Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Uitvoeringsbesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen
CiteertitelUitvoeringsbesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen Purmerend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2016Nieuwe regeling

03-11-2016

Gemeenteblad 2016, 170116

1319133

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2016;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het volgende UITVOERINGSBESLUIT KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Artikel 1 Belastingsoorten

Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding wordt uitsluitend verleend voor de :

 • a.

  de aanslag afvalstoffenheffing zoals vermeld onder 1 in de tarieventabel behorende bij de verordening Afvalstoffenheffing

 • b.

  de aanslag rioolheffing zoals vermeld onder 2 in de tarieventabel behorende bij de van de verordening Rioolheffing

Artikel 2 Norm

Bij de toepassing van het eerste artikel worden de kosten van bestaan, als bedoeld in artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990, gesteld op 100% van de in bedoeld artikel bedoelde normuitkering.

Artikel 3 Termijn

Een verzoek om kwijtschelding wordt slechts in behandeling genomen indien dit verzoek schriftelijk is ingediend binnen drie maanden na dagtekening van de in artikel 1 vermelde aanslagen.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het “Uitvoeringsbesluit Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Purmerend”, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid vermelde datum van inwerkingtreding.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het "Uitvoeringsbesluit Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Purmerend”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november 2016,

de raadsgriffier,

J.F. Kamminga

de voorzitter,

D. Bijl

Inhoudsopgave

Artikel 1 Belastingsoorten

Artikel 2 Norm

Artikel 3 Termijn

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel