Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Aanwijzing gasaansluitingsplicht nieuwbouw Westerstraat 21, 27 en 29

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gasaansluitingsplicht nieuwbouw Westerstraat 21, 27 en 29
CiteertitelAanwijzing gasaansluitingsplicht nieuwbouw Westerstraat 21, 27 en 29
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10 van de Gaswet
 2. Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2019Nieuwe regeling

30-04-2019

gmb-2019-110399

1473005

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gasaansluitingsplicht nieuwbouw Westerstraat 21, 27 en 29

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

Overwegende dat

 

 • -

  een bouwplan in voorbereiding is voor het realiseren van winkels en woningen op het adres Westerstraat 21, 27 en 29 gelegen in de binnenstad van Purmerend;

 • -

  ingevolge de wet 9 april 2018, tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang Energietransitie), Stb. 2018, 109 (hierna de wet VET) nieuwe gebouwen standaard geen gasaansluiting meer krijgen;

 • -

  ingevolge de ministeriële Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitingsplicht van 1 juli 2018 hiervan kan worden afgeweken alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang, die een uitzondering strikt noodzakelijk maken.

 • -

  de gemeente voor het gebied van de Binnenstad nog geen mogelijk alternatieve warmtebron heeft aangewezen voor aardgas op basis van een warmtetransitieplan,

 • -

  een all electric verwarming niet mogelijk is zonder tenminste de gehele Westerstraat open te leggen voor een nieuwe kabel omdat de huidige elektra-capaciteit in deze omgeving al tegen zijn maximum aanzit.

 • -

  een all-electric warmtepompvoorziening niet passend is vanwege de beperkte afstand tot omliggende percelen en de verwachting van geluid- en trilling overlast voor omwonenden;

 • -

  de afstand tot de dichtstbijzijnde hoofdleiding van het warmtenetwerk van Stadsverwarming Purmerend meer dan 250 meter bedraagt;

 • -

  de bestaande panden nu reeds over een aardgasaansluiting beschikken waarvan een deel niet wordt vervangen door nieuwbouw;

 • -

  dat aardgas hierdoor op dit moment de enige warmtebron vormt die realisatie van het plan mogelijk maakt;

 • -

  deze herontwikkeling een positieve bijdrage levert aan de uitstraling van dit winkelgebied waar uiteindelijk omliggende winkels en winkelend publiek baat bij hebben;

 • -

  binnen Purmerend een grote behoefte bestaat aan het type woning zoals opgenomen in het bouwplan, met name in de Binnenstad;

 • -

  de mogelijkheden om tot herontwikkeling te komen in de Binnenstad schaars zijn waardoor deze potentiele locatie zo goed mogelijk dient te worden benut;

 • -

  zwaarwegende redenen van algemeen belang een uitzondering op de wet VET, de facto het verbod op een gasaansluiting, strikt noodzakelijk maken.

 

Gelet op;

 • -

  het bepaalde in de “Ministeriële Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitingsplicht van 1 juli 2018” 

 • -

  gelet op artikel 10, lid 7 en 8 van de gaswet

 

b e s l u i t en :

 

 

 • 1.

  de (her-)ontwikkellocatie Westerstraat 21, 27 en 29 aan te wijzen als gebied waar de gasaansluitingsplicht wel geldt voor nieuwbouw;

 • 2.

  dit besluit binnen 10 werkdagen te melden aan de Autoriteit Consument en Markt door gebruik te maken van het formulier zoals vermeld in artikel 3, lid 1 van de “Ministeriële Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitingsplicht van 1 juli 2018”;

 • 3.

  de aanvrager en netwerkbeheerder Liander van dit besluit op de hoogte te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

G. Blom

de loco-burgemeester,

H.M.M.Rotgans