikel 54 Uitsluiting

 • 1.

  Indien een Exploitant in één of meer (voorgaande) jaren niet aan zijn - al dan niet uit deze verhuurvoorwaarden voortvloeiende - verplichtingen jegens de gemeente Purmerend heeft voldaan, aanwijzingen door of namens de gemeente, de politie of de brandweer gegeven niet of niet stipt en onmiddellijk heeft opgevolgd of zich heeft misdragen, kan hij voor één of meerdere jaren van deelname aan de Kermis worden uitgesloten.

 • 2.

  Onder misdragen wordt mede verstaan het niet melden van aan bestrating, straatmeubilair, groenvoorzieningen of eigendommen van derden toegebrachte schade.

 • 3.

  Met gedragingen van een Exploitant worden gelijkgesteld gedragingen van personeel.

Artikel 55 Vrijwaring aansprakelijkheid van derden

De Exploitant vrijwaart de gemeente Purmerend tegen alle aanspraken van derden strekkende tot vergoeding van schade, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd.

HOOFDSTUK 8 SLOTBEPALINGEN

Artikel 56 Vervanging kermiscoördinator

De Kermiscoördinator wordt bijgestaan door één of meer assistenten. De taken en bevoegdheden die de Kermiscoördinator heeft kunnen eveneens worden overgedragen aan een assistent. De Exploitant en zijn personeel zijn verplicht de aanwijzingen van de assistent direct op te volgen.

Artikel 57 Geschillenregeling

Alle geschillen, die naar aanleiding van de verhuur van de standplaatsen mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij partijen terzake van die geschillen arbitrage overeenkomen.

Artikel 58 Kermisverhuurvoorwaarden Purmerend 2011

De kermisverhuurvoorwaarden Purmerend 2013 worden ingetrokken op de dag van vaststelling van deze verhuurvoorwaarden.

Artikel 59 Aanhalingstitel

Deze algemene voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op de kermisterreinen van Purmerend kunnen worden aangehaald als "Verhuurvoorwaarden Kermis Purmerend 2013".

Purmerend, 8 september 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

M.J.H. Smulders

de burgemeester,

D. Bijl

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE KERMIS

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 2 Bekendheid met verhuurvoorwaarden en wet- en regelgeving; vrijwaring

Artikel 3 Plaats, datum en openingstijden

Artikel 4 Rit-, verkoop- en deelnameprijzen

HOOFDSTUK 2 WIJZE VAN VERHUUR

Artikel 5 Gesloten verhuur

Artikel 6 Advertentie

Artikel 7 Eisen aan de inschrijving

Artikel 8 Inzending inschrijfformulieren

Artikel 9 Gehouden aan bod

Artikel 10 Gunning standplaatsen en plaatsaanwijzing

Artikel 11 Gunning naplaats

Artikel 12 Ontbindende voorwaarde nieuwe attracties

Artikel 13 Inrichting kermisterrein

Artikel 14 Horeca en verkoopzaken

HOOFDSTUK 3 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 15 Betaling

Artikel 16 kosten

Artikel 17 Bankgarantie of waarborgsom

Artikel 18 Restitutie huursom

HOOFDSTUK 4 VERPLICHTINGEN GEMEENTE

Artikel 19 Woon- en werkklimaat

Artikel 20 Promotie van de kermis

Artikel 21 Kermisattracties bij evenementen

HOOFDSTUK 5 VERPLICHTINGEN EXPLOITANT

Artikel 22 Salonwagens

Artikel 23 Parkeren pakwagens

Artikel 24 Op voorhand over te leggen verzekeringspapieren en certificaten

Artikel 25 Opbouwen en afbreken

Artikel 26 Verplichte exploitatie gedurende de gehele Kermis

Artikel 27 Stroomvoorziening/aansluitkosten

Artikel 28 Water en Afval

Artikel 29 Gevolgen gedwongen sluiting

Artikel 30 Verbod van overdracht, onderhuur, ingebruikneming

Artikel 31 Verbod plaatsen andere inrichting of verkopen andere waren

Artikel 32 Gebod om zich aan aanwijzingen te houden; opstellingskeuring

Artikel 33 Bevel tot ontruiming standplaats

Artikel 34 Vervallen standplaats indien niet op tijd

Artikel 35 Vervallen standplaats indien te groot

Artikel 36 Geen eigen stroommotoren en LPG(tanks)

Artikel 37 Aanbrengen voorwerpen in de bodem

Artikel 38 Voorkoming bodemverontreiniging

Artikel 39 Zorgplicht veiligheid inrichting

Artikel 40 Bedienend personeel 18 jaar of ouder

Artikel 41 Opvolgen voorschriften

Artikel 42 Niet beschadigen bomen, lichtmasten, bestrating e.d.

Artikel 43 Geen (steek)wapens of wat daarop lijkt

Artikel 44 Geen stink- of rookbommetjes, spuitbussen of aanstootgevende artikelen

Artikel 45 Bij twijfel bepaalt kermiscoördinator

Artikel 46 Geluid van de inrichting

Artikel 47 Licht bepalingen

Artikel 48 Brandveiligheid

Artikel 49 Eén uur voor opening kermisterrein vrij van obstakels

HOOFDSTUK 6 AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 50 Verzekeringsplicht

Artikel 51 Schade

HOOFDSTUK 7 SANCTIES, VOORZIENINGEN, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Artikel 52 Niet-nakoming verhuurvoorwaarden

Artikel 53 Ontbinding en beëindiging

Artikel 54 Uitsluiting

Artikel 55 Vrijwaring aansprakelijkheid van derden

HOOFDSTUK 8 SLOTBEPALINGEN

Artikel 56 Vervanging kermiscoördinator

Artikel 57 Geschillenregeling

Artikel 58 Kermisverhuurvoorwaarden Purmerend 2011

Artikel 59 Aanhalingstitel