Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verordening klachtbehandeling gemeente Raalte 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening klachtbehandeling gemeente Raalte 2011
CiteertitelVerordening klachtbehandeling gemeente Raalte 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 9:3 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2011nieuwe verordening

29-09-2011

Weekblad voor Salland 12-10-2011

1102438

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening klachtbehandeling gemeente Raalte 2011

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 juli 2011

besluit:

Vast te stellen de 'Verordening klachtbehandeling gemeente Raalte 2011’

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop een gemeentelijk bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon heeft gedragen. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

b. klager: degene die een klacht indient.

c. klaagschrift: een schriftelijke klacht.

d. bestuursorgaan:

1. de gemeenteraad;

2. het college van burgemeester en wethouders;

3. de burgemeester.

e. beklaagde: degene op wie de klacht betrekking heeft.

f. klachtencoördinator: degene die belast is met de taken zoals beschreven in artikel 2 van deze verordening.

g. rapportage van klachten:het registratiesysteem, bijgehouden door en in beheer van de klachtencoördinator in verband met de behandeling van klachten.

h. klachtbehandelaar: degene die met de behandeling van en advisering over een schriftelijke of mondelinge klacht is belast.

i. het presidium:een overlegorgaan van de raad bestaande uit de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de fractievoorzitters.

Artikel 2 Klachtencoördinator

Het college van burgemeester en wethouders wijst een ambtenaar of ambtenaren aan die belast is of belast zijn met:

 • a.

  registreren van mondelinge en schriftelijke klachten;

 • b.

  beoordelen of het een klacht is vallende onder hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  ter hand stellen van klaagschriften aan de ambtenaar of het bestuursorgaan welke belast is met de behandeling van de klacht;

 • d.

  bewaken van de voortgang van de afhandeling;

 • e.

  jaarlijks rapporteren over de geregistreerde mondelinge en schriftelijke klachten.

Artikel 3 Behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten

 • 1

  De medewerkers van de telefooncentrale dienen klagers door te verbinden met de klachtencoördinator. Medewerkers dienen indien zij telefonisch of tijdens een gesprek een klacht ontvangen dit per direct aan de klachtencoördinator te melden.

 • 2

  Klaagschriften dienen door de medewerkers van de postkamer aan de klachtencoördinator ter hand te worden gesteld. Indien een medewerker een klaagschrift ontvangt die niet eerst door de klachtencoördinator is behandeld dan dient het klaagschrift aan de klachtencoördinator ter hand te worden gesteld.

 • 3

  De klachtbehandelaar is, indien de klacht betreft:

  • a.

   een ambtenaar, de betreffende teammanager;

  • b.

   een teammanager, de betreffende eenheidsmanager;

  • c.

   een eenheidsmanager, de gemeentesecretaris;

  • d.

   de adjunct-gemeentesecretaris, de gemeentesecretaris;

  • e.

   de gemeentesecretaris, de burgemeester;

  • f.

   een wethouder, de burgemeester;

  • g.

   het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester;

  • h.

   de burgemeester, de loco-burgemeester;

  • i.

   de griffie/een medewerker van de griffie, de raadsgriffier;

  • j.

   de raadsgriffier, de voorzitter van de raad;

  • k.

   een commissie als omschreven in de artikelen 83 en 84 Gemeentewet, het presidium;

  • l.

   de gemeenteraad/een raadslid, het presidium;

 • 4

  Indien meerdere teams bij een klacht zijn betrokken, wordt als klachtbehandelaar aangewezen de teammanager waar het hoofdaccent van de klacht ligt.

 • 5

  De mondelinge klager wordt gewezen op de mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke klacht.

Artikel 4 Beslissing op mondelinge en schriftelijke klachten

De beslissing op mondelinge klachten en klaagschriften over bestuursorganen of personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt genomen door het betreffende bestuursorgaan.

 

Artikel 5 Wijze van behandeling van klachten

De afhandeling van de ingediende klachten geschiedt overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 6 Rapportage van klachten

De rapportage zoals genoemd in artikel 2 wordt aan de raad ter kennisname voorgelegd en bevat minimaal een overzicht van het aantal in het afgelopen jaar ingediende klachten, de aard van die klachten, de wijze van afdoening en de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de klachtenbehandeling.

 

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2

  Op dat tijdstip wordt ingetrokken de op 7 december 2006 vastgestelde “’Verordening behandeling van klachten gemeente Raalte 2006”.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening klachtbehandeling gemeente Raalte 2011”.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 september 2011.

de griffier, de voorzitter,

 

drs. J.B. Zijlstra P.A. Zoon