Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Reglement regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de "commissie van goede diensten"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de "commissie van goede diensten"
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpCommissies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-1999art. I, lid 4 art. II, lid 1, onder a en lid 3 art. III, lid 2

19-01-1999

Geen

99-422
20-01-1999art. I, lid 4 art. II, lid 1, onder a en lid 3 art. III, lid 2

19-01-1999

Geen

99-422

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de "commissie van goede diensten"

 

 

Artikel I Taakomschrijving/Bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft tot taak overleg te voeren met een horeca-ondernemer nadat deze ter uitvoering van het horecaconvenant een tweede of volgende overtreding heeft begaan.

 • 2.

  De commissie doet een horeca-ondernemer aanbevelingen gericht op het voorkomen van volgende overtredingen.

 • 3.

  Indien de commissie niet tot een eensluidende aanbeveling komt c.q. geen aanbeveling aandraagt voor de problematiek, zal een en ander ter beslissing aan de burgemeester worden voorgelegd.

 • 4.

  Het gestelde in het tweede en derde lid wordt schriftelijk aan de horeca-ondernemer ter kennis gebracht en in afschrift aan de leden van de commissie alsmede aan de regiopolitie Zaanstreek-Waterland toegezonden.

Artikel II Samenstelling

 • 1.

  In de commissie van goede diensten hebben zitting:

  • a.

   een onafhankelijke deskundige, welke tevens voorzitter is;

  • b.

   een vertegenwoordiger van de gemeente Purmerend, welke tevens het secretariaat voert;

  • c.

   een vertegenwoordiger van of namens de plaatselijke horeca.

 • 2.

  De commissie is bevoegd zich desgewenst te bedienen van ter zake deskundigen.

 • 3.

  De in het eerste lid genoemde leden, onder b en c, zijn bevoegd zich door een door hen aan te wijzen persoon binnen de eigen organisatie te laten vervangen.

 • 4.

  De leden van de commissie als bedoeld in het eerste lid worden benoemd en ontslagen door de burgemeester van Purmerend.

Artikel III Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt bijeen zo spoedig mogelijk nadat zich een overtreding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van dit reglement heeft voorgedaan.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt datum en tijdstip van het overleg dat plaatsvindt in het stadhuis aan de Purmersteenweg 42, alhier.

 • 3.

  Zowel de horeca-ondernemer als de leden van de commissie worden schriftelijk opgeroepen voor het overleg als bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  Deze oproepen worden - spoedeisende gevallen uitgezonderd - ten minste drie dagen voor het te houden overleg verzonden.

 • 5.

  De commissie mag niet beraadslagen of aanbevelingen doen als niet ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 6.

  De commissie beraadslaagt en geeft aanbevelingen over zaken waarvoor overeenkomstig het eerste lid het overleg is belegd.

 • 7.

  De secretaris is belast met het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissie.

 • 8.

  Van elk overleg, inclusief aanbevelingen, wordt de burgemeester schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel IV Kosten

Kosten en verdere uitgaven voortvloeiende uit de werkwijze van deze commissie komen ten laste van de Algemene Dienst van de gemeente Purmerend.

Artikel V Slotbepaling

Dit reglement is van toepassing gedurende de periode waarin het horeca-convenant van kracht is, zijnde 1 september 1992 tot 1 september 1993, dan wel zoveel langer indien de geldigheid van dit convenant wordt verlengd.

Purmerend, 30 september 1992

de burgemeester van Purmerend, Th. van Dam