Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Putten

Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Putten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePutten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Putten
CiteertitelVerordening kleinschalige nevenactiviteiten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden, art. 1
 2. Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden, art. 6, lid c
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2005nieuwe regeling

01-12-2005

De Puttenaer

IZ/2005/21522

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Putten

Vastgesteld bij besluit van de raad van 1 december 2005 nr. BM/2005/15967

 

VERORDENING KLEINSCHALIGE NEVENACTIVITEITEN GEMEENTE PUTTEN

Artikel 1

Op grond van artikel 6, onder c van de wet wordt een kleinschalige nevenactiviteit en een zodanige activiteit gelijkgesteld met een gevoelig object, behorende tot dezelfde categorie als een bij een veehouderij behorende woning.

Artikel 2

Een kleinschalige nevenactiviteit in de zin van artikel 3 van deze verordening kan slechts worden gelijkgesteld met een gevoelig object, behorende tot dezelfde categorie als een bij de veehouderij behorende woning, als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvrager van de nevenactiviteit dient nog te beschikken over een agrarisch bedrijf met een positieve agrarische bestemming of deze activiteiten op of na 19 maart 2000 geheel of gedeeltelijk te hebben beëindigd.

 • 2.

  De aanvrager van de nevenactiviteit dient te beschikken over een geldige milieuvergunning of het bedrijf dient vanwege agrarische activiteiten te vallen onder een Besluit als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer.

 • 3.

  De nevenactiviteit moet plaatsvinden op het bedrijf (bouwblok en/of gebouwen) of direct aangesloten aan het bedrijf.

 • 4.

  De nevenactiviteit moet naar aard en schaal passen in het buitengebied.

 • 5.

  De nevenactiviteit dient te vallen onder categorie 1 of 2, en onder voorwaarden onder categorie 3 van de SBI-codes zoals opgenomen in de Standaard bedrijfsindeling 1993 editie 2002 van de VNG.

Artikel 3

De volgende activiteiten worden als kleinschalige nevenactiviteiten of zodanige activiteiten aangemerkt:

Thema

Activiteit* 1

Maximale* 2 omvang bebouwd oppervlak en overige parameters (m2, aantal, e.d.)

Landbouwverwante/

agrarische functies

Agrarische hulpbedrijven

- landbouwmechanisatie

- loonbedrijf

350 m2

 

Toeleverende bedrijven

- spermabank

- fouragehandel

- zaaizaad en pootgoed

- hoefsmederij

350 m2

Bedrijven gebonden aan het landelijk gebied

- hoveniersbedrijven

- boomverzorgingsbedrijven

- landbouw en zorg (dagopvang)

350 m2

Agrotoerisme/Recreatie

Verblijven:

- vakantiewoning/bungalow

- * 3 kleinschalige verblijfsrecreatie

- appartementen

- bed & breakfast

350 m2

maximaal 25 plaatsen

max. 15 bedden

idem

 

Dagrecreatie:

- horeca

- terras/theetuin

- ijsjesverkoop

- bezoekerscentrum

- paardenpension

- verhuur van fietsen

- manege

- ijsmakerij

- zalenverhuur

350 m2

Overige dienstverlening

- dierenarts

- atelier

- (para)medische praktijk

- kapper

350 m2

"

- privé-kliniek

- kuuroord

- dierenkliniek

- groepspraktijk

350 m2

"

- kinderopvang

- zorg met woonvoorziening

- cursuscentrum

- adviesbureau

- kunsthandel

- museum

- dierenasiel

- verkoop aan huis (zuivelproducten e.d.)

- vergaderaccommodatie

350 m2

Ambachtelijke landbouwproductverwerkende bedrijven

- zuivelverwerking + verkoop

- slachterij

350 m2

Overige bedrijven

- rietdekkersbedrijf

- bouwbedrijf

- pallethandel

- riet- en vlechtwerk

- assemblage (fietsen, speelgoed, kleding)

350 m2

Alle qua aard en hinder vergelijkbare activiteiten

 

350 m2

Artikel 4

Bij stapeling van meerdere activiteiten kan niet op voorhand worden uitgegaan van het optellen van de verschillende oppervlaktes. De maximaal toelaatbare hoeveelheid m2 moet voor elke afzonderlijke situatie bepaald worden, waarbij het kleinschalige karakter behouden blijft (maatwerk).

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel Verordening kleinschalige nevenactiviteiten.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop de verordening is bekendgemaakt.


* 1

Alleen activiteiten die stankgevoelig zijn en activiteiten die in bepaalde omstandigheden stankgevoelig zouden kunnen zijn, zijn opgenomen.

* 2

De daadwerkelijk toegestane omvang wordt in een specifieke situatie bepaald door het ter plaatse geldend planologisch beleid.

* 3

Vooruitlopend op de afschaffing van de WOR is kleinschalige verblijfsrecreatie opgenomen.