Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Instructie voor de griffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 83, lid 1 Gemeentewet
 2. art. 107 t/m 107e Gemeentewet
 3. art. 156 Gemeentewet
 4. afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2012nieuwe regeling

27-09-2012

Weekblad voor Salland, 10-10-2012

2012-37

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van het presidium van 27 augustus 2012

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de instructie voor de griffier:

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1:1  

In deze instructie wordt verstaan onder:

griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd;

agendacommissie: een door de raad ingesteld overleg ten behoeve van het voorbereiden van de agenda’s van de raad (en de raadscommissies);

termijnagenda: planning- en sturingsinstrument voor (strategische) agendering van (meerjarige) beleidsprioriteiten en beleidsvoorstellen van de raad.

Hoofdstuk 2 Instructie voor de griffier

Artikel 2:1 TAAK EN BEVOEGDHEDEN

 • 1

  De griffier verleent advies en bijstand aan de raad, zijn leden en alle door de raad ingestelde commissies, werkgroepen en overige organen en draagt zorg voor de logistieke, procedurele en procesmatige voorbereiding en nazorg van de vergaderingen daarvan;

 • 2

  De griffier is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, innoveren en bewaken van procedures en processen ten behoeve van besluitvorming door de raad.

Artikel 2:2 LEIDINGGEVEN EN MANAGEMENT

 • 1

  De griffier is eindverantwoordelijk functionaris en geeft hiërarchisch leiding aan medewerkers van de griffie.

 • 2

  De griffier geeft functioneel leiding aan medewerkers van de ambtelijke organisatie die verantwoordelijk zijn voor ondersteuning van de raad en/of uitvoering van verzoeken om ambtelijke bijstand.

 • 3

  De griffier geeft functioneel leiding aan externe bureaus of inhuurkrachten die ten behoeve van de raad werkzaamheden uitvoeren.

 • 4

  De griffier rapporteert jaarlijks aan de raad over de (uitvoering van) activiteiten van de griffie.

 • 5

  De griffier beheert de budgetten van de raad en de griffie, signaleert budgetoverschrijdingen en adviseert de raad over de wijze van omgaan hiermee.

 • 6

  De griffier is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en regelt in overleg met de werkgeverscommissie en de medewerkers van de griffie de medezeggenschap voor de griffie.

Artikel 2:3 BESTUURLIJK EN AMBTELIJK OVERLEG

 • 1

  De griffier heeft periodiek overleg met de werkgeverscommissie over de invulling van de werkgeversrol door de raad.

 • 2

  De griffier heeft periodiek afstemmingsoverleg met de burgemeester en de secretaris.

 • 3

  De griffier en de secretaris hebben periodiek overleg over de planning en uitvoering van de termijnagenda, de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces, het afhandelen van verzoeken om ambtelijke bijstand en het nakomen van afspraken tussen raad en college.

 • 4

  De griffier overlegt met de gemeentelijke accountant over de controle op de jaarrekening.

 • 5

  De griffier vertegenwoordigt zo nodig de raad in externe overlegsituaties.

Artikel 2:4 AGENDERING

 • 1

  De griffier ondersteunt de agendacommissie bij het opstellen van de voorlopige agenda van vergaderingen van de raad (en de raadscommissies).

 • 2

  De griffier adviseert de agendacommissie bij het opstellen van de termijnagenda van de raad.

 • 3

  De griffier adviseert de agendacommissie of een ingediend voorstel rijp is voor agendering in de raad en controleert daartoe de voorstellen van de raad.

Artikel 2:5 BESTUURLIJKE BESLUITVORMING

 • 1

  De griffier adviseert de raad over de vergaderwijze, doet voorstellen voor verbetering van procedures en draagt zorg voor de invoering van nieuwe of aangepaste werkprocessen.

 • 2

  De griffier stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden van raadsleden ten behoeve van een effectieve besluitvorming.

 • 3

  De griffier bewaakt de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren bij het besluitvormingsproces, spreekt betrokkenen hierop aan en draagt bij aan een uitgebalanceerde positiebepaling van de raad.

 • 4

  De griffier bewaakt de tijdigheid van de informatieverstrekking door het college en de burgemeester.

 • 5

  De griffier bewaakt de uitvoering van raadsbesluiten en de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en het nakomen van afspraken en toezeggingen door het college.

Artikel 2:6 ONDERZOEK

 • 1

  De griffier draagt desgevraagd zorg voor ondersteuning van de rekenkamerfunctie, die de raad kan instellen op grond van artikel 81oa van de Gemeentewet.

 • 2

  De griffier draagt zorg voor de ondersteuning van een onderzoekscommissie, die de raad kan instellen op grond van artikel 155a van de Gemeentewet.

 • 3

  De griffier draagt zorgt voor ondersteuning van door leden van de raad gewenste onderzoeken, anders dan bedoeld in artikel 155a Gemeentewet.

Artikel 2:7 COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

 • 1

  De griffier adviseert de raad over de invulling en uitvoering van het communicatiebeleid van de raad.

 • 2

  De griffier is verantwoordelijk voor de publicatie en ter inzage legging van raadsbesluiten en de agenda’s en verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

 • 3

  De griffier geeft voorlichting aan burgers over het spreekrecht en het indienen van burgerinitiatieven.

 • 4

  De griffier draagt, op verzoek van de raad, zorg voor de organisatie van een informatiebijeenkomst, hoorzitting en inspraakavond, zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2:8 VERHINDERING EN VERVANGING

 • 1

  Indien de griffier meer dan 14 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de werkgeverscommissie.

 • 2

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een daartoe door de raad aangewezen plaatsvervanger.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3:1  

In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 3:2  

Deze instructie kan worden aangehaald als ‘Instructie voor de griffier van de gemeente Raalte'

Artikel 3:3  

Deze instructie treedt in werking op 1 oktober 2012. De Instructie griffier gemeente Raalte 2003 vervalt met ingang van 1 oktober 2012.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 27 september 2012

griffier, voorzitter,

drs. J.B. Zijlstra P.A. Zoon