Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Delegatiebesluit rechtspositionele voorschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit rechtspositionele voorschriften
CiteertitelDelegatiebesluit rechtspositionele voorschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 156 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2012nieuwe regeling

27-09-2012

Weekblad voor Salland, 14-11-2012

2012-37

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit rechtspositionele voorschriften

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 27 augustus 20122012-37

besluit:

Artikel 1  

1. een werkgeverscommissie in te stellen; 

2. de raadsleden E. van Dompselaar, M. Perton en E. den Daas te benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad; 

3. aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet; 

4. vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie griffie Raalte 2012'; 

5. artikel 6 lid 3 van het Reglement van Orde in te trekken; 

6. In aanvulling op artikel 1:3a CAR de lokale rechtspositieregelingen van toepassing te verklaren op de griffie;

7. De uitvoering van de Arbeidsvoorwaardenregeling en de daaraan verbonden regelingen ten aanzien van de griffie aan het college te delegeren, met uitzondering van

a. besluiten met betrekking tot de aanstelling, overplaatsing, schorsing of het ontslag van de griffier en de medewerkers van de griffie

b. instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de griffie(r)(medewerkers)

c. het verlenen van vakanties en verlof aan de griffie(r)(medewerkers)

d. besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van de griffie(r)(medewerkers)

e. disciplinaire maatregelen ten aanzien van de griffie(r)(medewerkers)

 

8. vast te stellen de ‘Arbeidsvoorwaarden griffie gemeente Raalte’;

9. vast te stellen de instructie voor de griffier.

Aldus besloten in de vergadering van 27 september 2012.

de griffier, de voorzitter,